Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Koobiya nabɛyɛ ɖiɣni haʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ Azɛrbayiijaŋ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Août 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ yɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa hɛyɩ sɩɩnaa layaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ

Babilɔɔnɩ mba kpaɣ pɩnzɩ 13 nɛ pɔyɔkɩnɩ Tiiri tɛtʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa hɛyɩ-wɛ. Ɛzɩma ɛwɩlɩɣ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ mba se pa-tʋma nɛ pa-kɩlaŋ kɛdɩnɩ-ɩ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—tɩ luzuu

Ɛbɛ yɔɔ tɩ luzuu tɔm cɛyaa? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ-pʋ? Ɛzɩma adɩma nɛ Yesu kɩɖaʋ papɩzɩɣ pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Feŋiyu tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ

Feŋiyu tʋmɩyɛ lɛ se eheyi tɛtʋ taa mba se asɛyʋʋ nakʋyʋ wɛɛ nɛ kɩñɔtʋʋ. Yehowa kaalɩzʋʋ Ezekɩyɛɛlɩ se ɛkɛ feŋiyu yɔ, tʋmɩyɛ ɛsɔɔlaa se ɛla?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—abalɩtʋ

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwa ɛyʋ sɔɔndʋ seu? Ɛzɩma Ɛsɔtɔm yɔɔ maɣzʋʋ, adɩma nɛ Yehowa liu taʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ abalɩtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɩkazɩ pazɩ pakaɣ ɖɩzʋʋ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩnɩ Maagɔɔgɩ yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ pʋcɔ nɛ paɖɩzɩ Gɔɔgɩ weyi ɛlɩ Maagɔɔgɩ yɔ, nɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ ɛ-ɖɩzʋʋ wayɩ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa yɔ—tisuu

Ɛzɩ Abraham yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩwɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖe-tisuu nɛ ɖe-siɣsiɣ wɛtʋ pɛcɛyɩsɩ camɩyɛ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Templo ŋgʋ Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ taa yɔ, kɩwazɩɣ-ŋ we?

Templo Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ kɩtɔzʋʋ-ɖʋ se paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, tɩkpaɖɩ ɛyaa ñɩndʋ. Ɛzɩma natʋ tʋnɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tiseɣti-ɖʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩmtaa manpɩzɩɣ nɛ mala nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ tʋmɩyɛ?

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩlaa Yehowa samtʋ kɩlaŋ yɔ ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɖɩkɛ nʋmɔʋ lɩzʋʋ sɩnɩyʋ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɔɔzɩ ñɔ-tɔm susuu nɛ ŋla tʋmɩyɛ nɖɩ?