Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Sɩnɩ ‘agɔma’ piya

Sɩnɩ ‘agɔma’ piya

“Manɩɣ se men-piya ɖɔŋ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ lɛ, pɩlakɩ man-taa leleŋ kɔŋgɔ.”—3 YOH. 4.

HENDU: 41, 11

1, 2. (a) Kala wena mba pakʋyaa nɛ pɛɖɛɛ tɛtʋ lɛɛtʋ taa yɔ pe-piya katɩɣ? (b) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

JOSHUA kɛdaa se: “Maakɛ pɩɣa lɛ, mɔyɔɔdaɣ ma-lʋlɩyaa kʋnʋŋ ɖɩɣa nɛ ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ mɔnkɔm manpaɣzɩ sukuli lɛ, manpaɣzɩ sɔɔlʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ tɛtʋ taa ñɩma yɔɔdʋʋ yɔ. Pɩnzɩ cabɩ wayɩ lɛ, mantɩtasɩ sɔɔlʋʋ ma-lʋlɩyaa kʋnʋŋ siŋŋ nɛ mantaanɩɣ kediɣzisi taa camɩyɛ. Nɛ pataasɩmɩ-m nɛ ma-lʋlɩyaa sɔnzɩ.” Pɩtɩkɛ Joshua ɖeke wɛnɩ wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa.

2 Sɔnɔ, ɛyaa mba pɛfɛyɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ-wɛ yɔ, pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa 240. Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ weyi ɛfɛyɩ ɛ-tɛtʋ taa yɔ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩpɩɩ fezuu taa nɛ ‘sɩɖɔ toovenim taa tam?’ (3 Yoh. 4) Nɛ ɛbɛ lalaa pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ-sɩ?

LƲLƖYAA: ƖHA MI-PIYA KƖÐAƲ KƖBAŊƲ

3, 4. (a) Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ paha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ pe-piya? (b) Ɛbɛ pɩtɩpɔzɩ se lʋlɩyaa ɩɖaŋ pe-piya se sɩlabɩ-wɛ?

3 Lʋlɩyaa, pɩsa nɛ mi-piya paɣzɩ ɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ kɩkaɣ-sɩ haʋ tamtam wezuu yɔ kɩ-taa lɛ, pɩcɛyaa se ɩha-sɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ye ‘ɩcalɩɣnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ’ mi-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ mi-piya nɛ sɩtaa Yehowa liu se ɛkaɣ-sɩ haʋ si-evemiye taa mbʋ pɩtɛɖɩɣ-sɩ yɔ. (Mat. 6:33, 34) Ye mbʋ, ɩcaɣ wezuu kɛlɛʋ. Ɩkpaɣ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ ɩlaa kɩlaŋ nɛ ihiɣ fezuu taa wazasɩ, nɛ ɩtaakpaɣ fezuu taa wazasɩ kaaʋ nɛ ɩlaa se ihiɣ tomnaɣ yɔɔ ñɩm. Ɩñaɣ  pana nɛ ɩtaatɔɔ kɩma. Ɩtaañɩnɩ mɩ-tɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm yaa “ɛyaa samtʋ,” ɛlɛ ɩñɩnɩ mɩ-tɩ “ñɩm Ɛsɔdaa,” pʋ-tɔbʋʋ se iyele nɛ mɩ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa.—Kalɩ Maarkɩ 10:21, 22; Yoh. 12:43.

4 Ɩtaanɩɩnɩ mɩ-tʋma nɛ ɩsɔɔ se pɩcɛyaa se ɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɩfalɩsɩnɩ mi-piya. Iyele nɛ sɩna se ye sɩsɩɣ Yehowa kajalaɣ lone taa nɛ sɩɩñɩnɩɣ ñɩm nɛ hɩɖɛ sɛʋ sɩ-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩlakɩ-mɩ leleŋ siŋŋ. Ɩlɩzɩ-sɩ pɩ-taa se ye sɩwɛ ñɩm fezuu taa yɔ, pɩkɩlɩ-mɩ ɖeu siŋŋ tomnaɣ yɔɔ ñɩm mbʋ sɩpɩzaɣ se sɩwɛɛna yaa sɩha-mɩ yɔ. Ɩtaawɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba lɩmaɣza nɛ ɩɖaŋ se mi-piya ɩcazɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ sɩkɔnɩ-mɩ. Ɩtɔzɩ se Bibl heyiɣ-ɖʋ se ‘pɩtɩkɛ piya cazɩɣnɩ se sɩcɔnɩ lʋlɩyaa yɔɔ, ɛlɛ lʋlɩyaa cazɩɣnɩ se pɔcɔnɩ piya yɔɔ.’—2 Kɔr. 12:14.

LƲLƖYAA: ITAAYELE NƐ KƲNƲŊ KƖFALƲƲ CAMƖ-MƖ FEZUU TAA

5. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se lʋlɩyaa iheyiɣ pe-piya Yehowa tɔm?

5 Ɛzɩ Masɩ kaayɔɔdʋʋ yɔ, “ajɛɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa ɛyaa” wɛɛ pɔkɔŋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. (Zek. 8:23) Ɛlɛ lʋlɩyaa ɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ kiyele nɛ pɩlabɩ-wɛ kaɖɛ se pawɩlɩ toovenim pe-piya. Mi-piya kɛnɩ mi-Bibl kpɛlɩkɩyaa mba pɔ-tɔm cɛyaa siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩtɩlɩ Yehowa nɛ sihiɣ tamtam wezuu yɔ. (Yoh. 17:3) Pɩsa nɛ mi-piya tɩlɩ Yehowa paɣtʋ camɩyɛ lɛ, pɩcɛyaa se ‘iheyiɣ-sɩ’ tʋ paa ɛzɩmtaa.—Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7.

6. Ye mi-piya ɩnɩɣ mɩ-kʋnʋŋ camɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-sɩ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

6 Pɩtɩla mi-piya kaɣ kpɛlɩkʋʋ egeetiye taa ñɩma kʋnʋŋ sukuli taa yaa mba pa nɛ wɛ pakaɣ katʋʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ pɔ-cɔlɔ. Ɛlɛ mɩ nɛ sɩ ɩɩlakɩ tʋma nɛ ɩlakɩ faawɩyɛ paa ɖooye lɛ, sɩkpɛlɩkɩɣ mɩ-kʋnʋŋ ɖɔɖɔ. Pɩtasɩ lɛ, ye mi-piya ɩyɔɔdʋʋ mɩ-kʋnʋŋ yɔ, mɩ nɛ sɩ mɩ-faawɩyɛ lakɩ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-sɩ ɖɔɖɔ wazasɩ lɛɛsɩ. Piya nzɩ sɩyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ naalɛ yɔ, sɩwɛɣ lɛɣtʋ nɛ pɩkpaɖɩ, nɛ sɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tiyeki se sɩ nɛ lalaa paɖʋ taabalɩyɛ kɛlɛʋ yɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-sɩ ɖɔɖɔ nɛ sɩwalɩsɩ sɩ-tɔm susuu tʋmɩyɛ. Carolina lʋlɩyaa kaakʋyaa nɛ powolo tɛtʋ natʋyʋ taa. Ɛkɛdaa se: “Pɩlabɩ-m leleŋ kpem se ɖiwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ ɖɩ-taa. Ye ɛyʋ ewobi ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ nɛ ɛɖʋʋ nesi yɔ, pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.”

7. Ɛbɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ pala ye pe-piya ɩɩnɩɣ pa-kʋnʋŋ?

7 Toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ agɔma piya kpɛlɩkɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ nɛ sɔnzɩ kɩfasɩ yɔ, sɩpɩzɩɣ silesi waɖɛ nɖɩ sɩwɛna se sɩnɩɩ nɛ sɩyɔɔdɩ sɩ-lʋlɩyaa kʋnʋŋ yɔ. Lʋlɩyaa, ye mi-piya ɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɩkaɣ pɩzʋʋ se ɩkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ mi-piya yɔɔdʋʋ yɔ? Pʋcɔ nɛ ɩpɩzɩ nɛ ɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩkɛ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩnɩɣ faawɩyɛ ŋgʋ sɩlakɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ taa yɔ, nɛ ɩtɩlɩ ɖɔɖɔ aleɣya wena sɩsɔɔlaa yɔ, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ sɩlakɩ sukuli taa yɔ, nɛ mɩ nɛ sɩ-wɩlɩyaa ɩlakɩ ɖɔɖɔ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ. Ɛlɛ toovenim lɛ, pɩpɔzʋʋ ɛyʋ alɩwaatʋ, pana ñaɣʋ nɛ tɩ luzuu pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ. Ɛlɛ ye mɩ-pɩɣa nakɛyɛ ɛpɩsɩ ndam, ɩɩñakɩ pana nɛ ɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pɩsa nɛ mɩ nɛ kɛ ɩyɔɔdʋʋ? Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɣ ɖeu se ɩñaɣ pana nɛ ɩkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ mɩ-pɩɣa yɔɔdʋʋ camɩyɛ yɔ nɛ pɩsa nɛ ɩsɩnɩ-kɛ. *

8. Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ mi-piya paa ɩɩnɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ sɩyɔɔdʋʋ yɔ camɩyɛ?

8 Toovenim taa lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ lʋlɩyaa nabɛyɛ kaɖɛ se panɩɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ pe-piya yɔɔdʋʋ yɔ camɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-wɛ kaɖɛ se  pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩnɩɩ “takayaɣ kiɖeɖeɣa” yaa Bibl wɩlɩtʋ taa camɩyɛ. (2 Tim. 3:15) Paa ɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩtɩlɩ Yehowa nɛ sɩsɔɔlɩ-ɩ. Payaɣ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ se Shan. Ɛkɛdaa se: “Ma nɛ mɔn-kɔɔnaa ɖɩtaanɩɣ ɖo-ɖoo kʋnʋŋ camɩyɛ nɛ ɛlɛ ɖɔɖɔ ɛtaanɩɣ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ camɩyɛ. Ɛlɛ ɛzɩma ɛñakaɣ pana nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛtɩmɩɣ nɛ ɖɩlakɩ hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩtɩlɩ Yehowa camɩyɛ.”

9. Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ piya nzɩ pɩcɛyaa se pawɩlɩ-sɩ Yehowa paɣtʋ kʋnʋmɩŋ naalɛ taa yɔ?

9 Piya nasɩyɩ lɛ, pɩcɛyaa se pawɩlɩ-sɩ Yehowa paɣtʋ kʋnʋmɩŋ naalɛ taa: Kʋnʋŋ ŋgʋ sɩyɔɔdʋʋ sukuli taa nɛ ŋgʋ sɩyɔɔdʋʋ ɖɩɣa yɔ. Pɩsa nɛ lʋlɩyaa pɩzɩ nɛ pala mbʋ lɛ, palakɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndɩ ndɩ ndʋ tɩwɛ kʋnʋmɩŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-taa yɔ, ɛzɩ takayɩsɩ, videowaa nɛ tɔm ndʋ pakalɩ tatasɩ yɔɔ yɔ. Ye mbʋ, pɩwɛɛ se lʋlɩyaa mba pɛkɛ agɔma yɔ, pakpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ patɩŋnɩ ɖɔɖɔ lɛɣtʋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ camɩyɛ.

KƲNƲŊ ŊGƲ KƖ-TAA PƖWƐƐ SE ÑƆ-HƆƲ EWOLO KEDIƔZISI?

10. (a) Anɩ pɩwɛɛ se ɛlɩzɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩmʋnaa se hɔʋ taa ñɩma iwolo kediɣzisi yɔ? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛla pʋcɔ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza?

10 Ye agɔma ɩwɛ poliŋ nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ, pɩwɛɛ se powoki kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ. (Keɣa 145:9) Ɛlɛ ye ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ pa-kʋnʋŋ yɔ ɖɩñɔtɩnɩ-wɛ yɔ, pɩwɛɛ se pɔpɔzɩ pa-tɩ nɛ pana se ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩmʋnaa se pɔ-hɔʋ ewoki kediɣzisi. Pɩwɛɛ se hɔʋ ñʋʋdʋ ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ camɩyɛ, ɛtɩmɩ, nɛ ɛpɔzɩ ɖɔɖɔ ɛ-halʋ nɛ e-piya nɛ ɛna pa-lɩmaɣza pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩwɛɛ se powolo yɔ. (1 Kɔr. 11:3) Hɔɔlɩŋ weyi yɔɔ pɩwɛɛ se hɔʋ ñʋʋdʋ ɛmaɣzɩ? Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ɩ? Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ a-taa naayɛ tɔm pazɩ.

11, 12. (a) Ðoŋ weyi kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa piya woki kediɣzisi yɔ, kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛnɩ mbʋ sɩkpɛlɩkɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛ piya nasɩyɩ kaɖɛ se sɩnɩɩ sɩ-lʋlɩyaa kʋnʋŋ?

11 Pɩwɛɣ ɖeu se lʋlɩyaa ɩmaɣzɩ pe-piya kɩcɛyɩm yɔɔ camɩyɛ. Toovenim se kediɣzisi wobu ɖeke ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ piya nɛ sɩnɩɩ toovenim taa camɩyɛ. Ɛlɛ ɩtaasɔɔ se piya kpɛlɩkɩɣ lɔŋ sakɩyɛ kediɣzisi taa. Pʋyɔɔ lɛ, ye sɩɩnɩɣ kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa yɔ, pɩkaɣ-sɩ labʋ kaɖɛ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 14:9, 11.) Pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa piya pɩzɩɣ nɛ sɩnɩɩ kʋnʋŋ ŋgʋ lʋlɩyaa yɔɔdʋʋ yɔ kɩ-taa camɩyɛ. Nabʋyʋ taa piya nasɩyɩ pɩzɩɣ nɛ sɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma sicosi tɔm nɛ sɩla tʋma kediɣzisi taa yɔ sɩ-lʋlɩyaa kʋnʋŋ taa, ɛlɛ sɩɩkpasɩɣ kɩ-taa, nɛ tɔm ndʋ sɩyɔɔdʋʋ yɔ tɩɩlɩɣnɩ sɩ-laŋɩyɛ taa.

12 Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩkɛ kʋnʋŋ ɖeke lakɩnɩ piya yɔɔ tʋmɩyɛ. Mbʋ pɩɩwɛ Joshua weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ ɛ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛ-kɔɔ Esther yɔɔdaa se: “Piya cikpesi pɩzɩɣ sɩkpɛlɩkɩ sɩ-lʋlɩyaa kʋnʋŋ, pɔ-sɔnzɩ nɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa.” Ye lʋlɩyaa sɔnzɩ ɩtɩmalɩnɩ piya yɔ, sɩwɛɣ sɩpaɣlɩɣ lɛ, pɩkaɣ-sɩ wɛʋ kaɖɛ se sɩkpɛlɩkɩ sɩ-lʋlɩyaa kʋnʋŋ nɛ pe-tisuu. Ye mbʋ, ɛbɛ lʋlɩyaa mba pɛkɛ agɔma ɖoli yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala?

13, 14. (a) Ɛbɛ yɔɔ hɔʋ nakʋyʋ kpaɣ lɩmaɣza se kiwoki kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ? (b) Ɛbɛ sɩnɩ lʋlɩyaa nɛ pɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa?

13 Lʋlɩyaa Krɩstʋ mba maɣzɩɣ pe-piya fezuu taa kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ pa-maɣmaɣ pɔ-sɔɔlɩm labʋ. (1 Kɔr. 10:24) Joshua nɛ Esther pa-caa Samuel yɔɔdaa se: “Ma nɛ ma-halʋ ɖɩcɔŋnaɣ ɖe-piya ɖeɖe camɩyɛ se ɖɩna se kʋnʋŋ ŋgʋ pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. Ðɩtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛha-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkɔɔ nɛ ɖɩna se pɩɩwɛɛ se ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza. Ðɩkɔm nɛ ɖɩna se kediɣzisi wobu ɖa-maɣmaɣ ɖa-kʋnʋŋ  taa taawazɩɣ ɖe-piya siŋŋ lɛ, ɖɩkpaɣ lɩmaɣza se ɖɩpaɣzɩɣ kediɣzisi wobu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ. Ða nɛ sɩ ɖiwokaɣ kediɣzisi nɛ tɔm susuu ɖoŋ ɖoŋ. Ðɩyaɣaɣ koobiya mba pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ pa-taa nabɛyɛ ɖɛ-tɛ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ nabʋyʋ taa ɖɩlɩɣ ɖɩmʋʋ helim. Mbʋ sɩnɩnɩ ɖe-piya nɛ sɩtɩlɩ koobiya sakɩyɛ, nɛ sɩtɩlɩ ɖɔɖɔ se Yehowa kɛnɩ sɩ-Ɛsɔ, ɛkɛ sɩ-Caa nɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ sɩ-Taabalʋ. Lɛɣzɩtʋ tʋnɛ tɩɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ se sɩnɩɩ ɖa-kʋnʋŋ.”

14 Samuel tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Pɩsa nɛ ma nɛ ma-halʋ ɖɩwɛɛ ɖoŋ fezuu taa lɛ, ɖiwokaɣ kediɣzisi ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ ɖa-kʋnʋŋ yɔ. Pɩtaawɛɛ yɔɔɔ yɔɔɔ nɛ pɩnɩɣaɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ ɖɩsɛɣ Yehowa se ɛwazɩ ɖa-pana ñaɣʋ yɔɔ. Piya naadozo nzɩ ɖɩwɛna yɔ, sɩ-tɩŋa sɩwɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa.”

ƐBƐ PIYA EVELISI PƖZƖƔ NƐ SƖLA?

15. Ɛbɛ yɔɔ koobu Kristina kɔm nɛ ɛna se ye ewoki kediɣzisi kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ e-egeetiye taa yɔ kɩ-taa yɔ, pɩwazɩɣ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ?

15 Piya nzɩ sɩpaɣlaa nɛ sɩtalɩ lɩmaɣza kpaɣʋ yɔ, sɩpɩzɩɣ sɩsɛtɩ sɩ-tɩ tɔm se siwoki kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ sɩnɩɣ camɩyɛ yɔ nɛ pɩsa nɛ sɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ye sɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩfɛyɩ se lʋlɩyaa ɩmaɣzɩ se pe-piya nzɩ sɩwɛɛ nɛ sikiziɣ-wɛ. Kristina yɔɔdaa se: “Manɩɣaɣ ma-lʋlɩyaa kʋnʋŋ, ɛlɛ mantaanɩɣ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ kediɣzisi taa yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Mɔnkɔm nɛ mɛwɛɛnɩ pɩnzɩ 12 lɛ, mowolo kigbeɣluu nakʋyʋ kʋnʋŋ ŋgʋ mɛnkpɛlɩkɩ sukuli taa yɔ kɩ-taa. Puwiye manɩ pɩ-taa se, ndʋ payɩ mewelisaɣ yɔ tɩɩkɛ toovenim. Alɩwaatʋ ndʋ manpaɣzɩ tɩmnʋʋ Yehowa kʋnʋŋ ŋgʋ mɛnkpɛlɩkɩ sukuli taa yɔ kɩ-taa yɔ, pɩɩlabɩ-m ɖeu ɖɔɖɔ siŋŋ. Manpɩzaɣ se meheyi-i ndʋ tɩwɛ ma-laŋɩyɛ taa yɔ.” (Tʋma 2:11, 41) Kristina kɔm nɛ ɛpaɣlɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-lʋlɩyaa pacaɣ nɛ pɔyɔɔdɩ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se ɛpaɣzɩ kediɣzisi wobu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ ɛkpɛlɩkɩ sukuli taa yɔ ɖɩ-taa. Ɛkɛdɩ pʋwayɩ se: “Kediɣzisi wobu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa sɩnɩ-m nɛ mɛnɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa.” Pitileɖi lɛ, Kristina pɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɛ ɛsɛɣ Yehowa nɛ taa leleŋ.

16. Ɛbɛ yɔɔ Nadia taa labɩ leleŋ se etiyele ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ ɛ-kʋnʋŋ yɔ se ewolo nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ?

16 Piya evelisi, ɩsɔɔlaa se iwolo kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ ɖɩ-taa? Ye mbʋ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se paa weyi ɛpɔzɩ ɛ-tɩ nɛ ŋna se ɛbɛ yɔɔ ɛsɔɔlɩ wobu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa? Ye ŋwobi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa, pɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa camɩyɛ na? (Yak. 4:8) Yaa ŋmaɣzɩɣ se ye ŋlɛɣzɩ ɛgbɛyɛ yɔ piyeki nɛ ŋwɛɛ ña tɩ-yɔɔ nɛ ña-lʋlɩyaa ɩɩkaɣ-ŋ tʋma sakɩyɛ ɖʋʋ? Payaɣ koobu nɔɔyʋ se Nadia nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ. Ɛyɔɔdaa se : “Ðɩɩkɛ piya evelisi lɛ, ɖɩɩsɔɔlaa se ɖiwolo kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ, ɛlɛ ɖa-lʋlɩyaa nawa se pɩɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. Sɔnɔ ɖa-taa wɛ leleŋ siŋŋ se ɖa-lʋlɩyaa ñaɣ pana nɛ pawɩlɩ-ɖʋ pa-kʋnʋŋ nɛ ɖɩwɛɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ ɖa-kʋnʋŋ yɔ. Pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ fezuu taa wazasɩ sakɩyɛ nɛ pɩha-ɖʋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖisusi tɔm ɛyaa sakɩyɛ nɛ patɩlɩ Yehowa.”

ƐBƐ LALAA PƖZƖƔ PALA NƐ PAÐƲ NESI?

17. (a) Mba Yehowa ha waɖɛ se pawɩlɩ piya toovenim? (b) Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ lʋlɩyaa nɛ pawɩlɩ pe-piya toovenim?

17 Lʋlɩyaa Yehowa ha waɖɛ se pawɩlɩ pe-piya toovenim, pɩtɩkɛ sɩ-cɔzɔnaa yaa nɔɔyʋ yem. (Kalɩ Aduwa 1:8; 31:10, 27, 28.) Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ lʋlɩyaa mba paanɩɣ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ yɔ ɖɩ-kʋnʋŋ yɔ, nɛ pɩsa nɛ pawɩlɩ tɔm pe-piya kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pitukuni  sɩ-laŋa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ paasɩɣnɩ-wɛ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pamʋ waɖɛ nɖɩ Yehowa ha-wɛ yɔ, ɛlɛ sɩnʋʋ mbʋ piyeki se papɩzɩ nɛ pafalɩsɩ-sɩ nɛ “maɣzɩm mbʋ pɩlɩɣnɩ [Yehowa] cɔlɔ yɔ.” (Efɛz. 6:4) Nabʋyʋ taa lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩtasɩ-wɛ lɔŋ ɛzɩma pala hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ nɛ ɛzɩma pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ taabalaa kɩbama ɛgbɛyɛ taa yɔ.

Ye lʋlɩyaa nɛ pe-piya paɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ ɛgbɛyɛ taa ñɩma yɔ, pehikiɣ wazasɩ sakɩyɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 18, 19)

18, 19. (a) Ɛzɩma koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ piya evelisi? (b) Ɛbɛ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa iwolo pɩ-yɔɔ nɛ palakɩ?

18 Nabʋyʋ taa lʋlɩyaa pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɔpɔzɩ se hɔʋ nakʋyʋ ewolo pɛ-tɛ nɛ pɛkpɛndɩ nɛ pala hɔʋ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ. Pɩtasɩ lɛ, ye koobiya mba papɩ fezuu taa yɔ paɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ piya evelisi yɔ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. Pʋyɔɔ lɛ koobiya mba papɩzɩɣ nɛ pala ɖʋtʋ nɛ pa nɛ sɩ palɩɣ posusuu tɔm nɛ pamʋʋ helim ɖoŋ ɖoŋ. (Adu. 27:17) Shan weyi ɛ-tɔm ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛkɛdaa se: “Menɖiɣni tɔzʋʋ koobiya mba paasɩnɩ-m yɔ pɔ-yɔɔ. Mɛnkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣaɣnɩ-m nɛ mɔñɔɔzʋʋ tʋma wena pahaɣ-m teokrasɩ sukuli taa yɔ. Man-taa kaawɛ leleŋ siŋŋ ɛzɩma ma nɛ wɛ ɖɩkpɛndaɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋma nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ pɩ-yɔɔ.”

19 Mba lʋlɩyaa lɩzaa se pasɩnɩ pe-piya yɔ, pɩwɛɛ se tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ tiyele nɛ piya wɛɛnɩ ñamtʋ sɩ-lʋlɩyaa yɔɔ nɛ pataamʋ lʋlɩyaa lone hɔʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se alɩwaatʋ ndʋ paasɩɣnɩ piya nzɩ yɔ, lʋlɩyaa maɣmaɣ yaa hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ ɛwɛɛ yaa pacaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pana-wɛ yɔ. Ye palakɩ mbʋ yɔ ɛgbɛyɛ taa ñɩma yaa ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma ɩɩwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ pɔ-yɔɔ. (1 Pɩy. 2:12) Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se lʋlɩyaa ɩkpaɣ pa-sʋʋtʋ nɛ pasʋʋ weyi ɛkɔm se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ. Pɩcɛyaa se pɛɖɛɛ-ɩ nɔɔ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ pa-maɣmaɣ pawɩlɩɣ pe-piya Yehowa paɣtʋ.

20. Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩpɩsɩ Yehowa sɛyaa kɩbama?

20 Lʋlɩyaa, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩla mi-ɖoŋ ɖeɖe, ɩtɩmɩ nɛ ɩpɔzʋʋ Yehowa se ɛsɩnɩ-mɩ. (Kalɩ 4 Awiya 15:7.) Iyele nɛ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɩla nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ mi-piya nɛ Yehowa pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɩwɛɛ kajalaɣ lone taa. Ɩla mbʋ ɩpɩzɩɣ yɔ nɛ Ɛsɔtɔm tukuni sɩ-laŋa. Ɩtaamaɣzɩ kaaʋ se mi-piya ɩɩpɩzɩɣ nɛ sɩkɛ Yehowa sɛyaa wiɖiyi. Ye mi-piya ɩɖɔŋ Ɛsɔ wɩlɩtʋ yɔɔ nɛ ye ɩkɛnɩ-sɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔ, mɩ-taa kaɣ labʋ leleŋ ɛzɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔ. Ɛyɔɔdɩ mba pɛkɛ e-piya fezuu taa yɔ pɔ-yɔɔ se: “Manɩɣ se men-piya ɖɔŋ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ lɛ, pɩlakɩ man-taa leleŋ kɔŋgɔ.”—3 Yoh 4.

^ tay. 7 Kalɩ Mars 2007 tɛ Réveillez-vous h. 10-12 yɔɔ tɔm ñʋʋ “Vous pouvez apprendre une langue étrangère!”