Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Pɩcɛyaa se hɔʋ taa ñɩma ɩyɔɔdɩnɩ ɖama kpayɩ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza lɔŋ

Ye ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu

Ye ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu

Ðɔkɔtɔnaa heyi Wesley weyi ɛwɛnɩ cɛɛkɛ pɩnzɩ 54 yɔ, se ɛwɛnɩ fɩtɩyɩm taa kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ pɩkazɩ-ɩ fenasɩ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu. * Ɛ-halʋ Doreen nɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩkɔnɩ-ɩ nɩɣzɛ siŋŋ. Ɛtɔm se: “Pɩɩwɛ-m kaɖɛ se mentisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pɩɩsɩbɩ mɔ-yɔɔ yem, mantaamaɣzɩ se wiɖiyi tɔm ndʋ tɩkaɣ-ɖʋ talʋʋ.”

Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se mbʋ pɩtalɩ Doreen yɔ, pɩtalɩɣ ɛyaa lalaa ɖɔɖɔ ɖoŋ ɖoŋ. Kʋdɔŋ sɔsɔʋ pɩzɩɣ kɩkpa paa anɩ paa ɛzɩmtaa. Mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ lɛ se, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, weyi ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ pazɩ se ɛcaɣ wezuu yɔ, ɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa ñakɩ pana nɛ pɔcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ camɩyɛ. Ɛlɛ pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se pɔcɔnɩ kʋdɔndʋ weyi pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ pazɩ se ɛcaɣ wezuu yɔ, ɛ-yɔɔ. Ɛbɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ-ɩ nɛ pɛhɛzɩ ɖɔɖɔ ɛ-laŋɩyɛ? Ɛzɩma mba pɔcɔŋnɩ kʋdɔndʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ yɔ, papɩzɩɣ pɔɖɔkɩ pa-tɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pɩsa nɛ pasɩnɩ-ɩ? Sɩm kɩyakʋ kaañɔtʋʋ lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se pala? Ɛlɛ kajalaɣ lɛ, iyele nɛ ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛ kaɖɛ siŋŋ sɔnɔ se pɔcɔnɩ kʋdɔndʋ weyi e-wezuu kɩyakɩŋ tɩtasɩ ɖɔʋ yɔ, ɛ-yɔɔ yɔ.

ÐA-ALƖWAATƲ TAA TƆM SƐTƲ MBƲ PƖWƐ KAÐƐ YƆ

Ɛzɩma ɖɔkɔtɔnaa tʋmɩyɛ ɖɛnɩ ɛsɩndaa ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa ɛɛtasɩɣ sɩbʋ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ mbʋ yɔ, ɛyaa taacakɩ wezuu nɛ pileɖiɣ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ ñɩm ajɛɛ taa. Kʋdɔmɩŋ nɛ kɛgbɛdɩsasɩ yekaɣ nɛ ɛyaa sɩkɩ lɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩwɛ ɛyaa sakɩyɛ kaɖɛ se powolo ɖɔkɔtɔ tɛ. Pɔ-hɔŋ taa ñɩma cɔŋaɣnaɣ pɔ-yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, sakɩyɛ sɩkaɣ pa-ɖɩsɩ taa.

Sɔnɔ ɛzɩma ɖɔkɔtɔnaa tʋmɩyɛ ɖɛnɩ ɛsɩndaa yɔ, papɩzɩɣ palʋbɩnɩ kʋdɔmɩŋ nɛ piyele nɛ ɛyaa wezuu ɖaɣlɩ nɛ pɩkɩlɩ. Ðooo lɛ, kʋdɔmɩŋ nɩɩyɩ kʋwaɣ ɛyaa kɛlɛʋ yem. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɖɔkɔtɔnaa pɩzɩɣ pasɩnɩ ɛyaa mba kʋdɔmɩŋ ɛnɩ ɩkpawa yɔ, nɛ patasɩ caɣʋ wezuu pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛlɛ paa potuzuu ɛyaa weziŋ ɖaɣlɩkɩŋ mbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pa-kʋdɔmɩŋ waa. Ðoŋ ɖoŋ  lɛ, kʋdɔndɩnaa mba, pɩcamɩɣ-wɛ siŋŋ nɛ paapɩzɩɣ se pɔcɔnɩ pa-tɩ yɔɔ camɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛ kaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ se lalaa ɩcɔnɩ pɔ-yɔɔ.

Piyeba nɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɩɩtasɩɣ sɩbʋ pa-ɖɩsɩ taa, ɛlɛ ɖɔkɔtɔnaa tɛ. Ɛyaa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩtalɩɣ ɛyʋ pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ yɔ, nɛ halɩ ɛyaa pazɩ yem tɛmnɩ naʋ nɔɔyʋ sɩba. Pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣ ɛyaa sakɩyɛ, alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se pɔcɔnɩ pɔ-hɔʋ taa tʋ weyi pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu yɔ, ɛ-yɔɔ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ?

KPAƔ LƖMAƔZA LƆŊ

Ɛzɩ Doreen weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, pitiki ɛyaa sakɩyɛ yɔɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ panɩɣ se kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ kpa pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ nɛ pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu yɔ. Paa ŋwɛ nɩɣzɛ, sɔɔndʋ nɛ siziŋ pa-taa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ tɩmaa se: “Wɩlɩ-ɖʋ ɖa-kɩyakɩŋ kalʋʋ nɛ ɖɩpɩsɩ ɖa-laŋa nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɛɣtʋ.” (Keɣa 89:12) Ye mbʋ, tɩmnɩ Yehowa nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se ɛwɩlɩ-ŋ ɛzɩma ‘ŋkalɩ ña-kɩyakɩŋ’ nɛ lɛɣtʋ nɛ ŋpɩzɩ ŋlabɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ nɛ ŋsɩnɩ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ ɛnʋ, ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.

Pɩpɔzʋʋ se ŋkpaɣ lɩmaɣza camɩyɛ. Ye ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ ɛnʋ, ɛpɩzɩɣ se ɛyɔɔdɩ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋpɔzɩ-ɩ se anɩ ɛsɔɔlaa se ɛkpaɣ lɩmaɣza e-lone taa, alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ pɩzʋʋ se ɛla mbʋ yɔ. Pɔzɩ-ɩ kpayɩ se ɛbɛ ɛsɔɔlaa se palabɩ-ɩ, alɩwaatʋ ndʋ efiɣniɣ yɔ, ɖɔkɔtɔ ŋgʋ taa ɛsɔɔlaa se pasɩ-ɩ nɛ kɔɔ labʋ nʋmɔŋ weyi ɛsɔɔlaa se palabɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ. Piyeki nɛ hɔʋ taa mba nɩɩnɩ ɖama camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ kʋdɔndʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ pɩzʋʋ se ɛyɔɔdɩ yɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛhʋyɛ ɛɛkaɣ-ɩ cɛyʋʋ se ɛtɩla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ye hɔʋ taa ñɩma ɩyɔɔdɩnɩ ɖama kpayɩ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza lɔŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔcɔnɩ pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ yɔɔ camɩyɛ ɛ-kʋdɔŋ taa. Bibl yɔɔdaa se: “Lɩmaɣza mɩzɩɣ ɖenɖe lɔŋ pasʋʋ fɛyɩ yɔ.”—Aduwa 15:22.

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ NƐ ŊÐƲ NESI YƆ

Kʋdɔndʋ cɔlɔ caɣyʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ lɛ se, ɛhɛzɩ kʋdɔndʋ laŋɩyɛ. Pɩwɛɛ se ɛyʋ weyi pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu yɔ, ɛ-hɔʋ taa mba ɩwɩlɩ-ɩ se pɔsɔɔlɩ ɛ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ nɛ palakɩ mbʋ payɩ papɩzɩɣ yɔ se pasɩnɩ-ɩ. Ɛzɩma papɩzɩɣ pala mbʋ? Papɩzɩɣ nɛ petee-i hendu yaa pakalɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ nɛ tɩhaɣ ɖɔɖɔ taa leleŋ yɔ. Pɩhɛzɩ kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ laŋa, alɩwaatʋ ndʋ pɔ-hɔŋ taa ñɩma ɖɔkɩ pe-nesi nɛ pɔyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa yɔ.

Pɩkpazɩɣ kʋdɔndʋ ɖoŋ, ye ɛ-cɔlɔ caɣyʋ eyeki se ɛtɩlɩ mba payɩ pɔkɔŋ ɛ-cɔlɔ yɔ. Ñɩnɩyaa nabɛyɛ yɔɔdaa se: “Paa kʋdɔndʋ ɛɛnaɣ, ɛɛtɔkɩ, e-feziŋ wɛ ɖalaa nɛ potukuni-i piiheyiɣ natʋyʋ yɔ, pɔyɔɔdɩ tɔm yɔ, ɛnɩɣ. Paa e-ɖom ɛwɛ cukaŋ ɛzɩma yɔ, taayɔɔdɩ  ɛ-cɔlɔ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩha-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ-tʋ.”

Ye pɩsaŋ yɔ, ña nɛ ɩ ɩpɩzɩɣ ɩkpɛndɩ nɛ ɩla adɩma. Bibl yɔɔdaa se alɩwaatʋ natʋyʋ taa Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa paawɛɛ nazɩm sɔsɔm nabʋyʋ taa nɛ halɩ pe-wezuu sʋ kaɖɛ taa. Sɩnʋʋ mbʋ pɩɩpɔzɩ-wɛ? Pɔɔlɩ heyi ɛ-taabalaa se: “Mɩ-maɣmaɣ ɩkaɣ-ɖʋ sɩnaʋ nɛ adɩma.” (2 Kɔrɛntɩ 1:8-11) Adɩma wena alɩɣnɩ laŋɩyɛ taa yɔ, awazɩɣ weyi ɛwɛ nazɩm sɔsɔm yaa kʋdɔŋ sɔsɔʋ taa yɔ siŋŋ.

TISI MBƲ PIÐIƔNI LABƲ YƆ PƖ-YƆƆ

Ðɩnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ se ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm ñɔtɩ kpam yɔ. Pɩwɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ taaɖʋ se ɛyaa ɛsɩ. Ɛtɩlɩzɩ-ɖʋ se ɖitisi se ɖe-wezuu kaɣ sɩʋ tɩnaɣ wiɖiyi. (Roma 5:12) Pʋyɔɔ Bibl ya sɩm se “koyindu.” (1 Kɔrɛntɩ 15:26) Ye mbʋ, ɖɩnɩɣ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖitisi se ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ caɣ sɩbʋ yɔ pɩ-taa.

Paa mbʋ yɔ, ye ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ mbʋ pɩkaɣ talʋʋ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛ-sɩm ñɔtaa yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa sɔɔndʋ nɛ ɖɩka ñʋʋ nɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, pɩ-yɔɔ. Mbʋ pɩkaɣ-ɩ talʋʋ yɔ, pɔyɔɔdɩ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm aɖakaɣ “ Kɛdɛzaɣ kpɩtaŋ taa wezuu caɣʋ” taa. Ɛlɛ pɩtɩkɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa tɩtalɩɣnɩ paa kʋdɔndʋ weyi. Pɩtasɩ lɛ, tɩpɩzɩɣ tɩɩlakɩ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɔcɔlʋʋ-tʋ aɖakaɣ taa yɔ. Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩtalɩ kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ pɔcɔ nɛ pasɩkɩ.

Ðɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ sɩm wayɩ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩyaa taabalʋ kɩbanʋ weyi eetisaa nɛ ɛɖʋ-ɖʋ nesi kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ. Pɩwɛɛ se mba payɩ paasɩnɩ kʋdɔndʋ yɔ nɛ hɔʋ taa ñɩma patɩlɩ se pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ, ɛfɛyɩ kʋñɔŋ nakʋyʋ taa ɖoli. Kedeŋa kpeekpe Lɩzɩyʋ heyi-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm se: “Sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.”—Eklesɩyastɩ 9:5.

LAŊƖYƐ HƐZƖYƲ WEYI ƐKPAÐAA YƆ

Ðɩpɩzɩɣ ɖitisi nɛ paa weyi ɛsɩnɩ-ɖʋ

Pɩcɛyaa se ɖɩñɔɔnɩ Ɛsɔ, alɩwaatʋ ndʋ pɩkazɩ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ kɩyakɩŋ pazɩ yem se ɛcaɣ wezuu yɔ, nɛ ɛ-sɩm wayɩ ɖɔɖɔ. Ɛkaɣ tɩŋnʋʋ Bibl nɛ ɛyaa lalaa yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Doreen yɔɔdaa se: “Mɛnkpɛlɩkaa se pɩwɛɛ se mentisi nɛ paa weyi ɛsɩnɩ-m. Toovenim taa lɛ, ɛzɩma ɛyaa sɩnɩ-ɖʋ yɔ, pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ. Ma nɛ ma-walʋ ɖɩnɩ pɩ-taa se Yehowa wɛnɩnɩ eheyiɣ-ɖʋ se: ‘Mɛwɛ mɩ-cɔlɔ kpam se mansɩnɩ-mɩ kaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa.’ Maakaɣ tɔm ndʋ sɔʋ kpa.”

Toovenim taa lɛ, Yehowa kɛnɩnɩ laŋɩyɛ hɛzɩyʋ weyi ɛkpaɖaa yɔ. Ɛnʋ lɩzɩnɩ-ɖʋ nɛ ɛnɩɣ ɖa-kʋñɔmɩŋ tɩŋa taa. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɛsɩnɩ-ɖʋ, nɛ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ kpam. Halɩ ɛɖʋwa se pɩkazɩ pazɩ ɛkaɣ ɖɩzʋʋ sɩm nɛ efezi ɖɔɖɔ ɛyaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ mba pɛwɛ ɛ-lɩmaɣza taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; Natʋ 21:3, 4) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paa weyi ɛkaɣ maɣzɩnʋʋ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛtɔ se: “Ña-wabɩtʋ wɛ le, sɩm? Ñɔ-tɔʋ wɛ le.”—1 Kɔrɛntɩ 15:55.

^ tay. 2 Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ.