Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | TƆM NDƲ BIBL WƖLƖƔ WEZUU NƐ SƖM PƆ-YƆƆ YƆ

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ yɔ

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ yɔ

Ðɩkalɩɣ wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ taa yɔ lɛ, ɖɩnaɣ se Ɛsɔ heyi kajalaɣ ɛyʋ Aɖam se: “Ŋpɩzɩɣ ŋtɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee. Ɛlɛ taatɔɔ kɩbandʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm pa-sɩmtʋ tɩʋ piye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakʋ ŋgʋ ŋtɔkɩ yɔ, ŋkaɣ sɩbʋ siŋŋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17) Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ye Aɖam ɛɛɖɔm Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛtaasɩ, ɛlɛ ɛɛcaɣ wezuu tam tam Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa.

Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se, Aɖam tɩlɩzɩ se ɛñaŋ Ɛsɔ nɛ ɛcaɣ wezuu maatɛŋ, ɛlɛ ɛmanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ paaɖʋʋ paɣtʋ se ɛtaatɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-halʋ ha-ɩ ɖɩ se ɛtɔɔ yɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-6) Mbʋ pɩlɩ kaañamtʋ lakasɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, pɩwɛ halɩ nɛ sɔnɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) “Ɛyʋ kʋyʋm” ɛnʋ lɛ Aɖam. Ɛlɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛlaba? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩlʋlɩ sɩm?

Aɖam ɖʋ ɛ-taa nɛ ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ; mbʋ payaɣ se kɩwɛɛkɩm. (1 Yohanɛɛsɩ 3:4) Nɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩlʋlɩ sɩm, ɛzɩ Ɛsɔ kaaheyuu Aɖam yɔ. Ye Aɖam nɛ ɛ-sayɩnaa paañɔnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, pataawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pataaɖɩŋ ɖɔɖɔ sɩm. Ɛsɔ tɩlɩzɩ ɛyʋ se ɛsɩ, ɛlɛ ɛlɩzɩ-ɩ se ɛcaɣ wezuu tam.

 Pɩtʋʋ fɛyɩ se “sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ” ɛzɩ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ nabʋyʋ wɛ ɖa-taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɖa-sɩm wayɩ? Sakɩyɛ cosuu se ɛɛɛ, nabʋyʋ wɛ ɖa-taa nɛ pɩɩsɩkɩ kaaʋ, mbʋ lɛ kalɩzaɣ. Ɛlɛ ye nabʋyʋ ɛwɛ mbʋ toovenim yɔ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ kaacɛtɩ Aɖam. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye nabʋyʋ ɛwɛ ɖa-taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɖa-sɩm wayɩ yɔ, pɩwɛɣ ɛzɩ sɩm tɩkɛ nɩŋgbaaŋ hɔm ɛzɩ Ɛsɔ kaayɔɔdʋʋ yɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Pɩɩsaŋ se Ɛsɔ ɛcɛtɩ.” (Ebree 6:18) Toovenim taa lɛ, Sataŋ cɛtɩna alɩwaatʋ ndʋ eheyi Ɛva se: “Pɩlɩ! Ɩɩkaɣ sɩbʋ” yɔ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:4.

Ye mbʋ, ye kalɩzaɣ maasɩkɩ wɩlɩtʋ ɛkɛ cɛtɩm wɩlɩtʋ yɔ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

BIBL HEYIƔNI-ÐƲ TOOVENIM

Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ yɔɔdʋʋ se: “[Yehowa] Ɛsɔ ma abalʋ nɛ tataa cʋʋ nɛ ehosi ɛ-mɔɔŋ tɛɛ wezuu fezuu nɛ abalʋ pɩsɩ ɛsadʋ.” Ebree tɔm piye ne’phesh, pɛɖɛzɩ Kabɩyɛ taa se “ɛsadʋ” nɛ tɔm piye nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “ɛyʋ weyi efeziɣ yɔ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7.

Ye mbʋ, Bibl lɩzɩ pɩ-taa se Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa lɛ, ɛtɩɖʋ pa-taa kalɩzaɣ ŋga kaasɩkɩ kaaʋ yɔ. Ɛlɛ paa weyi ɛkɛ “ɛyʋ ɛsadʋ.” Pʋyɔɔ lɛ, paa ŋñɩnɩ ɛzɩma yɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋna tɔm piye “kalɩzaɣ maasɩkɩ” Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa.

Ye Bibl ɛɛwɩlɩɣ se ɛyʋ wɛnɩ kalɩzaɣ maasɩkɩ yɔ, ɛbɛ yɔɔ coocinaa sakɩyɛ wɩlɩɣ tɔm ndʋ? Pʋcɔ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩ caanaʋ taa Ejipiti ɛjaɖɛ taa.

SƖƖNAA LAYAA WƖLƖTƲ NATƲYƲ YƐLƖ ƐJAÐƐ YƆƆ

Hérodote weyi ɛkɛ Grɛɛkɩ tʋ, ɛɛcaɣ wezuu pɩnzɩ 400 waa taa P.P.Y. nɛ ɛkpɛlɩkɩ caanaʋ yɔɔ tɔm yɔ, ɛtɔm se Ejipiti ñɩma kɛnɩnɩ “kajalaɣ ñɩma mba pawɩlɩ kalɩzaɣ maasɩkɩ tɔm yɔ.”  Caanaʋ taa Babilɔɔnɩ mba ɖɔɖɔ tisaɣ kalɩzaɣ maasɩkɩ tɔm yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Alɛkɩsandrɩ Sɔsɔ labɩ you nɛ Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ taa mba nɛ ɛmʋ pɛ-tɛtʋ pɩnaɣ 332 P.P.Y. yɔ, Grɛɛkɩ ñɩma wobi pɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ ɛyaa kalɩzaɣ maasɩkɩ tɔm, tɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ tɩɩwɛ po-ɖoŋ tɛɛ yɔ.

Tɔm pee “kalɩzaɣ maasɩkɩ” fɛyɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ taa

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yuuda tɔm wɩlɩyaa, Essen ñɩma nɛ Farɩsɩ ñɩma pawɩlaɣ se kalɩzaɣ cakɩ wezuu ɛyʋ sɩm wayɩ. Takayaɣ nakɛyɛ (The Jewish Encyclopedia) yɔɔdaa se: “Yuuda ñɩma paɣzɩ kalɩzaɣ maasɩkɩ yɔɔ tisuu alɩwaatʋ ndʋ pa nɛ Grɛɛkɩ ñɩma pesidi ɖama taa yɔ, nɛ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ mʋʋ Platɔɔ wɩlɩtʋ yɔ.” Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Caanaʋ taa tɔm taa tazɩyʋ Josèphe weyi ɛkɛ Yuuda tʋ yɔ, ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se kalɩzaɣ maasɩkɩ wɩlɩtʋ tɩlɩɩnɩ Bibl taa, ɛlɛ tɩlɩnɩ “tisuu mbʋ Grɛɛkɩ ñɩma kaawɛna yɔ, pɩ-cɔlɔ” nɛ ɛmaɣzɩɣ se tisuu mbʋ pɩlɩnɩ mʋya wena ɛyaa kpeɣlaa nɛ pasɩɩ yɔ, a-cɔlɔ.

Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ nɛ Grɛɛkɩ ñɩma walɩsɩɣ pe-kewiyitu tɔɔʋ lɛ, mba payaɣaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ ñɩma yɔ, papaɣzɩ tisuu sɩɩnaa layaa wɩlɩtʋ yɔɔ. Caanaʋ taa tɔm taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Jona Lendering yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Platɔɔ wɩlɩɣ se kalɩzaɣ wɛɣ ɛyʋ tomnaɣ taa lɛ, kɛwɛ salaka taa. Pɩɩwɛ kɛlɛʋ se pakpaɣ Platɔɔ wɩlɩtʋ ndʋ nɛ pesidi Krɩstʋ ñɩma ñɩndʋ taa.” Piyeba nɛ kalɩzaɣ maasɩkɩ wɩlɩtʋ ndʋ tɩɩkɛ sɩɩnaa layaa wɩlɩtʋ yɔ,  tɩsʋʋ coocinaa taa nɛ tɩpɩsɩ Krɩstʋ ñɩma wɩlɩtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ.

“TƲTƲYƐ TƆM KAƔ-MƖ HOLUU NƐ ƖWƐƐ MƖ-TƖ YƆƆ”

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, apostoloo Pɔɔlɩ paɣ koobiya nɛ eheyi-wɛ se: “Fezuu lɛyɩ heyuu se wayɩ wayɩ wɛɛ taa lɛ, nabɛyɛ kaɣ kizuu tisuu tɔm nɛ pɔñɔɔnɩ feziŋ kɩcɛtɩŋ nɛ aleewaa pɔ-tɔm.” (1 Timootee 4:1) Tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim! Kalɩzaɣ maasɩkɩ wɩlɩtʋ kɛ “aleewaa” wɩlɩtʋ taa natʋyʋ. Tɩtɩlɩɩnɩ Bibl taa, ɛlɛ tɩlɩnɩ sɩɩnaa layaa nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa cɔlɔ na.

Taa leleŋ tɔm lɛ se Yesu heyi-ɖʋ se: “Ɩkaɣ tɩlʋʋ tʋtʋyɛ tɔm nɛ tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 8:32) Ye ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa toovenim tɔm yɔ, ɖɩlɩɣ wɩlɩtʋ ndʋ tɩɩɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ, nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩtɔyɩ coocinaa taa yɔ, si-yomiye taa. Pɩtasɩ lɛ, toovenim mbʋ pɩwɛ Bibl taa yɔ, pɩlɩzɩɣ-ɖʋ sɔnzɩ nzɩ palakɩ ɛyʋ sɩm wayɩ yɔ, si-yomiye taa.—Kalɩ aɖakaɣ “ Le sɩɖaa wɛɛ?” taa tɔm.

Ða-Lɩzɩyʋ tɩlɩzɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu pɩnzɩ 70 yaa 80 ɖeke tɛtʋ yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖiwolo ɖoli nɛ ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ peeɖe. Ɛɛɖʋwa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu tam tam tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ nɛ pɛkɛ e-piya nzɩ sɩñaŋɩ-ɩ yɔ. Kaɖʋwa sɔsɔɔ ŋga kawɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ-kɛ nʋmɔʋ. (Malakiya 3:6) Pʋyɔɔ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ keɣa maɖʋ nɔɔyʋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Siɣsiɣ tʋ tɩnɩ tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.” —Keɣa 36:29.