Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ

Kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ

Kpaɣnɩ janvier 2018 lɛ, pakaɣ ɖʋʋ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ taa, kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ nɛ kɩlɛmɩŋ weyi ɩlɩnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ Bibl ŋgʋ payaɣ se La Bible. Traduction du monde nouveau (nwtsty) yɔ kɩ-taa yɔ; paa kpɛlɩkʋʋ Bibl ŋgʋ kɩtɩtɩɩwɛtɩ kabɩyɛ taa yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkaɣ yebu nɛ ŋñɔɔzɩ ñe-kediɣzisi camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, tɛtɛ pɩɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa!