Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩmtaa manpɩzɩɣ nɛ mala nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ?

Ɛzɩmtaa manpɩzɩɣ nɛ mala nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ?

Templo natʋ ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yehowa samaɣ kaɣ labʋ haɖɛ ndɩ ndɩ. Ɛbɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩɖʋ nesi nɛ palaa samtʋ kɩlaŋ Yehowa?—Ebr 13:15, 16.

Nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ yɔ: Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ. Teokrasɩ pɩnaɣ 2018 taa fenasɩ nasɩyɩ kaɣ wɛnʋʋ mazasɩ kagbanzɩ nɛ kujukasɩ kagbanzɩ. Pɩtasɩ lɛ, tɔm susuyaa pɩzɩɣ nɛ palɩzɩ se pakpakɩɣ ñɩɣtʋ 30 yaa 50 nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ mars nɛ avril pa-taa nɛ fenasɩ nzɩ sɩ-taa egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ pɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ.

Nɛ ye wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ tɩɩhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ? Paa mbʋ yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ nɛ halɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔzɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ. Paa ɖɩtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ, tɛtɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ piituzi-ɖʋ nɛ ɖɩcɛlɩ-ɩ mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ 2018 tɛ teokrasɩ pɩnaɣ taa!—Ozee 14:2.

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mɛwɛɛ kpekpeka ɛzɩ Sabina Hernández yɔ?

CƆNƖ VIDEO YEHOWA SƖNƲƲ YƆƆ LƐ, MANPƖZƖƔ NƐ MALAKƖ MON-ÐOŊ ÐEÐE, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ seɣti Sabina nɛ ɛñaɣ pana Yehowa tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkɩlɩ?

  • Ɛzɩma Sabina kɩɖaʋ kpazɩɣ-ŋ ɖoŋ?

  • 2018 tɛ teokrasɩ pɩnaɣ taa, fenasɩ nzɩ taa ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ?