Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Elias Hutter nɛ ɛ-tɛ Ebree Biblwaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ

Elias Hutter nɛ ɛ-tɛ Ebree Biblwaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ

Ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ Ebree Bibl na? Pɩtɩla ŋŋpɩzɩɣ kɩ-kalʋʋ. Halɩ pʋtɔma ŋtɩtɩɩnatɩ Ebree Bibl wiɖiyi. Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Elias Hutter yɔ, ɛɛcaɣ wezuu pɩnzɩ 1500 waa taa nɛ ɛlɩzɩ Ebree Biblwaa naalɛ. Ye ɖɩkpɛlɩkɩ ɛ nɛ e-Biblwaa mba pɔ-yɔɔ tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ ɖa-maɣmaɣ ɖe-Bibl taa nɛ pɩkɩlɩ.

Palʋlɩ Elias Hutter pɩnaɣ 1553, tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Görlitz yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ, tɩñɔtɩnɩ sɔnɔ Caama kamaɣ ŋga kɛwɛ Pɔlɔɔñɩ nɛ Cɛɛkɩ ajɛɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Hutter kaakpɛlɩkɩ kʋnʋmɩŋ weyi pɔyɔɔdʋʋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ, sukuli sɔsɔʋ nakʋyʋ taa (Lutheran University) Jena tɛtʋ taa. Ɛwɛnɩ pɩnzɩ 24 nɛ pitileɖi lɛ, palɩzɩ-ɩ se ɛpɩsɩ Ebree kʋnʋŋ wɩlɩyʋ Leipzig tɛtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ ɛpɩsɩ wɩlɩyʋ sɔsɔ nɛ ɛtʋlɩ sukuli nakʋyʋ Nuremberg tɛtʋ taa. Sukulibiya pɩzaɣ se sɩkpɛlɩkɩ Ebree, Grɛɛkɩ, Laatɛɛ nɛ Caama kʋnʋmɩŋ pɩnzɩ naanza taa, sukuli ŋgʋ kɩ-taa. Pataapɩzɩɣ se pala mbʋ sukuli nakʋyʋ taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa.

“ELIAS HUTTER EBREE BIBL KEÐEƔA”

Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Hutter Ebree Bibl ŋgʋ ɛlɩzɩ pɩnaɣ 1587 taa yɔ

Hutter lɩzɩ Ebree Bibl nakʋyʋ pɩnaɣ 1587 taa; ŋgʋ payaɣ ɖoŋ ɖoŋ se Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm. Payaɣaɣ Bibl ŋgʋ se Derekh ha-Kodesh, palɩzɩ hɩɖɛ nɖɩ nɛ Izaayii 35:8 taa nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Habɩyɛ kiɖeɖee.” Paama Bibl ŋgʋ maʋ mbʋ yɔ, piyeba nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Bibl kʋnɛ kɩ-taa, pɩtɩŋa pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.” Ɛlɛ mbʋ pɩkɩlɩɣ wɩlʋʋ se Bibl ŋgʋ kɩkɛ ñɩm pʋyʋ yɔ lɛ, ɛzɩma sukulibiya pɩzɩɣ nɛ sɩlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ nɛ sɩkpɛlɩkɩ Ebree kʋnʋŋ yɔ.

Pɩsa nɛ ɖɩnɩɩ mbʋ pʋyɔɔ Hutter tɛ Ebree Bibl ɛɛwɛ wazaɣ kpem yɔ lɛ, ɖɩkpaɣ kala naalɛ wena kpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkatɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñakɩ pana se ɛkalɩ Ebree Bibl yɔ. Kajalaɣ lɛ, Ebree masɩ tɩmalɩnɩ ɛyaa nɛ sɩwɛ ndɩ ɖɔɖɔ. Nabʋlɛ lɛ, ɛzɩma pamaɣ kʋnʋŋ ŋgʋ yɔ, pɩwɛ kaɖɛ nabʋyʋ taa se kpɛlɩkɩyʋ ɛtɩlɩ kiɖe tɛɛ tɔm pee. Ðɩkpaɣ Ebree tɔm piye נפשׁ (yaa ne’phesh) kɩɖaʋ; ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “kalɩzaɣ.” Ezekɩyɛɛlɩ 18:4 taa, pʋcɔ nɛ pama tɔm piye nɖɩ lɛ, pama ה (ha), nɛ ɖɩpɩsɩ tɔm piye הנפשׁ (han·ne’phesh), yaa “kalɩzaɣ.” Ye pɩkɛ ɛyʋ weyi patɩfalɩsɩ-ɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se tɔm piye הנפשׁ (han·ne’phesh), wɛ ndɩ kpem nɛ tɔm piye נפשׁ (ne’phesh).

Pɩsa nɛ Hutter sɩnɩ e-sukulibiya lɛ, ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ nɩɩyɩ e-Bibl maʋ taa. Ɛma tɔm camɩyɛ nɛ ɛcanɩ-tʋ. Paa kiɖe tɛɛ tɔm piye nɖɩ lɛ, ɛma-ɖɩ nɛ ɖɩpaɣlɩ, nɛ ɖɩ-tɔlɩm piyi camɩyɛ. Masɩ nzɩ pɛlɛyɩɣ sɔzʋʋ kiɖe tɛɛ tɔm piye yɔɔ nɛ nzɩ pɛtɛzɩɣ sɔzʋʋ ɖɩ-yɔɔ yɔ; ɛma-sɩ nɛ sɩmaɣna, nɛ ɛtɩɖʋ tɔlɩm sɩ-taa. Piyeba nɛ pɩwɛɛ sukulibiya kɛlɛʋ se siɖiɣzina paa Ebree  kiɖe tɛɛ tɔm piye nɖɩ lɛ. Pɩsɩnɩ-sɩ ɖɔɖɔ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-kpɛlɩkʋʋ taa. Pamaɣaɣ pɩ-tɛɛ tɔm Les Saintes Écritures Traduction du monde nouveau—avec notes et références taa lɛ, palabɩ mbʋ ɖɔɖɔ. * Pama kiɖe tɛɛ tɔm pee nɛ tɔlɩm mbʋ pipiyi camɩyɛ yɔ; nɛ masɩ nzɩ pɛlɛyɩɣ sɔzʋʋ nɛ nzɩ pɛtɛzɩɣ sɔzʋʋ kiɖe tɛɛ tɔm pee yɔɔ yɔ, pama sɩsɩ lɛ, patɩɖʋ tɔlɩm sɩ-taa. Fotonaa mba pɛwɛ ñʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ, payʋsɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ pa-taa nɛ ɩwɩlɩɣ takayɩsɩ maʋ lɛɣtʋ ndʋ Hutter labɩnɩ tʋmɩyɛ Ebree Bibl taa Ezekɩyɛɛlɩ 18:4 taa yɔ. Lɛɣtʋ ndʋ ɖɔɖɔ Bible avec notes et références, labɩnɩ tʋmɩyɛ Ezekɩyɛɛlɩ mayaɣ kʋyʋmaɣ ŋga kɛ-tɛ pɩ-tɛɛ tɔm taa.

“NƆƆ HAƲ KƖFAM” BIBL ŊGƲ PALƖZƖ EBREE TAA YƆ

Hutter lɩzɩ ɖɔɖɔ Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ ɖoŋ ɖoŋ se Nɔɔ Haʋ Kɩfam yɔ kʋnʋmɩŋ 12 taa. Palɩzɩ-kʋ pɩnaɣ 1599 taa Nuremberg tɛtʋ taa nɛ paayɔɔdʋʋ kɩ-tɔm lɛ, pɔtɔŋ se Nuremberg Bibl ŋgʋ kɩ-taa pɛɖɛzɩ tɔm kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa yɔ. Hutter ñɩnaɣ ɖɔɖɔ se ɛɖɛzɩ Grɛɛkɩ Masɩ Ebree kʋnʋŋ taa nɛ sɩwɛɛ Bibl ŋgʋ kɩ-taa. Ɛlɛ ɛyɔɔdaa se paa ɛnʋ kaakpaɣ ñɩm sakɩyɛ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩkɛɣ falaa. * Pʋyɔɔ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛ-maɣmaɣ ɛtɛzɩɣ Nɔɔ Haʋ Kɩfam hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖɛzʋʋ, Ebree kʋnʋŋ taa. Peeɖe eyebi tʋma wena payɩ ɛlakaɣ yɔ, nɛ ɛsɩyɛ sɛɛnɩ tɔm ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ. Ɛkpaɣ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ ɖeke na nɛ ɛlabɩnɩ tɔm ɖɛzʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɩŋa.

Ɛzɩma Hutter tɛ Grɛɛkɩ Masɩ nzɩ ɛɖɛzɩ Ebree taa yɔ sɩwɛɛ? Payaɣ Bibl taa tazɩyʋ nɔɔyʋ se Franz Delitzsch. Ɛkɛ Ebree tʋ nɛ ɛcaɣ wezuu pɩnzɩ 1800 waa taa, ɛyɔɔdaa se: ‘Ebree kʋnʋŋ ŋgʋ Hutter labɩnɩ tʋmɩyɛ Nɔɔ Haʋ Kɩfam Bibl taa yɔ, kɩ-taa tʋ camɩyɛ nɛ halɩ nɛ sɔnɔ papɩzɩɣ palabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñaɣ pana nɛ ehiɣ tɔm pee kɩbana.’

HUTTER TƲMƖYƐ WAZASƖ

Hutter tɔm ɖɛzʋʋ tɩha-ɩ waɖɛ se ɛpɩsɩ ñɩm tʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa tɩya e-Bibl ŋgʋ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiɖiɣni wazʋʋ halɩ nɛ sɔnɔ. William Robertson ñɔɔzɩ Nɔɔ Haʋ Kɩfam Bibl ŋgʋ Hutter lɩzɩ Ebree taa yɔ, nɛ ɛlɩzɩ-kʋ pɩnaɣ 1661 taa. Richard Caddick ñɔñɔɔzɩ-kʋ pɩnaɣ 1798 taa. Hutter ɖɛzaɣ Grɛɛkɩ Masɩ Ebree taa lɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ ŋgʋ pamaɣaɣ kiɖe tɛɛ yɔ. Ðenɖe ɛna Kyʹri·os (yaa Kɩbaɣlʋ) nɛ The·osʹ (yaa Ɛsɔ) yɔ, ɛɖɛzɩ tɔm pee ana se “Yehowa” (יהוה, JHVH). Pɩtasɩ lɛ, ɛlabɩ mbʋ ɖɔɖɔ ɖenɖe paya Ebree mayaɣ nakɛyɛ yaa ɖenɖe ɛmaɣzɩɣ se pɔyɔɔdʋʋ Yehowa tɔm yɔ. Pɩkɛ tɔm kɩbandʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa ɛyaa sakɩyɛ kaaɖɛzɩ Nɔɔ Haʋ Kɩfam hɔɔlʋʋ yɔ, patɩlabɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ tʋmɩyɛ; ɛlɛ Hutter ñalabɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ tʋmɩyɛ ɖenɖe pɩmʋnaa yɔ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ se pɩwɛɛ se papɩsɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ Grɛɛkɩ Masɩ taa.

Ye ŋkalɩɣ Grɛɛkɩ Masɩ yaa Bible avec notes et références tɛ pɩ-tɛɛ tɔm natʋyʋ nɛ ŋna Ɛsɔ hɩɖɛ, Yehowa, ɖoli yɔ, tɔzɩ Elias Hutter nɛ e-Biblwaa pɔ-yɔɔ.

^ tay. 7 Kalɩ Ezekɩyɛɛlɩ 18:4 tɛ pɩ-tɛɛ tɔm naalɛ ndʋ, Appendix 3B Bible avec notes et références taa.

^ tay. 9 Toovenim taa lɛ, Bibl taa tazɩyaa sakɩyɛ kaalɩzɩ Nɔɔ Haʋ Kɩfam hɔɔlʋʋ Ebree kʋnʋŋ taa. Pa-taa nɔɔyʋ lɛ, Simon Atoumano, ɛɛwɛ Bizantiini Fadanaa ɖɩɣa taa pɩnaɣ 1360 waa taa. Pa-taa lɛlʋ lɛ Oswald Schreckenfuchs, ɛɛkɛ Caama Bibl taa tazɩyʋ pɩnaɣ 1565 waa taa. Biblwaa mba ɛyaa panɛ pɛɖɛzaa yɔ, patɩlɩzɩ-wɛ wiɖiyi kaaʋ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ pelesi-wɛ.