Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ ɛjaɖɛ wɛtʋ wɛɛ nɛ tɩtɛzɩɣ wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ?

Bibl mayaɣ: Yer 10:23

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ tisuu se pɩkaɣ ñɔɔzʋʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm.

RÉVEILLEZ-VOUS!

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩ Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?

Bibl mayaɣ: Ejl 3:15

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ Ɛsɔ hɩɖɛ tɔbʋʋ nɛ mbʋ pʋyɔɔ pɩpɔzaa se ɖɩlabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ yɔ. [Kuli takayaɣ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se D’après la Bible —Le nom de Dieu.”]

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Wiɖiyi sɩm, ɖo-koyindu, kaɣ mʋʋʋ na?

Bibl mayaɣ: 1Kɔr 15:26

Toovenim tɔm: Yehowa kaɣ ɖɩzʋʋ sɩm kpaagbaa ɖɩzʋʋ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ