Peɖiɣni tɔm susuu kɩyakʋ nakʋyʋ taa Siyeeraa Leyɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Décembre 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Réveillez-vous! nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩnɩ sɩɖaa yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ. Ma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñɩnɩ Yehowa pʋcɔ nɛ ɛ-pana kɩyakʋ talɩ

Pʋcɔ nɛ Yehowa mɛsɩ-ɖʋ ɛ-pana kɩyakʋ wiye lɛ, pʋmʋnaa se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ Sofoniya ɖʋwa yɔ tɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Ðɔkɩ Yuuda tʋ toko cɩŋ’

Ajɛɛ ndɩ ndɩ taa ɛyaa ɖiɣni lɔtʋʋ nɛ pɔkɔŋ se pa nɛ patam numwaa pɛkpɛndɩ nɛ pɛsɛɛ Yehowa. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ paɖʋ patam numwaa nesi sɔnɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Ñaɣ pana nɛ ŋna ño-kooka taa ɛyaa tɩŋa

Ðɩñakɩ pana se ɖisusi tɔm kɩbandʋ ɖo-kooka taa ɛyaa kpeekpe. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Wɛɛ “pʋŋ hɛɛŋa taa” tam

Ɛbɛ ‘pʋŋ hɛɛŋa’ sɩŋnaa? Ɛzɩma ɛyaa seɣ nɛ powoki pacakɩ peeɖe?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kpɩtaʋ hɛkʋ taa kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ nɛ multimédia mba pɛwɛ Traduction du monde nouveau tɛ kpɛlɩkʋʋ Bibl ŋgʋ kɩwɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ñe-kediɣzisi camɩyɛ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɛdɩnɩ Yehowa yaa we?

Malakiya alɩwaatʋ taa, mba pɛcɛtaɣ pa-halaa yaa pa-walaa yɔ, pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taakɛdɩɣnɩ Yehowa. Ɛzɩma nesi ɖɔkɩyaa pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ sɔnɔ se pɛwɛ siɣsiɣ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ?

Yehowa sɔɔlaa se ye abalʋ nɛ halʋ pakpaɣ ɖama yɔ, pɛwɛ ɖama cɔlɔ mbʋ tam. Ɛɖʋ paɣtʋ kila wena apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ Krɩstʋ mba nɛ palɩzɩ mba pa nɛ wɛ pakaɣ ɖɔkʋʋ nesi yɔ camɩyɛ nɛ koboyaɣ wɛɛ pɔ-hɔʋ taa pʋwayɩ.