Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | SOFONIYA 1–AGEE 2

Ñɩnɩ Yehowa pʋcɔ nɛ ɛ-pana kɩyakʋ talɩ

Ñɩnɩ Yehowa pʋcɔ nɛ ɛ-pana kɩyakʋ talɩ

Sof 2:2, 3

Pʋcɔ nɛ Yehowa mɛsɩ-ɖʋ ɛ-pana kɩyakʋ wiye lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩha Yehowa lɛ ɖɩtaasɩɩnɩ peeɖe. Pʋmʋnaa se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ Sofoniya ɖʋ Izrayɛɛlɩ piya yɔ tɩ-yɔɔ.

  • Ñɩnɩ Yehowa: Yele nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋwɛɛ ɛ-ɛgbɛyɛ taa

  • Ñɩnɩ siɣsiɣ wɛtʋ: Ðɔkɩ Yehowa paɣtʋ kpam

  • Ñɩnɩ hɛɛ wɛtʋ: La Yehowa sɔɔlɩm nɛ tɩ luzuu nɛ ŋtisi nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔɔzɩ ñɛ-wɛtʋ

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mañɩnɩ Yehowa, mañɩnɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ hɛɛ wɛtʋ nɛ pɩkɩlɩ?