Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 Mars

KIÐE TƐƐ TƆM 27-28

23-29 Mars
 • Hendu 10 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pawazɩ Yakɔɔb ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ”: (C. 10)

  • Kiɖe 27:6-10—Rebeka sɩnɩ Yakɔɔb nɛ pawazɩ-ɩ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ (w04 15/4 11 § 4-5)

  • Kiɖe 27:18, 19—Yakɔɔb yeba nɛ ɛ-caa maɣzɩ se ɛnʋ lɛ Ezaawuu (w07 1/10 31 § 2-3)

  • Kiɖe 27:27-29—Izaakɩ cɛlɩ Yakɔɔb wazasɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ se pɛcɛlɩ kajalaɣ pɩɣa yɔ (it-1 295 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Kiɖe 27:46–28:2—Lɔŋ weyi nesi ɖɔkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa? (w06 15/4 6 § 3-4)

  • Kiɖe 28:12, 13—Ðoziye nɖɩ ɖɩ-taa Yakɔɔb na “kpɩyaʋ” yaa taya yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w04 15/1 28 § 6)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 27:1-23 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video nɛ pʋwayɩ lɛ ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ: Ɛzɩma tɔm susuyu wɩlaa se ɛwɛɛ nɛ ewelisiɣni ɖɩɣdʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ wɛɛ nɛ eheyiɣ-i ɛ-lɩmaɣza yɔ? Ɛzɩma tɔm susuyu labɩnɩ tʋmɩyɛ Tɔm wɩlʋʋ wondu camɩyɛ?

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 17 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 34

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 109

 • Kɛdɛzaɣ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Hendu 28 nɛ adɩma