Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Piiseɣti-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ”

“Piiseɣti-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ”

PƖƖKƐNƖ Kemeɣa tanaŋ nakʋyʋ tɛɛ salaŋ fenaɣ taa pɩnaɣ 1922 taa. Ɛyaa 8000 kaakpeɣli kigbeɣluu ɖɩlaɖɛ nɛ soŋaɣ paɣzɩ labʋ. Tɔm yɔɔdɩyaa yayʋ susaa se kigbeɣluu hɔɔlʋʋ kɩcɛyʋʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ yɔ kɩ-taa, paa weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛpɩzɩɣ ɛlɩɩ, ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ nʋmɔʋ se ɛɖaɣnɩɣ pɩsʋʋ samaɣ hɛkʋ taa.

“Samtʋ hendu” hɔɔlʋʋ tɛma lɛ, koobu Joseph F. Rutherford lɩɩ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ. Ɛyaa sakɩyɛ ɖaŋ kpam se pewelisi tɔm ndʋ ɛcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ. Ɛlɛ soŋaɣ yɔɔ lɛ, nabɛyɛ ñɛmɛyaɣ yem. Peeɖe koobu Rutherford sazɩ-wɛ se pacaɣ nɛ pewelisi tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ Rutherford paɣzɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩ ɛyaa kaanawa se paatam pɩsaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ kigbeɣluu kpaaŋ taa?

Koobu Rutherford tazɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩtɔŋaɣ se: “Ɛsɔdaa kewiyaɣ talaa.” Ɛkpaɣ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ, nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm nɛ kpekpeka nɛ ɛtazɩnɩ ɛzɩma nayaa kaasusi Kewiyaɣ kɔmtʋ tɔm nɛ abalɩtʋ yɔ pɩ-taa. Ɛtalɩ ɛ-tɔm ñʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ, ɛpɔzɩ samaɣ se: “Itisaa se Wiyaʋ mankpaɖaa ɖiɣni kewiyitu tɔɔʋ na?” Samaɣ cosi nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ɛɛɛ!”

Koobu Rutherford heyi samaɣ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ye mbʋ iwolo tʋmɩyɛ taa, Ɛsɔ kɩlɩm piya! Ɩnaɣ, Wiyaʋ ɖiɣni kewiyitu tɔɔʋ. Mɩkɛnɩnɩ ɛ-tʋmlaɖaa. Ye mbʋ, isusi, isusi, isusi.”

Alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi lɛ, pɩsaʋ sɔsɔʋ ŋgʋ paatam nɛ ɛsɔdaa kigbeɣluu kpaaŋ taa yɔ, kɩyɛɖɩ nɛ kitii waaa, paama kɩ-yɔɔ se: “Isusi Wiyaʋ nɛ e-Kewiyaɣ.”

Ray Bopp tɔzʋʋ se: “Mba paakɔm kigbeɣluu ŋgʋ yɔ, piitukuni-wɛ siŋŋ.” Anna Gardner kɛdɩ ɛzɩma “ɛyaa kaakpalɩ nesi taa nɛ kigbeɣluu ɖɩlaɖɛ ñamsɩ yɔ” pɩ-tɔm. Fred Twarosh ñɔyɔɔdaa se pɩlabɩ mbʋ lɛ, “tɔm welisiyaa kpeekpe kʋyɩ nɛ pasɩŋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.” Evangelos Scouffas ñɛkɛdaa ɖɔɖɔ se: “Pɩɩwɛ ɛzɩ ɖoŋ nɩɩyɩ hɔmnɩ ɖa-tɩŋa nɛ pɩkʋsɩ-ɖʋ ɖa-ɖɩjaɣyɛ taa yɔ; ɖa-tɩŋa ɖɩɩkʋyaa ɖɩsɩŋ nɛ ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ taa leleŋ ɛzɩtɛɣlɩm.”

Mba paakɔm kigbeɣluu ŋgʋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kaatɛm kɛʋ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuyaa. Ɛlɛ kigbeɣluu kʋnɛ kɩsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ ɛzɩma tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ yɔ pɩ-taa camɩyɛ. Ethel Bennecoff kɛdaa se kigbeɣluu ŋgʋ ‘kiiseɣti Bibl kpɛlɩkɩyaa se pɛwɛɛ kpekpeka nɛ pɛwɛɛnɩ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ.’ Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Odessa Tuck kaawɛnɩ pɩnzɩ 18, nɛ ɛlɩnɩ kigbeɣluu ŋgʋ nɛ ekpe lɛ, ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛhaɣ ɛ-tɩ nɛ esusi Kewiyaɣ tɔm. Ɛyɔɔdaa se: “Mantaatɩlɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɩɩwɛɛ se monsusi tɔm yɔ, ndʋ mɔyɔɔdɩ yaa ɛzɩma mankpaɣna yɔ. Ɛlɛ ndʋ maasɩma yɔ lɛ se mañɩnaɣ se mamaɣzɩnɩ Izaayii weyi ɛyɔɔdaa se ‘Ma yɔ, tiyi-m’ yɔ.” (Iza. 6:8) Ralph Leffler ñɔyɔɔdaa se: “Kɩyakʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ki-wiye Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ peɖiɣni labʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ sɔnɔ yɔ, ɖɩpaɣzɩ keekee.”

Pɩtʋʋ fɛyɩ se kigbeɣluu ŋgʋ palabɩ Cedar Point tɛtʋ taa, Ohio egeetiye taa pɩnaɣ 1922 yɔ, kɩpɩsɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Ɛsɔ sɛyaa ɩɩkaɣ sɔʋ kpa yɔ. George  Gangas yɔɔdaa se: “Kigbeɣluu ŋgʋ kiseɣti-m se mantaayele kaaʋ nɛ kigbeɣluu nakʋyʋ ɖɛɛ mɔ-yɔɔ.” Ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, ɛñaɣ pana nɛ kigbeɣluu nakʋyʋ tɩɖɛɛ ɛ-yɔɔ. Julia Wilcox kɛdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ mankalɩɣ ɛgbɛyɛ takayaɣ nakɛyɛ nɛ mankatɩ kigbeɣluu ŋgʋ ɖɩlabɩ Cedar Point pɩnaɣ 1922 yɔ kɩ-tɔm yɔ, man-taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Mɛnsɛɣ Ɛsɔ kaahɛzaɣ se: ‘Yehowa ŋlabaɣ lɛ se ŋsɩnɩ-m nɛ mowolo kigbeɣluu ŋgʋ puwiye.’”

Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɖa-taa sakɩyɛ tɔzʋʋ kigbeɣliŋ nɩɩyɩ yɔɔ, nɛ iiseɣti-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm ɖɛ-Ɛsɔ kɩlɩm nɛ e-Wiyaʋ pɔ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ. Ða ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ kigbeɣluu nakʋyʋ taa tɔm kɩbandʋ natʋyʋ yɔɔ yɔ, peseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩyɔɔdɩ se: “Yehowa ŋlabaɣ lɛ se ŋsɩnɩ-m nɛ mowolo kigbeɣluu ŋgʋ puwiye.”