Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ hɩɖɛ kiɖeɖee Yehowa Ebree kʋnʋŋ taa, pakalɩɣ masɩ kpaɣnɩ nɩwaŋ yɔɔ nɛ piwolo nɩmɩyɛ yɔɔ

Ebree mayaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ haɣ-ɖʋ lidaʋ siŋŋ

Ebree mayaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ haɣ-ɖʋ lidaʋ siŋŋ

Ðɩpɩzɩɣ ɖitisi se Ɛsɔ lidaʋ tɔm tɩŋa kɔŋ pɩ-taa toovenim na? Yesu kaawɛnɩ tisuu se Ɛsɔ lidaʋ tɔm tɩŋa kɔŋ pɩ-taa, nɛ ɛsɩnɩ ɛ-tɔm welisiyaa se pɛwɛɛnɩ tisuu mbʋ ɖɔɖɔ. Maɣzɩ kɩɖaʋ ŋgʋ ɛɛhawa alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣ tɔm Pʋʋ Ñʋʋ Taa yɔ kɩ-yɔɔ. Tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 5:18 taa: “Mbʋ meheyiɣ-mɩ tʋtʋyɛ taa se, pʋcɔ nɛ ɛsɔdaa nɛ tataa pɛɖɛɛ lɛ, paa mayaɣ kʋyʋmaɣ, yaa cacayaɣ ɛɛmʋkɩ paɣtʋ taa yem nɛ tɩ-tɩŋa tɩtɩla.”

Ebree masɩ taa lɛ, ŋga kakɩlɩ ññɩɩ yɔ ŋga lɛ י (yod), nɛ mayaɣ cikpelaɣ ŋga kɛkɛnɩ masɩ nzɩ pamaɣnɩ Yehowa hɩɖɛ Ebree kʋnʋŋ taa yɔ, sɩ-kajalaɣ ñɩŋga. * Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba ɛsɩndaa lɛ, Ɛsɔ paɣtʋ taa tɔm pee nɛ masɩ tɩŋa halɩ pɩkpɛndɩnɩ mayaɣ cikpelaɣ “yaa cacayaɣ” wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ.

Yesu kaawɛ ɛyɔɔdʋʋ se ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ papɩzɩɣ nɛ pɛɖɛɛ, ɛlɛ Paɣtʋ taa mayaɣ cikpelaɣ taa tɔm ɛɛcakɩ yem nɛ tɩtɩkɔɔ pɩ-taa. Ŋgʋ Bibl ñeheyiɣ-ɖʋ se ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ ndʋ ɖɩnaɣnɩ ɖɛ-ɛsa yɔ, pɛwɛɣ tam. (Keɣa 77:69) Ye mbʋ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Paɣtʋ taa mayaɣ cikpelaɣ taa tɔm ɛɛcakɩ yem nɛ tɩtɩkɔɔ pɩ-taa.

Paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ tɩ-hɔɔlɩŋ cikpeŋ tɔm cɛyɩ Yehowa Ɛsɔ ɛsɩndaa? Ɛɛɛ, tɩ-tɔm cɛyɩ ɛ-ɛsɩndaa kpem. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ, Peheyi ɖoo lɔŋ taa Izrayɛɛlɩ ñɩma se pataapɛlɩ heɣa ŋga pakʋ Paska yɔɔ yɔ, kɔ-mɔɔ. (Ejipiti Lɩʋ 12:46) Pɩtɩla nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛmaɣzɩ se pɩkɛ tɔm cikpetu. Paasɩm lɩmaɣza wena a-yɔɔ peheyi-wɛ se pataapɛlɩ mɔɔ ana yɔ? Pɩtɩla paasɩŋ. Yehowa Ɛsɔ nawa se tɔm cikpetu tʋnɛ tɩkɛ natʋ tɔm ndʋ tɩkaɣ kɔm Mesiya yɔɔ yɔ, nɛ paapɛlɩɣ ɛ-mɔɔyɛ naɖɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pakaŋɩ-ɩ nazɩm sizika yɔɔ yɔ.—Keɣa 33:21; Yohanɛɛsɩ 19:31-33, 36.

Ɛbɛ Yesu tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖitisi se lidaʋ tɔm ndʋ payɩ Yehowa heyi-ɖʋ yɔ, tɩkɔŋ pɩ-taa halɩ pɩkpɛndɩnɩ tɔm cikpetu. Toovenim Ebree mayaɣ cikpelaɣ kanɛ, kahaɣ-ɖʋ lidaʋ siŋŋ!

^ tay. 3 Grɛɛkɩ masɩ taa lɛ, ŋga kakɩlɩ ññɩɩ yɔ ŋga lɛ iota nɛ kalɩ Ebree mayaɣ י (yod) pɩdɩɩfɛyɩ. Kiɖe tɛɛ lɛ, pama Moyizi Paɣtʋ Ebree kʋnʋŋ taa, ye mbʋ Yesu kaawɛ ɛyɔɔdʋʋ Ebree mayaɣ tɔm na.