Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 32-34

Feŋiyu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ

Feŋiyu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ

Ɛyaa mba palakaɣ Feŋiyaa tʋmɩyɛ yɔ, pacakaɣ tɛtʋ kolonzi yɔɔ; nɛ panaɣ se asɛyʋʋ nakʋyʋ kɔŋ lɛ, pokoo nɛ peheyi tɛtʋ taa mba. Yehowa lɩzɩ Ezekɩyɛɛlɩ se ɛkɛ fezuu taa ‘feŋiyu Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa yɔɔ.’

  • 33:7

    Ezekɩyɛɛlɩ heyi Izrayɛɛlɩ piya se ye sitiyele sɩ-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ, pakaɣ-sɩ ɖɩzʋʋ

    Yehowa tɔm ndʋ ɖisusuu sɔnɔ?

  • 33:9, 14-16

    Ye Ezekɩyɛɛlɩ ɛpaɣ ɛyaa yɔ, pɩyakɩ e-wezuu ñʋʋ nɛ pɩya ɖɔɖɔ lalaa wezuu ñʋʋ

    Ɛbɛ pɩwɛɛ se pituzi-ɖʋ nɛ ɖisusi Yehowa tɔm kpɛdɛyɛ?