Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ ɛyaa hiɣ “tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.”—Keɣa 36:11

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ nɩɣzɛ na?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

“Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ kpeekpe [Ɛsɔ] nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Bibl haɣ-ɖʋ lidaʋ se Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛhɛzɩ ɖa-laŋa kaɖɛ alɩwaatʋ taa.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” nɖɩ, ɖɩsɩnɩ-ŋ nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa.—Filiipi 4:6, 7.

  • Pɩtasɩ lɛ, ye ŋkalɩɣ Ɛsɔtɔm yɔ, ŋhikiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ.—Maatiyee 11:28-30.

Nɩɣzɛ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se . . . nɩɣzɛ kɛ mbʋ pɩtalɩɣ ɛyaa pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛsɩ pʋcɔ nɛ eyele nɩɣzʋʋ. Ña yɔ, suwe ñamaɣzɩɣ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ mbʋ pɩhaɣ nɩɣzɛ yɔ, pɩsɩɩ tɩnaɣ. “Sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”—Natʋ 21:4.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ ɛyaa caɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ taa.—Isaayii 32:18.

  • Ðɩɩkaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ kʋñɔmɩŋ nɛ nɩɣzɛ pɔ-yɔɔ.—Izaayii 65:17.