Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Mba pɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sɔsɔna taa yɔ petisiɣ se kalɩzaɣ maasɩkɩ wɛɛ

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ WEZUU NƐ SƖM PƆ-YƆƆ YƆ

Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pisidiɣ ɛyaa lɩmaɣza yɔ

Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pisidiɣ ɛyaa lɩmaɣza yɔ

ƐYAA wɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, pɩtɩla ɛpɩsɩɣ pʋyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛcaɣ wezuu ɖoli. Lalaa ñamaɣzɩɣ se patasɩɣ sɩɖaa lʋlʋʋ lone naɖɩyɛ taa nɛ pacaɣ wezuu kɩfalʋʋ peeɖe. Ɛlɛ lalaa maɣzɩɣ ɖɔɖɔ se ɛyʋ sɩkɩ lɛ, pɩtɛma.

Ña ɖɔɖɔ wɩlɩtʋ yaa sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa ŋlɩnaa yɔ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩwɛɛnɩ ɖoŋ lɩmaɣza wena ŋwɛna tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ, mbʋ pɩtalɩɣ ɛyʋ ɛ-sɩm wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ, ye mbʋ a-cɔlɔ yaa le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ toovenim tɔm cosuu yɔ?

Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa wɛʋ nɛ pawɩlɩɣ se ɛyʋ kalɩzaɣ ɛɛsɩkɩ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ. Mba pɛwɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sɔsɔna taa ɛzɩ Krɩstʋ ñɩma, Hindou ñɩma, Yuuda ñɩma nɛ Malɩŋ mbʋ yɔ, petisiɣ se kalɩzaɣ maasɩkɩ wɛɛ nɛ kapɩsɩɣ fezuu se kacaɣ wezuu ɖoli sɩm wayɩ. Bouddha ñɩma ñamazɩɣ se, ɛyʋ pɩsɩɣ nɛ palʋlʋ-ɩ tam sakɩyɛ, nɛ pɩkɛdɩɣ lɛ, ɛtalɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa kʋñɔŋ nakʋyʋ fɛyɩ yɔ, nɛ ndʋ payaɣ se Nirvana.

Wɩlɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se sɩm yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ ɛyʋ caɣ wezuu ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ taa. Sakɩyɛ maɣzɩɣ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛsɩ nɛ pa-naʋ taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ pɩkɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. Ɛlɛ suwe Bibl ñɔyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Ðitendi-ŋ kalɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ. Ɛzɩma pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣzɩ-ŋ.