Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ paɣtʋ

Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ paɣtʋ

Takayaɣ taa tɔm

KƆƆNƆƆ TƆM

 2. Cɛcɛyaɣ kʋɖʋmaɣ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, peteɣ kajalaɣ hendu nɛ patɩmɩ nɛ pɩtɛ lɛ, kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm nɛ samaɣ liu tɛɛ kɔtɩnɩ mbʋ pakaɣ labʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa yɔ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaayɔɔdʋʋ ɛ-kɔɔnɔɔ tɔm lɛ, pɩwɛɛ se ɛñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ koobiya nɛ pɩkɩlɩ yɔ tɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

  3. Tɔm yɔɔdʋʋ: Cɛcɛsɩ hiu. Pamaɣ tɔm ñʋʋ nɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yaa naadozo Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa. Pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ. Ye Bibl taa takayaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ papaɣzɩɣ kalʋʋ kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, pakaɣ wɩlʋʋ video nakʋyʋ; nɛ video ŋgʋ kɩkaɣ yɔɔdʋʋ takayaɣ ŋga kɔ-kɔɔnɔɔ tɔm. Tɔm yɔɔdɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ video ŋgʋ nɛ tɔm ñʋʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛlɛ, pɩpɔzʋʋ se ɛñaɣ pana nɛ ɛyɔɔdɩ lɩmaɣza sɔsɔna wena awɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ a-tɩŋa a-tɔm. Ye alɩwaatʋ ɛhaɣ-ɩ nʋmɔʋ yɔ, pɩmʋnaa ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ kɩlɛmɩŋ yɔɔ tɔm; palabɩ-ɩ se ɩsɩna nɛ panɩɩ tɔm taa camɩyɛ. Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛyɔɔdɩ masɩ yɔɔ tɔm lɛɛtʋ; ye tɩsɩɣna se ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ panɩɩ tɩ-taa camɩyɛ yɔ.

 4. Fezuu taa ñɩm: Cɛcɛsɩ hiu. Pɩkɛ tɔm pɔzʋʋ nɛ tɔm cosuu. Koobu weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ nɛ ɛtɛŋ lɛ, pɩtɩmʋna ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ. Pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ. Pɩpɔzʋʋ se tɔm yɔɔdɩyʋ ɛpɔzɩ tɔm welisiyaa tɔm ndʋ pɔpɔzaa yɔ tɩ-naalɛ. Ɛnʋ naɣna se ɛpɔzʋʋ nɛ pakalɩ Bibl masɩ nzɩ pahawa yɔ yaa ɛɛpɔzʋʋ. Mba payaɣ se pocosi tɔm yɔ, pɩwɛɛ se pɔ-tɔm cosuu ɛmaɣnɩ kɛlɛmwaa 30 yaa pɩtaatalɩ mbʋ.

  5. Bibl kalʋʋ: Cɛcɛsɩ naanza. Koobu abalɩñɩnʋ pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Alɩwaatʋ ndʋ sukulibɩɣa kalɩɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paha-kɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se kɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ kapaɣzɩ kalʋʋ; nɛ kɛtɛŋ lɛ, pɩtɩmʋna se kɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ ɖɔɖɔ. Pɩpɔzʋʋ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛñɩnɩ nɛ ɛna se ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ sukulibiya nɛ sɩkalɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ ɖeyi ɖeyi, sɩnɩɩ tɔm ndʋ sɩkalɩɣ yɔ tɩ-taa; sɩñɩkɩɣ niye tɔm pee wena amʋnaa yɔ a-yɔɔ; sɩlɛɣzɩɣ nɔɔ camɩyɛ, sɩsɩŋɩɣ ɖenɖe pɩpɔzaa yɔ nɛ sitaaseli. Bibl kalʋʋ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ wɛ tobi nɛ lɛɛŋ ñaɖaɣlɩ; pʋyɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛmaɣzɩ sukulibiya wɛtʋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛhaɣ-sɩ tʋma yɔ.

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 6. Cɛcɛsɩ hiu nɛ kagbanzɩ. Palabɩ kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kʋnɛ se kɩsɩnɩ koobiya kpeekpe nɛ pafalɩsɩ pa-tɩ nɛ posusi tɔm camɩyɛ nɛ pɛwɛɛ niye tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkɩlɩ. Paa pɩcɛyaa se sukulibiya ɩkpaɣ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa lɩmaɣza nɛ sɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se siyele nɛ sɩ-kɛdɛsɩ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ si-egeetiye taa wɛtʋ. Ye patɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, sukulibiya kpakɩɣnɩ lɩmaɣzɩyɛ se sɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Tɔm Wɩlʋʋ Wondu taa takayaɣ nakɛyɛ yaa video nakʋyʋ tʋmɩyɛ yaa sɩɩlakɩna. Pɩsa nɛ pasɩnɩ-ɖʋ tɔm susuu taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɔsɔzɩ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa tɔm tʋnɛ: “Ñɩnɩ mayaɣ kanɛ Tɔm wɩlʋʋ wondu taa.” Sukulibiya pɩzɩɣ nɛ sɩlɩzɩ se alɩwaatʋ ndʋ sɩlakɩ sɩ-tʋma yɔ, sɩlakɩnɩ tɔm ndʋ tʋmɩyɛ yaa sɩɩlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ. Paɖʋ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se paa sukulibɩɣa ŋga lɛ kala yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ, paɖʋʋ paɣtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ. Sukulibiya nzɩ sɩñɔɔzɩ sɩ-tɩ camɩyɛ yɔ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩla sɩ-tʋma cɛcɛyaɣ kʋyʋmaɣ taa yaa pɩcɛzɩ pɩ-yɔɔ pazɩ. Ye pɩpɔzʋʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sukulibiya tʋma. Nabʋyʋ taa, papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se pɔcɔna video nakʋyʋ, ɛlɛ kɩfɛyɩ kɛdɛsɩ labʋ videowaa taa. Ye pɩkɛ mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ.

 7. Kɛdɛsɩ labʋ tɛ videowaa: Fenasɩ naalɛ nzɩ sɩ-taa pakaɣ labɩnʋʋ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ tʋmɩyɛ yɔ sɩ-taa, pakaɣ wɩlʋʋ kɛdɛsɩ labʋ videowaa nabɛyɛ nabʋyʋ taa. Pɩkɛɣnɩ ɖɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ nɛ pɩsɩ ŋna-ɩ tɛ videowaa. Koobu weyi ɛcɔŋnɩ kediɣzaɣ yɔɔ yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ ɖɩnɛ.

 8. Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. Ɛlɛ ye tɔm susuyu nɛ ɖɩɣdʋ pɛkɛ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa mba yɔ, pɩtɩcɛyɩ se pɛkɛ halaa ɖeke yaa abalaa ɖeke. Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pacaɣ yaa pasɩŋ. Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩwɛɛ se pɛsɛɛ ɖama ɛzɩ ɛyaa sɛʋ ɖama po-kooka taa yɔ. Pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 9. Pɩsɩ ŋna-ɩ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. (km-F 5/97 h. 2) Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pacaɣ yaa pasɩŋ. Pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛwɩlɩ tɔm ndʋ pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ se ɛna weyi pɛtɛmɩ-ɩ katʋʋ kajalaɣ wiye nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 10. Bibl kpɛlɩkʋʋ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. (km-F 5/97 h. 2) Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pacaɣ yaa pasɩŋ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ, pɩwɛɛ se kɩwɩlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɛtɛm paɣzʋʋ yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se sukulibɩɣa ɛyɔɔdɩ kɔɔnɔɔ tɔm natʋyʋ yaa kɛdɛzaɣ tɔm natʋyʋ. Ɛlɛ ye Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paha sukulibɩɣa yɔ, kitukuuni kɔɔnɔɔ tɔm yaa kɛdɛzaɣ tɔm yɔ, pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ weyi patasɩ-kɛ takayaɣ ŋga ka-taa yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se pakalɩ tayʋʋ mbʋ pahawa yɔ pɩtɩŋa. Ɛlɛ ye sukulibɩɣa ɛnawa se papɩzɩɣ nɛ pakalɩ tayʋʋ tɩŋa nɛ pacaɣ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, kalɩ pi-yeke. Ye video nakʋyʋ ɛwɛ tʋmɩyɛ nɖɩ paha sukulibɩɣa yɔ ɖɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se patazɩ kɩ-taa; ɛlɛ pataawɩlɩ-kʋ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ taa. Mbʋ pañɩnɩɣ yɔ lɛ se sukulibɩɣa ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm wɩlʋʋ lɛɣtʋ kɩbandʋ natʋyʋ.

 11. Tɔm yɔɔdʋʋ: Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ nɛ ɛlabɩ-ɖɩ ɛgbɛyɛ ɛsɩndaa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 12. Peteɣ hendu nɛ pɛtɛ lɛ, pakaɣ kpaɣʋ cɛcɛsɩ 15 nzɩ sɩtɩŋɩɣ pʋwayɩ yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋyʋmɖɩyɛ yaa tʋma naalɛ wena awɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ. Palabɩ hɔɔlʋʋ kʋnɛ se kɩsɩnɩ tɔm welisiyaa nɛ pana ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ Ɛsɔtɔm tʋmɩyɛ yɔ. Ye patɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ, mba pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Ɛlɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yeke pɩwɛɛ se pala ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm tʋmɩyɛ.

  13. Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: Cɛcɛsɩ niidozo. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ niye yɔ pɩmʋnaa se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. (Agbaa wena a-taa ɛzʋtʋyaa tɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ.) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɛgbɛyɛ pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ mba pɩmʋnaa se pala ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ tʋmɩyɛ yɔ. Mba palɩzɩɣ se pala tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ se pɔcɔnɩ kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ camɩyɛ, pɔɖɔ alɩwaatʋ yɔɔ, pañɩɣ niye masɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa yɔ sɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩcɛyaa se pasɩnɩ koobiya kpeekpe nɛ pana wazaɣ ŋga kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩwɛna yɔ. Ye pakalɩ paɣtʋ ndʋ pamawa se tɩsɩnɩ mba pɔcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Ye patazɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ pahawa kɩ-taa camɩyɛ nɛ pɩtɛ yɔ, pɩtɩcɛyɩ se pɔsɔzɩ tɔm lɛɛtʋ yem pa-tʋma yɔɔ se pɩsa nɛ alɩwaatʋ tɛ. Ðenɖe pɩlakɩ yɔ, pɩwɛɛ se pɛlɛɣzɩɣ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyaa nɛ takayaɣ kalɩyaa paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Ye kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛpɔzɩ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyʋ se etoboyi kpɛlɩkʋʋ mbʋ yɔ, kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyʋ naɣnɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ etoboyi-pʋ yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ se pataakalɩ tayʋʋ nabʋyʋ.

KƐDƐZAƔ TƆM

  14. Cɛcɛsɩ naadozo. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaɣ cuuzuu tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ kediɣzaɣ taa yɔ, tɩ-taa. Ɛñɩkɩɣ niye kediɣzaɣ taa tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa nɛ tɩwɛɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ mbʋ pakaɣ labʋ kpɩtaʋ lɛɛkʋ taa yɔ pɩ-tɔm. Ye alɩwaatʋ ɛkazaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyaa sukulibiya nzɩ sɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ kpɩtaʋ lɛɛkʋ taa yɔ sɩ-hɩla. Ye patɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, kɛdɛzaɣ tɔm alɩwaatʋ taa pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛkalɩ takayɩsɩ yaa esusi tɔm ndʋ tɩwɛɛ yɔ. Mbʋ palakɩ ɖoŋ ɖoŋ ɛgbɛyɛ taa ɛzɩ tɔm susuu ɖʋtʋ yaa kpaaŋ taa hazʋʋ ɖʋtʋ mbʋ yɔ, pɩtɩmʋna se posusi pɩ-tɔm; ɛlɛ pɩwɛɛ se pakam-tʋ tɔm kususutu kpata yɔɔ. Ye alɩwaatʋ ɛɛtalɩɣ se pakalɩ takayɩsɩ yaa posusi tɔm natʋyʋ yɔ, pɩmʋnaa se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛpɔzɩ mba palakɩ tʋmɩyɛ Caɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ se papasɩ pa-alɩwaatʋ yɔɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. (Kalɩ  tayʋʋ 13 17.) Petee hendu nɛ pala adɩma nɛ pɛtɛzɩnɩ kediɣzaɣ.

KA ÑƲƲ NƐ TƆM KALƲƲ NƐ TƆM WƖLƲƲ

 15. Paa sukulibɩɣa ŋga lɛ, pɩpɔzʋʋ se kɔkɔnɩ kɛ-tɛ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ taa. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ takayaɣ maɣmaɣ yaa pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ ñɩŋga. Pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ nɛ ɛsamnɩ sukulibiya nɛ ɛtasɩnɩ-sɩ lɔŋ. Paa sukulibɩɣa ŋga lɛ, pɩwɛɛ se kalabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-mayaɣ wɛ Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ yɔɔ yɔ. Pama mayaɣ ŋga kʋlɔmɩŋ weyi ɩwɛ ka-tʋmɩyɛ tɩnaɣ yɔɔ yɔ ɩ-taa. Paɖʋ hɔɔlʋʋ “Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ” takayaɣ ŋga ka-taa se sukulibɩɣa maɣmaɣ ɛlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ. Pɩtɩmʋna se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛma tɔm sukulibɩɣa takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa.

SAMTƲ NƐ LƆŊ TASƲƲ

  16. Paa sukulibɩɣa ŋga kɛtɛŋ ka-tʋmɩyɛ lɛ, kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kpakɩɣ ɛzɩ cɛcɛyaɣ kʋyʋmaɣ mbʋ yɔ nɛ ɛtɩŋnɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ yɔɔ nɛ ɛsam-kɛ nɛ ɛtasɩ-kɛ lɔŋ. Alɩwaatʋ ndʋ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ yaɣ sukulibɩɣa yɔ, pɩtɩmʋna se ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sukulibɩɣa kaɣ tʋmɩyɛ labʋ yɔ. Ɛlɛ sukulibɩɣa tɛŋ ka-tʋmɩyɛ nɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ sam-kɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɩzɩɣ ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sukulibɩɣa labɩ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ kalabɩ ɖeu hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ pɩ-tɔm. Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩbaŋa mbʋ pʋyɔɔ pɩpɔzʋʋ se sukulibɩɣa ɛtasɩ pana ñaɣʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ sukulibɩɣa tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ tɔm, ye ɛnawa se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ sukulibɩɣa yaa koobiya lalaa yɔ. Ye pɩpɔzaa yɔ, kediɣzaɣ tɛŋ yaa alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ yɔɔ yaa École du ministère takayaɣ yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ sukulibɩɣa lɔŋ tasʋʋ ke-yeke. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ kalabɩ tʋmɩyɛ yɔ, yaa ka-tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ. Kalɩ  tayʋʋ 17,  22 24, nɛ ŋna tʋma wena pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ pala yɔ nɛ pɩkɩlɩ.

ALƖWAATƲ

     17. Pɩtɩmʋna se nɔɔyʋ tʋmɩyɛ ɛcɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ paha-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩtɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ lɔŋ tasʋʋ ɛcɛzɩ alɩwaatʋ yɔɔ. Paa patɩsɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ pahawa se palabɩnɩ paa tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ tɩ-cɔlɔ se “yaa pɩtaatalɩ mbʋ” yɔ, pɩtɩcɛyɩ se koobiya ɩsɔzɩ tɔm lɛɛtʋ yem se pɩsa nɛ alɩwaatʋ tɛ, ye pɛtɛm tazʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm taa camɩyɛ yɔ. Ye sukulibɩɣa nakɛyɛ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ɛtɛma yɔ, pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɩŋnɩ lɛɣtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛsɩnzɩ ka-tʋmɩyɛ. Ye koobiya mba palakɩ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ tʋma yɔ pa-taa nɔɔyʋ ɛcɛzɩnɩ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ ɛyaa-ɩ e-yeke nɛ ɛtasɩ-ɩ lɔŋ. (Kalɩ  tayʋʋ 24.) Pɩwɛɛ se kediɣzaɣ tɩŋa ɛkpaɣ ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ nɛ cɛcɛsɩ 45, pɩkpɛndɩnɩ hendu nɛ adɩma.

EGEETIYE YƆƆ CƆNƖYƲ KƆMTƲ

 18. Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩmʋnaa se pala kediɣzaɣ ɛzɩ pamaʋ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ. Ɛlɛ mbʋ pɩmʋnaa se pɛlɛɣzɩ yɔ mbʋ yɔ: Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ lone taa lɛ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm cɛcɛsɩ 30. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ cuuzuu tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ kediɣzaɣ taa yɔ tɩ-taa; ɛyɔɔdɩ mbʋ pakaɣ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-tɔm pazɩ, nɛ esusi tɔm nɛ ɛkalɩ takayɩsɩ nzɩ petiyini ɛgbɛyɛ yɔ, pʋcɔ nɛ ɛyaa egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ se ɛlɛ ɛkɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm. Tɔm yɔɔdʋʋ tɛŋ lɛ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yele nɛ petee hendu ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzaa yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyaa koobu nɔɔyʋ se ɛkɔɔ nɛ ɛla adɩma. Paa patɩɩlakɩ sukulibiya tʋma ɖamɩŋ lɛɛŋ taa ɛgbɛyɛ kʋnʋŋ taa yɔ, pɩfɛyɩ se pala sukulibiya tʋma ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa ŋgee kpɩtaʋ taa. Ɛlɛ ye pɩkɛ ɛgbɛyɛ cikpeɖe naɖɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla ɖi-kediɣzisi ŋgee kpɩtaʋ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ talɩɣ se egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm lɛ, pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ cikpeɖe taa koobiya ɩkɔɔ Kpaaŋ maɣmaɣ taa nɛ pewelisi egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ tɔm yɔɔdʋʋ.

EGEETIYE KIGBEƔLUU YAA KIGBEƔLUU SƆSƆƲ KPƖTAƲ

 19. Paalakɩ kediɣzisi egeetiye kigbeɣluu yaa kigbeɣluu sɔsɔʋ kpɩtaʋ taa. Tɔm ndʋ tɩ-taa pɩɩwɛɛ se patazɩ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩmʋnaa se paa weyi lɛ, ɛtazɩ tɩ-taa ɛ-tɩ yɔɔ yaa hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ taa.

YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƆNZƖ KPƖTAƲ TAA

 20. Ye Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɛtɔlɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kɩyakʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩmʋna se pala Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ. Ɛlɛ papɩzɩɣ nɛ pala tɔm susuu kediɣzisi puwiye.

ÐE-WEZUU CAƔƲ NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ YƆƆ CƆNƖYƲ

 21. Pɩpɔzʋʋ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩlɩzɩ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛkɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ. Ɛnʋ pɩmʋnaa se ɛcɔna nɛ ɛla pɩtɩŋa nɛ kediɣzaɣ ŋga kɔɖɔ camɩyɛ nɛ ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ se pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ se ɛ nɛ lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ panɩɣnɩ ɖama camɩyɛ. Patɩɩlɩzɩɣ Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ nakɛyɛ lɛ, pɩwɛɛ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtayɩ fenasɩ naalɛ nzɩ sɩ-taa sukulibiya tʋma kpaagbaa. (Kalɩ  tayʋʋ 5-11.) Pɩwɛɛ se pɛcɛlɩ sukulibiya sɩ-tʋma paa pɩtɩɖɔɔ yɔ, kpɩtaŋ naadozo pʋcɔ nɛ sɩ-tʋmɩyɛ evemiye talɩ. Paahaɣ tʋma lɛ, pɩmʋnaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ takayaɣ ŋga payaɣ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ tʋmɩyɛ (S-89) yɔ.

ÐE-WEZUU CAƔƲ KEDIƔZAƔ YƆƆ CƆNƖYƲ

  22. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, pakaɣ lɩzʋʋ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ se ɛcɔnɩ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ. (Ðenɖe ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ, ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.) Ɛnʋ pɩmʋnaa se ɛñɔɔzɩ kɔɔnɔɔ tɔm nɛ kɛdɛzaɣ tɔm. Kpɩtaʋ ŋgʋ ɛcɔŋnɩ kediɣzaɣ yɔɔ yɔ, ye pɩwɛɛ se pɔcɔnɩ kɛdɛsɩ labʋ tɛ video nakʋyʋ yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛnʋ yaɣnɩ tɔm yɔɔdɩyaa tɩŋa. Ye ɛzʋtʋyaa ɩtɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha-ɩ tʋma lɛɛna kediɣzaɣ ŋga ka-taa, kɔzɩ tʋma wena a-taa pɔtɔm se pɔcɔnɩ video nakʋyʋ yem nɛ paatazɩɣ kɩ-taa yɔ. Tɔm yɔɔdɩyaa tɛŋ nɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, pɩmʋnaa se tɩwɛɛ tobi. Pɩpɔzʋʋ se ɛzʋtʋyaa ɩcaɣ nɛ pana se pa-taa lɛ, mba pɩzɩɣ nɛ pala kediɣzaɣ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ niye yɔ, mba pɩmʋnaa se palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Pɩwɛɣ ɖeu se pahaɣ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ ɛzʋtʋyaa lalaa. Ɛlɛ, pɩlɩɣnɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa wɛtʋ cɔlɔ. Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛmʋnaa se ɛcɔnɩ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩla ɛmʋnaa ɖɔɖɔ se ɛkɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ. Ɛlɛ, ɩtaasɔɔ se pɩmʋnaa se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɩlɩ sukulibiya sam nɛ ɛtasɩɣ-sɩ lɔŋ nɛ sɔɔlɩm. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ pɩwɛɛ se ɛla nɛ kediɣzaɣ tɛ alɩwaatʋ yɔɔ. (Kalɩ  tayʋʋ 14 17.) Ye kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛsɔɔlaa, nɛ ye lone naɖɩyɛ ɛwɛ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩɩ miikroo naalɛ ñɩŋgʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ kɩ-taa. Piyeki nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaɣ koobu nɔɔyʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔñɔɔzɩ ɛlɛ miikroo kpaagbaa. Ye ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ taabɩlɩ nakʋyʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ sukulibiya tʋma yɔ. Piyeki nɛ pataawɛɛkɩ alɩwaatʋ.

ƐGBƐYƐ TAA ƐZƲTƲYAA TƲMƖYƐ KPƐNDƖYƲ

 23. Tʋma wena atɩkɛ sukulibiya tʋma yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ yaa ɛzʋtʋyʋ weyi ɛsɩɣnɩ-ɩ yɔ ɛhaɣnɩ-yɛ; pɩkpɛndɩnɩ paa kpɩtaʋ ŋgʋ ki-kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ. Pɩpɔzʋʋ se ɛ nɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ panɩɩnɩ ɖama nɛ eyele nɛ paka mba paha-wɛ tʋma yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla tɔm kususutu kpata yɔɔ.

LƆŊ TASƖYƲ SƖNƖYƲ

   24. Ye pɩlakɩ yɔ, ɛzʋtʋyʋ weyi ɛwɛ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ, ɛnʋ pɩmʋnaa se palɩzɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ pɩzɩɣna nɛ ɛyaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba palakɩ Ðe-wezuu caɣʋ kediɣzaɣ taa tʋma yaa pɔyɔɔdʋʋ tɔm samaɣ taa yaa mba pakalɩɣ yaa pɔcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye kediɣzaɣ yaa ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ. (Kalɩ  tayʋʋ 17.) Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩɖɔwa nɛ pa-tɩŋa pɛwɛɛ niye tɔm wɩlʋʋ taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama paa pɩnaɣ ŋga nɛ palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Pɩtɩcɛyɩ se ɛtasɩɣ koobiya lɔŋ paa ɛzɩmtaa.

ÐAMƖŊ LƐƐŊ TAA SUKULI

 25. Ye sukulibiya ɩɖɔwa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala ɖamɩŋ lɛɛŋ taa sukuli. Sukulibiya tʋma yeke palakɩ ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. Paa ɖaŋ ŋgʋ lɛ, pɩwɛɛ se kɩwɛɛnɩ lɔŋ tasɩyʋ kɩbanʋ. Pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛkɛnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ. Ɛlɛ ye pɩpɔzaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye siŋŋ yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lɩzɩɣnɩ weyi yaa mba ɛzʋtʋyaa maɣzɩɣ se papɩzɩɣ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ. Ɛzʋtʋyaa ɖɔɖɔ naɣna se pahaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛyʋ kʋɖʋm nɔɔyʋ yaa palakɩ-ɖɩ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama. Paɣtʋ ndʋ pama  tayʋʋ 16 taa yɔ, ndʋ pɩwɛɛ se patɩŋ nɛ patasɩ lɔŋ sukuli ŋgʋ kɩ-taa sukulibiya ɖɔɖɔ. Ye palakɩ sukuli ŋgʋ ɖaŋ lɛɛkʋ taa yɔ, pɛtɛŋ Fezuu taa ñɩm tʋmɩyɛ lɛ, pɔpɔzɩ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa sukulibiya se siwolo nɛ sɩla sukuli ŋgʋ. Nɛ pɛtɛŋ Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ hɔɔlʋʋ lɛ, koobiya kɔɔ nɛ pɛkpɛndɩ koobiya lalaa yɔɔ Kpaaŋ maɣmaɣ taa. Ye pɩwɛɛ se pawɩlɩɣ video Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ hɔɔlʋʋ taa, nɛ ye pɩsaŋ yɔ, pɩwɛɛ se mba pɛwɛ ɖaŋ lɛɛkʋ taa yɔ pacaɣ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɔcɔnɩ video yaa pewelisi kɩ-taa tɔm Kpaaŋ maɣmaɣ taa. Ye pɩɩsaŋ yɔ, koobu weyi ɛcɔŋnɩ sukuli yɔɔ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ video nɛ patazɩ kɩ-taa.

VIDEOWAA

 26. Pakaɣ wɩlʋʋ videowaa nabɛyɛ kediɣzaɣ kanɛ ka-taa. Pakaɣ ɖʋʋ videowaa mba JW Library® yɔɔ, nɛ papɩzɩɣ patɩŋnɩ wondu ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pakpaɣ-wɛ. Papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ videowaa mba tɔm susuu kediɣzisi taa.