Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ?

Bibl mayaɣ: Ekl 4:6

Cɛlɩ takayaɣ: Réveillez-vous! takayaɣ kanɛ katasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ.

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ palɩzɩ ɛyʋ tɛtʋ yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Keɣa 36:29

Toovenim tɔm: Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa se pacaɣ tɛtʋ yɔɔ tam.

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Tɔm pɔzʋʋ: Le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm? [Wɩlɩ-ɩ video Ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ tɔm kɩbandʋ na?]

Bibl mayaɣ: Iza 52:7

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ keheyiɣ-ɖʋ “laŋhɛzɩyɛ tɔm” ndʋ tɩkɩlɩ ɖeu yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl taa ka-taa tɔm lɩnaa.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.