Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-22 Mars

KIÐE TƐƐ TƆM 25-26

16-22 Mars
 • Hendu 18 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 1)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ezaawuu pɛdɩ ɛ-kajalaɣ pɩɣa kɛʋ waɖɛ”: (C. 10)

  • Kiɖe 25:27, 28—Ezaawuu nɛ Yakɔɔb paakɛ ɖomaa, ɛlɛ pɛ-wɛtʋ nɛ mbʋ pɔsɔɔlɩ labʋ yɔ, pɩɩwɛ ndɩ (it-1 1224 § 3)

  • Kiɖe 25:29, 30—Ezaawuu yeba nɛ ñɔɔsɩ nɛ ñɩŋanzɩ wɛɛnɩ ɖoŋ ɛ-lakasɩ yɔɔ

  • Kiɖe 25:31-34—Ezaawuu weyi ɛfɛyɩnɩ ɛsɩmɩyɛ yɔ, enim ɛ-kajalaɣ pɩɣa kɛʋ waɖɛ nɛ ɛpɛdɩnɩ-ɖɩ Yakɔɔb tɔɔnaɣ yɔɔ (w19.02 16 § 11; it-2 637 § 2)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 10)

  • Kiɖe 25:31-34—Ɛbɛ yɔɔ kɛdaɣ kanɛ kaawɩlɩɣ se pɩpɔzʋʋ se Mesiya cɔzɔnaa tɩŋa ɩkɛnɩ kajalaɣ piya? (Ebr 12:16; w17.12 15 § 5-7)

  • Kiɖe 26:7—Ɛbɛ yɔɔ Izaakɩ yɔɔdɩ yem se Rebeka kɛ e-neu nɛ eticuuzi se ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛ-halʋ? (it-2 255 § 6)

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm mbʋ ŋhiɣaa pɩlɩɩnɩ Yehowa, tɔm susuu yaa hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋkɛdɩ-ɖʋ pɩ-tɔm?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 26:1-18 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 78

 • Ŋŋkpɛlɩkɩɣnɩ nɔɔyʋ Laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ! takayaɣ lɛ, labɩnɩ tʋmɩyɛ videowaa : (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ videowaa Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ nɛ kʋñɔmɩŋ wɛɛ ɛjaɖɛ yɔɔ? Pɛtɛŋ paa ŋgʋ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ: Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ video kʋnɛ ŋŋkpɛlɩkɩɣnɩ nɔɔyʋ Laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ lɛ? (mwb19.03 7) Video taa lɩmaɣza wena ŋnaɣ se apɩzɩɣ nɛ awazɩ-ŋ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ taa? Tɔzɩ ɛyaa se ye patɩŋnɩ taabɩlɛɛtɩ yaa pɔrtaabɩlɩ yɔɔ nɛ pakalɩɣ Laŋhɛzɩyɛ tɔm takayaɣ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ videowaa ka-taa kpaagbaa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 108

 • Kɛdɛzaɣ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Hendu 107 nɛ adɩma