Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Yehowa ɖʋwa se ye abalʋ nɛ halʋ pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ mbʋ tam. (Kiɖe 2:22-24) Acɛyɛ yeke pɩzɩɣna pɩha nʋmɔʋ halʋ nɛ ɛ-walʋ se pɛcɛ nesi. (Mal 2:16; Mat 19:9) Yehowa sɔɔlaa se koboyaɣ ɛwɛɛ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ pɛ-hɛkʋ taa, pʋyɔɔ ɛɖʋ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ Krɩstʋ mba nɛ palɩzɩ mba pa nɛ wɛ pakaɣ ɖɔkʋʋ nesi yɔ camɩyɛ nɛ koboyaɣ wɛɛ pɔ-hɔʋ taa pʋwayɩ.—Ekl 5:4-6.

CƆNƖ ƐBƐ PAYAƔ SE SƆƆLƖM SIŊŊ? TƐ VIDEO NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Lɔŋ kɩbaŋ weyi Wiyaʋ nɛ Sɔɔlɩm patasɩ pɛ-pɛlɛ Leleŋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛnɩ kɩmɛlɛndʋ se ɛyʋ ɛmaɣzɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣzɩ weyi eɖiɣni ɖanʋʋ yɔ?

  • Lɔŋ kɩbaŋ weyi Pɔɔlɩ nɛ Abiɖe patasɩ Leleŋ?

  • Ɛbɛ yeba nɛ kala sʋʋ Kpacaa nɛ Mañɩm pɔ-hɔʋ taa?

  • Fezuu taa kaɖʋsɩ kʋyʋmsɩ nzɩ John nɛ Leleŋ paawɛna?

  • Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋtɩlɩ ‘ɛyʋ weyi nɔɔyʋ kɛnɩ ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ’ pʋcɔ nɛ ña nɛ ɩ iɖuu se ɩɖɔkʋʋ nesi? (1Pɩy 3:4)

  • Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ? (1Kɔr 13:4-8)