Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Itaayele nɛ mɩ-sɔɔlɩm hɛɛ

Itaayele nɛ mɩ-sɔɔlɩm hɛɛ

“Kɩdɛkɛdɩm ɖɔʋ yɔɔ lɛ, sakɩyɛ sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ.”—MAT. 24:12.

HENDU: 23, 24

1, 2. (a) Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 24:12 taa yɔ, ɛzɩma titukuni kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yuuda ñɩma? (b) Ɛzɩma Tʋma Labʋ takayaɣ wɩlaa se kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ kaalɩzaɣ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ pawɩlɩɣ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

YESU kaayɔɔdaa se yʋsasɩ nzɩ sɩkaɣ wɩlʋʋ se “ɛjaɖɛ tɛm” ñɔtaa yɔ, sɩ-taa lɛɛka lɛ se “sakɩyɛ sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ.” (Mat. 24:3, 12) Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yuuda ñɩma mba pamaɣzaɣ se pɛkɛ Ɛsɔ samaɣ yɔ, peyeba nɛ sɔɔlɩm mbʋ paawɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ pɩhɛɛ.

2 Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ kaakam ñʋʋ nɛ ‘Yesu Krɩstʋ tɛ tɔm kɩbandʋ susuu’ nɛ pawɩlɩ ɖɔɖɔ se pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ, po-koobiya Krɩstʋ ñɩma nɛ ɛyaa kpeekpe. (Tʋma 2:44-47; 5:42) Paa mbʋ yɔ, kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yesu wayɩ tɩŋɩyaa nabɛyɛ yeba nɛ pɔ-sɔɔlɩm hɛɛ.

3. Pɩtɩla, ɛbɛ kaayeba nɛ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ lesi sɔɔlɩm mbʋ paawɛna ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ?

3 Yesu fem wayɩ lɛ, eheyi Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Efɛɛzɩ yɔ se: “Man-taa wɩɣnɩ-ŋ se ŋlesi ɖooo ñɔ-sɔɔlɩm.” (Natʋ 2:4) Pɩtɩla, ɛbɛ yeba nɛ pelesi sɔɔlɩm mbʋ paawɛna ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ? Pɩtɔma yɔ, peyeba nɛ tomnaɣ sɔɔlɩm labʋ lɩmaɣza wena ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma wɛna yɔ awɛɛnɩ pɔ-yɔɔ ɖoŋ. (Efɛz. 2:2, 3)  Ɛzɩ pɩwɛʋ ajɛɛ sakɩyɛ taa sɔnɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩɩwɛ Efɛɛzɩ tɛtʋ taa. Pɩɩkɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa sɔɔlɩ ñɩm wɛnʋʋ kadadayaɣ nɛ pɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ aleɣya ndɩ ndɩ nɛ tomnaɣ sɔɔlɩm labʋ yɔ. Piiyeba nɛ ɛyaa wɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ siŋŋ. Piiyeba ɖɔɖɔ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ wɛɛ paa le.

4. (a) Ɛzɩma sɔɔlɩm mbʋ ɛyaa sakɩyɛ kaawɛna yɔ pɩwɛɛ nɛ pɩhɛɣ sɔnɔ? (b) Hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-taa ɖɔ-sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ pɩhɛɛ?

4 Yesu natʋ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se ɛyaa sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ yɔ, tiɖiɣni ɖɔɖɔ labʋ sɔnɔ. Sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ kaawɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩhɛɣ. Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɩɩtasɩɣ Ɛsɔ taʋ liu nɛ pamaɣzɩɣ se agbaa nɛ kominawaa mba ɛyaa lɩzaa yɔ mba kaɣnɩ yebu nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ. Mba paasɛɣ Yehowa yɔ, sɔɔlɩm mbʋ pɛwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ pɩwɛɛ nɛ pɩhɛɣ. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ pɩɩtalʋʋ Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Efɛɛzɩ yɔ, toovenim Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pɔtɔlɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm ñɩnʋʋ kadadayaɣ nɛ tomnaɣ sɔɔlɩm labʋ kpacanaa taa sɔnɔ, nɛ piyele nɛ pɔ-sɔɔlɩm hɛɛ. Pʋyɔɔ lɛ, iyele nɛ ɖɩtazɩ hɔɔlɩŋ naadozo nɩɩyɩ taa. Ye ɖɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, ɖɔ-sɔɔlɩm pɩzɩɣ nɛ pɩhɛɛ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa: (1) Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, (2) sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ, nɛ (3) sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ ɖo-koobiya yɔ.

SƆƆLƖM MBƲ ÐƖSƆƆLƖNƖ YEHOWA YƆ

5. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ?

5 Pʋcɔ nɛ Yesu yɔɔdʋʋ se ɛyaa sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ lɛ, ɛɛyɔɔdɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-tɔm evemiye kʋyʋmɖɩyɛ nɖɩ ɖi-wiye. Ɛyɔɔdaa se: “Sɔɔlɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim; ndʋ lɛ paɣtʋ kajalaɣ ndʋ nɛ paɣtʋ taa kɩlɩm.” (Mat. 22:37, 38) Toovenim lɛ, ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩña ɛ-paɣtʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa, nɛ ɖɩpaɖɩ kɩdɛkɛdɩm. (Kalɩ Keɣa 96:10.) Ɛlɛ Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ pañakɩ pana se sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ pɩhɛɛ.

6. Ɛbɛ pɩtɛmnɩ mba pelesi sɔɔlɩm mbʋ paasɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ?

6 Sɔnɔ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa wɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ pɩlɩɩnɩ sɔɔlɩm yɔɔ. Mbʋ ɛzɩ ɛyaa kaasɔɔlɩ Ɛsɔ lɛ, peyeba nɛ papɩsɩ ‘pa-tɩ sɔɔlɩyaa.’ (2 Tim. 3:2) Sataŋ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, pʋyɔɔ lɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖiseɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛnɩ “tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm nɛ ɛza naɣnaɣ [nɛ] ñɩm kuuni.” (1 Yoh. 2:16) Apostoloo Pɔɔlɩ tasɩ lɔŋ ɛ-taabalaa Krɩstʋ ñɩma se pakpa pa-tɩ nɛ tomnaɣ sɔɔlɩm lakasɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Tomnaɣ sɔɔlɩm kɔyɔ sɩm . . . mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tomnaɣ sɔɔlɩm kɛ Ɛsɔ koyindu.” (Roma 8:6, 7) Toovenim taa lɛ, mba pakpaɣ pe-wezuu kpeekpe nɛ pañɩnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm yaa palabɩnɩ po-tomnaɣ sɔɔlɩm kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, pɩtɛmnɩ-wɛ nɛ agbiɖa nɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ.—1 Kɔr. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Kala wena Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa katɩɣ sɔnɔ?

7 Ajɛɛ naayɛ taa, mba paatisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ, mba papɩtɩɣ Ɛsɔ yɔɔ nɛ mba pamaɣzɩɣ se wondu lɩ tɩ-tɩ yɔɔ yem yɔ, pa-tɩŋa pa-wɩlɩtʋ camɩɣ sɔɔlɩm nɛ tisuu mbʋ ɛyaa wɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. Pa-wɩlɩtʋ tʋnɛ, tiyeba nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se mba petisiɣ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, pɛkɛ kɩmɛlɛmɩŋ. Ɛjaɖɛ yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ñapɩsɩ nabɛyɛ ɛsɔnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, pa-paa fɛyɩnɩ Lɩzɩyʋ nɔɔyʋ. (Roma 1:25) Ye ɖikemsiɣni-wɛ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ posinuu nɛ Yehowa nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩɩsɔɔlɩnɩ-ɩ yɔ, pɩhɛɛ.—Ebr. 3:12.

8. (a) Wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ Yehowa samaɣ katɩɣ? (b) Lidaʋ ŋgʋ Keɣa 135 haɣ-ɖʋ?

8 Ye ɖiyeba nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ pɩcamɩ ɖe-tisuu nɛ piyele nɛ ɖɔ-sɔɔlɩm hɛɛ. Nabʋyʋ taa, ɖa-taa paa anɩ katɩɣ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele  nɛ pitibi-i yɔɔɔ yɔ Sataŋ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa. (1 Yoh. 5:19) Pɩtɔma ɖɩwɛɛ ɖɩlʋkɩnɩ akpadɩyɩtʋ, kʋdɔmɩŋ, liidiye kʋñɔŋ; yaa pɩtɔma ɖɔɖɔ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ, yaa ɖɩɩta liu nabʋyʋ ɛlɛ ɖitihiɣ-pʋ, yaa ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɛ-ɛjandʋ natʋyʋ. Ðitaayele kaaʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, tɩla nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ nɛ ɖɩmaɣzɩ se Yehowa lɔ-ɖʋ. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩmaɣzɩɣ Masɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se Yehowa sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ yɔ sɩ-yɔɔ. Masɩ nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ yɔ Keɣa 135:23. Pɔyɔɔdɩ peeɖe se: “Ɛtɔzʋʋ ponuutamwaa yɔɔ, ɛ-sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa sɔɔlɩ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ paa ɛzɩmtaa. Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩtɩɣ se ewelisiɣ ‘ɖa-adɩma’ nɛ ɛlakɩ-ɖʋ mbʋ ɖɩpɔzʋʋ-ɩ yɔ.—Keɣa 114:1; 135:24-26.

9. Ɛbɛ kaasɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ pɩtɩhɛɛ?

9 Ɛzɩ Keɣa maɖʋ kaalabʋ yɔ, Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ maɣzaɣ ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ pɩkpazɩɣ-ɩ ɖoŋ. Pɔɔlɩ mawa se: “[Yehowa] kɛnɩ man-sɩnɩyʋ; maaseɣ sɔɔndʋ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlabɩ-m we?” (Ebr. 13:6) Ɛzɩma Pɔɔlɩ taa kaatɛm se Yehowa sɔɔlɩ-ɩ yɔ, pɩɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ kala wena ɛkataɣ yɔ. Etaayele kaaʋ nɛ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ la nɛ pitibi-i yɔɔɔ. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ salaka taa yɔ, ɛma takayɩsɩ nzɩ sɩkpazɩ koobiya ɖoŋ yɔ. (Efɛz. 4:1; Fil. 1:​7; Filem. 1) Paa pɩɩtakɩ Pɔɔlɩ ɛzɩma yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Ɛbɛ kaakpazɩ Pɔɔlɩ ɖoŋ? Ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔnɩ “laŋhɛzɩyɛ kpeekpe tɛ Ɛsɔ, Weyi ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa yɔ.” (2 Kɔr. 1:​3, 4) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ piyele nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ, pɩkpa ɖoŋ?

Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Yehowa (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ?

10 Pɔɔlɩ yɔɔdɩ nʋmɔŋ sɔsɔŋ weyi ɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa yɔ ɩ-taa lɛɛkʋ tɔm. Ɛmawa nɛ eheyi e-koobiya Krɩstʋ ñɩma se: “Ɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ.” Nɛ pʋwayɩ ɛtasɩ maʋ se: “Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ . . . adɩma taa tam.” (1 Tes. 5:17; Roma 12:12) Pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩtɩmɩɣ. (Keɣa 85:3) Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖiheyiɣ ɖa-Caa Yehowa weyi ‘ɛnɩɣ ɖa-adɩma’ yɔ, ɖa-laŋɩyɛ taa tɔm nɛ ɖa-kɩcɛyɩm yɔ, piyeki nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa. (Keɣa 65:19) Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se ecosuu ɖa-adɩma yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Piyeki ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna se toovenim taa lɛ, Yehowa wɛ “mba payaɣ-ɩ yɔ pɔ-cɔlɔ kpam.” (Keɣa 144:18) Ɛzɩma ɖa-taa tɛma se Yehowa ɖʋʋ-ɖʋ nesi nɛ sɔɔlɩm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ takɩm mbʋ ɖɩkaɣ katʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ.

SƆƆLƖM MBƲ ÐƖWƐNƖ BIBL TAA TOOVENIM TƆM YƆƆ YƆ

11, 12. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ?

11 Ða Krɩstʋ ñɩma ɖɩsɔɔlɩ toovenim tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Bibl taa ɖeke toovenim siŋŋ lɩɣna. Yesu tɩmnɩ ɛ-Caa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ñɔ-tɔm kɛnɩ tʋtʋyɛ.” (Yoh. 17:17) Ye mbʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ sɔɔlɩ Bibl taa toovenim tɔm lɛ, pɩcɛyaa se kajalaɣ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ nɛ ɛtɩlɩ-tʋ. (Kol. 1:10) Ɛlɛ kpɛlɩkʋʋ nɛ tɩlʋʋ ɖeke tɩmaɣ. Tɔm ndʋ keɣa maɖʋ yɔɔdɩ Keɣa 118 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ Bibl taa toovenim tɔm sɔɔlʋʋ kɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ. (Kalɩ Keɣa 118:97-100.) Ye mbʋ ŋkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ŋkalɩɣ Bibl taa toovenim tɔm nɛ ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ paa evemiye nɖɩ? Ye ɖɩmaɣzɩɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Bibl paɣtʋ yɔɔ ɖɔm wazɩɣ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ, pɩpaɣlɩ siŋŋ.

 12 Keɣa maɖʋ ɛnʋ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ñɔ-tɔm wɛ leleŋ kɔŋgɔ mɔ-nɔɔ taa nɛ pɩkɩlɩ tʋŋ num.” (Keɣa 118:103) Sɔnɔ fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛhaɣ-ɖʋ yɔ, kalakɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ leleŋ siŋŋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖiyele nɛ toovenim tɔm leleŋ ñɩndʋ ndʋ tɩka lila ɖa-laŋa taa nɛ ɖɩɩtɔzɩ tɩ-yɔɔ pʋwayɩ nɛ ɖɩɩkpaɣ-tʋ nɛ ɖɩsɩnɩnɩ lalaa.—Ekl. 12:10.

13. Ɛbɛ kaasɩnɩ Yereemii nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm? Suwe ɛyɔɔdaa nɛ pɩwɩlɩ se tɩɩwɛnɩ ɖoŋ siŋŋ ɛ-yɔɔ?

13 Nayʋ Yereemii kaasɔɔlɩ toovenim tɔm ndʋ tɩlɩɣnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Tɩɩwɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Ñɔ-tɔm talaa lɛ, mɔntɔɔ-tʋ, nɛ manɩɩ ñɔ-tɔm leleŋ ma-laŋɩyɛ taa, mbʋ yɔ paya ña-hɩɖɛ mɔ-yɔɔ, hayɩ yoyaa kpeekpe [Yehowa] Ɛsɔ.” (Yer. 15:16) Ɛzɩ ɛyʋ tɔkʋʋ tɔɔnaɣ se kala tʋmɩyɛ e-tomnaɣ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yereemii kpakaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩɣ Ɛsɔtɔm yɔɔ se tɩwazɩ-ɩ camɩyɛ. Mbʋ yebina nɛ ɛ-taa la leleŋ nɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna se payaa-ɩ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ. Ða yɔ, sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩna se waɖɛ sɔsɔɖɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ se payaa-ɖʋ nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ ɖisusi e-Kewiyaɣ tɔm kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa?

Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ Bibl taa toovenim (Cɔnɩ tayʋʋ 14)

14. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ?

14 Pɩtasɩnɩ Bibl nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ kalʋʋ lɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim yɔɔ yɔ? Pɩwɛɛ se ɖiwoki kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, Feŋuu Tilimiye kpɛlɩkʋʋ kɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Pɩsa nɛ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋʋ ŋgʋ pakaɣ kpɛlɩkʋʋ kediɣzaɣ taa yɔ kɩpɩzɩ nɛ kɩwazɩ-ɖʋ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩkpɛlɩkɩ-kʋ camɩyɛ pʋcɔ nɛ kediɣzaɣ talɩ. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla mbʋ yɔ ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl masɩ nzɩ sɩwɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Sɔnɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ jw.org yaa JW Library yɔɔ nɛ ɖɩkpaɣ Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa sakɩyɛ taa lɛ, ye ɖɩñɩɣ Bibl mayaɣ nakɛyɛ yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkalɩ-kɛ kpaagbaa. Paa nʋmɔʋ ŋgʋ yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ, ye ɖɩkpakɩɣ  alɩwaatʋ nɛ ɖɩkalɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Bibl masɩ yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔɔ yɔ.—Kalɩ Keɣa 1:2.

SƆƆLƖM MBƲ ÐƖSƆƆLƖNƖ ÐO-KOOBIYA YƆ

15, 16. (a) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 13:34, 35 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩcɛyaa se ɖɩla? (b) Nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga wɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ Bibl pɔ-yɔɔ yɔ, pɩ-hɛkʋ taa?

15 Kɛdɛzaɣ ɖoo wena Yesu caɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Manɖʋʋ-mɩ paɣtʋ kɩfatʋ: Ɩsɔɔlɩ ɖama. Ɛɛɛ, ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ ɖama mbʋ. Mbʋ pɩwɩlɩɣ ɛyaa kpeekpe se ɩkɛ mɔn-tɔm mʋyaa yɔ, mbʋ lɛ mɩ-ɖama sɔɔlʋʋ.”—Yoh. 13:34, 35.

16 Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, mbʋ seɣtiɣni-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩtɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Weyi ɛɛsɔɔlʋʋ e-koobu weyi ɛnaɣ-ɩ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ weyi ɛɛnaɣ-ɩ yɔ.” (1 Yoh. 4:20) Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖo-koobiya. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ Bibl taa toovenim tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩña Bibl taa paɣtʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖo-koobiya yɔ.—1 Pɩy. 1:22; 1 Yoh. 4:21.

Wɩlɩ se ŋsɔɔlɩ ño-koobiya (Cɔnɩ tayʋʋ 17)

17. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm lalaa?

17 Kalɩ 1 Tesalooniiki 4:9, 10. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm koobiya mba pɛwɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ? Pɩtɩla pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ nɛ ɖɩkpakɩɣ-ɩ ɖo-kpokpo yɔɔ yaa lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɖiwokini-i kediɣzisi taa. Yaa pɩpɔzʋʋ se ɖɩsɩnɩ lelu nɔɔyʋ nɛ ɖɩñɔɔzɩ-ɩ nabʋyʋ ɛ-ɖɩɣa taa. (Yak. 1:27) Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩla pitibi koobiya nabɛyɛ toma taa yɔɔɔ, yaa pɛwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yaa pɛwɛ nɩɣzɛ sakɩyɛ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, paa pɛkɛ piya yaa sɔsaa yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ ɖɩhɛzɩ pa-laŋa. (Adu. 12:25; Kol. 4:11) Ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɔ-tɔm pee kɩbana nɛ ɖa-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ lalaa ɖoŋ kɔzɩ kɔzɩ “mba pɛkɛ koobiya tisuu taa yɔ,” pɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-yɔɔ.—Gal. 6:10.

18. Ye ɖama kɩɩnɩnʋʋ ɛkɔm ɖa nɛ ɖo-koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe kɛlɛʋ?

18 Bibl kaayɔɔdaa se ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ “wayɩ wayɩ wɛɛ taa” lɛ, ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke nɛ pakaɣ wɛnʋʋ ñɩm laɣzaɣ. (2 Tim. 3:1, 2) Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖa Krɩstʋ ñɩma lɛ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ, Bibl taa toovenim tɔm nɛ ɛyaa lalaa yɔɔ yɔ. Toovenim lɛ, nabʋyʋ taa ɖama kɩɩnɩnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔɔ ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ ye ɖiyeba nɛ sɔɔlɩm ɖiyiɣ-ɖʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe kɛlɛʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ. (Efɛz. 4:32; Kol. 3:14) Ye mbʋ ɖa-taa nɔɔyʋ etaayele nɛ ɛ-sɔɔlɩm hɛɛ! Ɛlɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-Tɔm nɛ ɖo-koobiya nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.