Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—abalɩtʋ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—abalɩtʋ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?

  • Tɔm susuu tʋmɩyɛ pɔzɩ abalɩtʋ.—Tʋma 5:27-29, 41, 42

  • Kʋñɔŋ sɔsɔʋ kaɣ yebu nɛ pɩtakɩ ɖa-abalɩtʋ.—Mat 24:15-21

  • Ɛyʋ sɔɔndʋ seu kɔŋnɩ asɛyʋʋ.—Yer 38:17-20; 39:4-7

ƐBƐ PƖWƐƐ SE ŊLA?

  • Maɣzɩ mbʋ Yehowa lakɩ nɛ ɛyakɩ ɛyaa ñʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.—Ejl 14:13

  • Tɩmnɩ Yehowa se ɛha-ŋ abalɩtʋ.—Tʋma 4:29, 31

  • Taa Yehowa liu.—Keɣa 117:6

Sɔɔndʋ ndʋ pɩwɛɛ se mañaɣ pana nɛ mawa tɔm susuu taa?

CƆNƖ VIDEO LƆ MBƲ PƖWƐƐKƖƔ SIƔSIƔ WƐTƲ YƆ—ƐYƲ SƆƆNDƲ SEU, NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɖisusi tɔm?

  • Tɔm naalɛ ndʋ wɛ Aduwa 29:25 taa?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ abalɩtʋ lɛɛlɛɛyɔ?