Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Sɩm wɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔ ka-taa? Bibl yɔɔdʋʋ se: “[Ɛsɔ] kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛsɩndaa ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”Natʋ 21:4.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ katazɩɣ ndʋ Bibl wɩlɩɣ sɩm nɛ wezuu pɔ-yɔɔ yɔ tɩ-taa.