Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | KIÐE TƐƐ TƆM 24

Pañɩnɩ halʋ nɛ powoni Izaakɩ

Pañɩnɩ halʋ nɛ powoni Izaakɩ

24:2-4, 11-15, 58, 67

Abraham lɩmɖʋyʋ pɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnaɣ halʋ se ɛcɛlɩ Izaakɩ yɔ. (Kiɖe 24:42-44) Pʋcɔ nɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ lɛ, Pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ. Ɛzɩma tɩyɛ?

  • Ðɩtɩmɩ

  • Ðɩñɩnɩ tɔm Ɛsɔtɔm nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa

  • Ðɩpɔzɩ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ nɛ pasɩnɩ-ɖʋ