Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 35-38

Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ

Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ pʋcɔ nɛ paɖɩzɩ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩ Maagɔɔgɩ yɔ, nɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ ɛ-ɖɩzʋʋ wayɩ yɔ.

 • Natʋ 17:16-18

  Kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ lɛ, ɛbɛ pacalɩɣ ɖɩzʋʋ?

 • Eze 38:2, 11, 15

  Mba kaɣ kʋyʋʋ Yehowa samaɣ yɔɔ?

 • Natʋ 16:16

  You ŋgʋ taa Yehowa kaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ?

 • Natʋ 20:4

  Pɩnzɩ ɛzɩma Krɩstʋ kaɣ tɔɔʋ kewiyitu?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mɔñɔɔzɩ man-tɩ fezuu taa lɛɛlɛɛyɔ nɛ manpɩzɩ nɛ mɔnɖɔkɩ kpam alɩwaatʋ ndʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ ɛkɔŋ se ɛkaɖɩnɩ-ɖʋ yɔ?