Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 4 2017 | Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ yɔ

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Sɩm wɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔ ka-taa? Bibl yɔɔdʋʋ se: “[Ɛsɔ] kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛsɩndaa ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”Natʋ 21:4.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ katazɩɣ ndʋ Bibl wɩlɩɣ sɩm nɛ wezuu pɔ-yɔɔ yɔ tɩ-taa.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Tɔm pɔzʋʋ mbʋ pisidiɣ ɛyaa lɩmaɣza yɔ

Ye ɛyaa ɩwɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ, mbʋ pɩtalɩɣ ɛyʋ, ɛ-sɩm wayɩ yɔ pʋyɔɔ yɔ, ɖoli wɛɛ se ɖɩpɩzɩɣ ɖihiɣ toovenim tɔm cosuu na?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ yɔ

Nabʋyʋ wɛ ɖa-taa nɛ pɩcakɩ wezuu ɖa-sɩm wayɩ? Ðɩwɛnɩ kalɩzaɣ maasɩkɩ yaa we? Le sɩɖaa wɛɛ?

Ye ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛhɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ cabɩ yem se ɛcaɣ wezuu

Ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi pɩkazɩ-ɩ kɩyakɩŋ pazɩ yem se ɛcaɣ wezuu yɔ, ɛzɩma ɛ-hɔŋ taa ñɩma pɩzɩɣ pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ palabɩ-ɩ kɔyɛ? Ɛzɩma kʋdɔndʋ yɔɔ cɔnɩyaa pɩzɩɣ palʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ panɩɣ kʋdɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ?

Elias Hutter nɛ ɛ-tɛ Ebree Biblwaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ

Pɩnzɩ 1500 waa taa Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Elias Hutter yɔ, ɛlɩzɩ Ebree Biblwaa naalɛ mba pɛwɛ ŋgee yɔ.

Ebree mayaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ haɣ-ɖʋ lidaʋ siŋŋ

Tɔm ndʋ Yesu ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaɣ mayaɣ cikpelaɣ tɔm yɔ?

Tɛtʋ yɔɔ paradisuu—Tɔm kulubutu yaa toovenim?

Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛyaa sakɩyɛ maɣzaɣ paradisuu ŋgʋ pelesaa yɔ kɩ-yɔɔ. Wiɖiyi ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtasɩ paradisuu ŋgʋ kileba yɔ hiɣu na?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛyaa maɣzɩɣ se nɩɣzɛ kɛ mbʋ pɩtalɩɣ ɛyaa pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ. Wiɖiyi pɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ na?