Abraham ñam Ɛsɔ nɛ ɛkpaɣ Izaakɩ nɛ powoki Moriya tɛtʋ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars 2020

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ Yesu Krɩstʋ nɛ ɛ-kɩlaʋ pɔ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ɛsɔ takɩ Abraham”

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa pɔzɩ Abraham se ɛkpaɣ ɛ-pɩyalʋ nɛ ɛlaa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pañɩnɩ halʋ nɛ powoni Izaakɩ

Lɔŋ weyi ŋpɩzɩɣ ŋkpɛlɩkɩ Abraham lɩmɖʋyʋ cɔlɔ ye ŋcaɣ ŋkpaɣ lɩmaɣza naayɛ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Anɩ pɩwɛɛ se mayaa?

Mba nɛ mba ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyaa se pɔkɔɔ Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ sɩ-alɩwaatʋ ɖiɣni talʋʋ yɔ sɩ-taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ezaawuu pɛdɩ ɛ-kajalaɣ pɩɣa waɖɛ

Wondu kiɖeɖetu ndʋ pɩwɛɛ se tɩmʋ ñɩm ñɛ-ɛsɩndaa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pawazɩ Yakɔɔb ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ

Ɛzɩma pɩlaba nɛ Yakɔɔb mʋ wazasɩ nzɩ ɛmʋnaa yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yakɔɔb ɖɔkɩ nesi

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋnɩɩ leleŋ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa paa kala wena ŋtɩɖʋna yɔ akɔma?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ðisusi tɔm yʋlʋmaa

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ Yehowa sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ yʋlʋmaa yɔɔ yɔ ñe-egeetiye taa nɛ ŋmaɣzɩ pɔ-yɔɔ?