Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Taa leleŋ weyi wezuu kɛlɛʋ caɣʋ kɔŋna yɔ

Taa leleŋ weyi wezuu kɛlɛʋ caɣʋ kɔŋna yɔ

DANIEL NƐ MIRIAM pɔɖɔkɩ nesi Septembre 2000 taa nɛ pakʋyɩ pɛ-tɛtʋ taa nɛ powolo Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Lisibɔɔnɩ yɔ tɩ-taa. Daniel yɔɔdaa se: “Ðɩɩcaɣ wezuu ŋgʋ ɛyaa sakɩyɛ yaɣ se wezuu kɩbaŋʋ yɔ. Ðɩɩwɛnɩ tʋma kɩbana wena ahaɣaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɔkɩ tɔɔnasɩ nzɩ sɩwɛ liidiye nɛ ɖɩyɛlɩɣ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ ɖisuu wondu ndʋ tɩwɛ liidiye ɖɔɖɔ yɔ. Ðisusaɣ tɔm ɖɔɖɔ ɖoŋ ɖoŋ.” Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Daniel nɛ Miriam palabɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ.

Tɔm yɔɔdɩyʋ nɔɔyʋ kaapɔzɩ tɔm tʋnɛ kigbeɣluu sɔsɔʋ ŋgʋ palabɩ 2006 taa yɔ kɩ-taa: “Ðɩwɛɛ ɖɩlakɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe siŋŋ se ɖɩsɩnɩ ‘mba powokini ɖɩgʋyɛ yɔ’ se pɔkɔɔ wezuu maatɛŋ nʋmɔʋ taa?” Tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ piitukuni Daniel laŋɩyɛ siŋŋ. (Adu. 24:11) Tɔm yɔɔdʋʋ mbʋ, pɩɩñɩɣ niye tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ paɖʋ Krɩstʋ ñɩma se posusi ñʋʋ yabʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ ɖɩ-yɔɔ. (Tʋma 20:26, 27) Daniel yɔɔdaa se: “Pɩɩwɛ ɛzɩ ma Yehowa yɔɔdaɣna yɔ.” Tɔm yɔɔdɩyʋ kaalɩzɩ pɩ-taa se weyi ɛwalɩsɩɣ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, pɩhaɣ-ɩ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ. Daniel nawa se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ lɛ ɛ-halʋ Miriam kaatɛm paɣzʋʋ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩ-labʋ haɣaɣ-ɩ taa leleŋ siŋŋ.

Daniel tɔm se: “Manɩ tɔm ndʋ lɛ, mɔyɔɔdɩ se lɛɛlɛɛyɔ, pɩtalaa se mala lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ me-wezuu caɣʋ taa.” Toovenim lɛ, mbʋ ɛlaba ɖɔɖɔ. Ɛpasɩ ɛ-tʋmɩyɛ alɩwaatʋ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ labʋ. Ye ɛ nɛ ɛ-halʋ powobi lone nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, taa leleŋ weyi pakaɣ hiɣu? Ɛmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ.

KALA WENA ÐƖKATAA NƐ TAA LELEŊ WEYI ÐIHIƔ PƲWAYƖ YƆ

Mai 2007 taa lɛ, Daniel nɛ Miriam peyebi pa-tʋma nɛ powolo Panamaa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa paatɛm wobu alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ Kaarayiibi lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bokasɩ dɛɛlɩ Toro yɔ tɩ-taa pɩwɛɛ se posusi tɔm. Guaymi mba wɛnɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Daniel nɛ ɛ-halʋ paalabɩ lɩmaɣza se liidiye nɖɩ pɛwɛna yɔ, ɖɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ papɩzɩ pala Panamaa ɛjaɖɛ taa ɛzɩ fenasɩ lutozo mbʋ yɔ.

Pasʋwaɣ kpɩyɩŋ nɛ nabʋyʋ taa pacakɩ ɖɔɖɔ cɛɛcɛnaa nɛ powoki hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Nɛ paasɔʋ alɩwaatʋ ndʋ pacalɩ cɛɛcɛ caɣʋ nɛ pala kilomɛtanaa 32 nɛ pakpaɣ piyisi nɛ petiki wɩsɩ laŋ laŋ yɔ tɩ-yɔɔ. Puwiye pɩɩnɩ Daniel siŋŋ. Ɛlɛ Guaymi ñɩma mba pa-ɖɩsɩ kaawɛ pa-nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, paamʋ-wɛ camɩyɛ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ Guaymi mba kʋnʋŋ taa tɔm pee naayɛ pazɩ pazɩ yɔ. Pitileɖi lɛ, pa nɛ ɛyaa 23 papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ.

Pe-liidiye kɔm nɛ ɖɩtɛ lɛ, pelesi taa leleŋ weyi paawɛna yɔ. Daniel kɛdaa se: “Ðɩmaɣzaɣ ɛzɩma ɖɩɖaɣnɩɣ pɩsʋʋ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛzɩtɛɣlɩm. Pɩtaakɛdɩnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɛɛ nɛ ɖiyele ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa.” Ɛlɛ pɩlabɩ fenaɣ kʋɖʋmaɣ lɛ, panɩɩ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ. Miriam yɔɔdaa se: “Paha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya. Pɩɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ se ɖiwolo ɖa-tʋmɩyɛ yɔɔ Panamaa ɛjaɖɛ taa.”

TAA LELEŊ WEYI Ɛ-WAYƖ FƐYƖ YƆ

Pɩnaɣ 2015 taa, lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔm ɛgbɛyɛ taa yɔ, tɩ-yɔɔ lɛ, pɔpɔzɩ Daniel nɛ Miriam se papɩsɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyaa. Ɛzɩma pakaɣ labʋ yɔ? Pata liu tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 36:5 taa yɔ. Peeɖe pɔyɔɔdaa se: “Pɛɖɩ ña-tɩ [Yehowa] tɛɛ, yele ña-tɩ nɛ ɩ ɛ-maɣmaɣ ɛlabɩna.” Pɔkɔm pehiɣ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔcɔŋnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ palakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Sɔnɔ pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Veragasɩ egeetiye taa Panamaa ɛjaɖɛ taa yɔ.

Daniel yɔɔdaa se: “Pʋcɔ nɛ ɖɩkʋyʋʋ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, ɖɩtaamaɣzɩ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcaɣ wezuu kɛlɛʋ. Ɛlɛ sɔnɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩcakɩ wezuu kɛlɛʋ, nɛ ɖɩɩtɛɖɩɣ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa yɔ.” Taa leleŋ weyi pehiɣaa? Pɔyɔɔdaa se: “Ðɩsɩɣnɩ laŋa kɩbana tɩnaa se patɩlɩ Yehowa lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ!”