Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ñaɣ pana nɛ ŋna ño-kooka taa ɛyaa tɩŋa

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ñaɣ pana nɛ ŋna ño-kooka taa ɛyaa tɩŋa

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA?: Zekariya kaayɔɔdaa se kʋnʋmɩŋ tɩŋa taa ɛyaa kaɣ tisuu tɔm kɩbandʋ ndʋ posusuu yɔ tɩ-yɔɔ. (Zek 8:23) Ɛlɛ akaɣ-wɛ tʋ wɩlʋʋ? (Roma 10:13-15) Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖisusi tɔm kɩbandʋ ɖo-kooka taa ɛyaa kpeekpe. Pɩkɛnɩ-ɖʋ sʋʋtʋ ɖɔɖɔ.—od-F 84 § 10-11.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA?:

  • Ñɔɔzɩ ña-tɩ. Ŋkatɩɣ ɛyaa mba paayɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ? Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ JW Language yɔɔ nɛ ŋkpɛlɩkɩ pa-kʋnʋmɩŋ taa kɔɔnɔɔ tɔm natʋyʋ pazɩ. Yaa tɩŋnɩ ñɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ jw.org yɔɔ nɛ ɛtɩlɩ tɔm lɛɛtʋ yɔ

  • Cɔŋnɩ camɩyɛ. Ye ŋlakɩ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa yɔ, susi tɔm ɖɔɖɔ mba ŋɖɔŋ nɛ ŋkatɩɣ yɔ. Yɔɔdɩnɩ ɛyaa mba pacaɣ pɔ-lɔɔɖa taa nɛ paɖaŋ yɔ. Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ samaɣ taa tɔm susuu yɔ, ka ña-lɩmaɣza kaɖʋwa ŋga yɔɔ ŋlɩwa yɔ; ŋga lɛ se ŋlɩzɩ aseɣɖe

  • Lakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ñaɣ pana nɛ ŋpɩsɩ nɛ ŋñɩnɩ mba pataawɛɛ ɖɩsɩ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋkatɩ ɖɩɣa taa ɛyaa tɩŋa, pɩtɩla ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɛɣzɩ alɩwaatʋ evemiye taa yaa ŋlɛɣzɩ evemiye kpɩtaʋ taa. Pʋtɔma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋnɩ takayɩsɩ, kaŋgalaafu yaa habɩyɛ yɔɔ aseɣɖe lɩzʋʋ yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩnɩ ɖɩɣa taa ɛyaa nabɛyɛ

  • Pɩsɩ nɛ ŋna-wɛ. Pɩsɩ lɛɛ lɛɛ nɛ ŋna mba paawɩlaa se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ. Ye ɛyʋ weyi ŋkataa yɔ ɛɛyɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, ñɩnɩ weyi ɛnɩɣ ɛ-kʋnʋŋ yɔ nɛ ewolo ɛsɩnɩ-ɩ. Pɩwɛɛ se ŋwɛɛ nɛ ŋwoki ɛyʋ ɛnʋ ɛ-tɛ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ koobiya mba pɔyɔɔdʋʋ ɛ-kʋnʋŋ yɔ, pakataa yɔ.—od-F 94 § 39-40

CƆNƖ POSUSI TƆM “NƐ PƖTALƖ TƐTƲ KAMAƔ YƆƆ” TƐ VIDEO NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM PƆZƲƲ MBƲ PƖKƆŊ YƆ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma koobiya nabɛyɛ ñɔɔzɩ pa-tɩ se papɩzɩ nɛ pakatɩ ɛyaa mba pɛwɛ poliŋ kookasɩ taa yɔ? (1Kɔr 9:22, 23)

  • Kala wena pakataa?

  • Wazasɩ nzɩ pehiɣaa?

  • Pana wena pɩwɛɛ se ŋñaɣ nɛ ŋkatɩ ño-kooka taa ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ?