Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Gayuusi sɩnɩ e-koobiya

Gayuusi sɩnɩ e-koobiya

GAYUUSI nɛ ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ mba lalaa paakatɩ kala sakɩyɛ. Mba pawɩlaɣ cɛtɩm tɔm yɔ, pañɩnaɣ se pacamɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɛ patayɩ koobiya hɛkʋ taa. (1 Yoh. 2:18, 19; 2 Yoh. 7) Abalʋ weyi payaɣaɣ-ɩ se Diyotrefɛɛsɩ yɔ, ɛyɔɔdaɣ “tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ” apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ koobiya lalaa yɔɔ nɛ ekizi ɖɔɖɔ se ɛɛmʋʋ Krɩstʋ ñɩma mba pɔkɔŋaɣ ɛgbɛyɛ taa yɔ ɛgɔndʋ nɛ ɛñɩkɩɣ koobiya lalaa yɔɔ se pɛwɛɛnɩ ɛ-wɛtʋ ndʋ. (3 Yoh. 9, 10) Wɛtʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ ɛgbɛyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ ma takayaɣ Gayuusi yɔ. Ɛma-ɩ takayaɣ ŋga pɩnaɣ 98 taa mbʋ yɔ. Takayaɣ ŋga payaɣ Bibl taa se Yohanɛɛsɩ takayaɣ naadozo ñɩŋga.

Paa Gayuusi ɛɛkatɩ kala yɔ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛsɛɛ Yehowa ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛwɛ siɣsiɣ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ sɔnɔ? Nɛ ɛzɩma Yohanɛɛsɩ takayaɣ kanɛ kapɩzɩɣ kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

ƐMA TAKAYAƔ Ɛ-TAABALƲ KƲSƆƆLƲ

Weyi ɛma Yohanɛɛsɩ takayaɣ naadozo ŋga yɔ, ɛya ɛ-tɩ se “sɔsɔ.” Hɩɖɛ nɖɩ ɛya ɛ-tɩ yɔ, ɖɩsɩɣaɣnɩ Gayuusi se eɖiɣzina kɛlɛʋ yem se apostoloo Yohanɛɛsɩ weyi ɛkɛ ɛ-caa fezuu taa yɔ ɛnʋ manɩ-ɩ takayaɣ ŋga. Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩnɩ sɔɔlɩm se Gayuusi kɛ ‘ɛyʋ weyi ɛnʋ sɔɔlɩ-ɩ tɩtɩm taa yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, eheyi-i se ɛtaɣ liu se ɛwɛ alaafɩya camɩyɛ tomnaɣ yɔɔ ɛzɩ ɛwɛʋ alaafɩya ɖɔɖɔ fezuu taa yɔ. Pɩɩkɛnɩ samtʋ kɩbandʋ kpem!—3 Yoh. 1, 2, 4.

Pɩtɩla Gayuusi kaakɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ, paa Yohanɛɛsɩ takayaɣ naadozo ñɩŋga ɛtɩyɔɔdɩ mbʋ yɔ. Yohanɛɛsɩ sam Gayuusi ɛzɩma paa ɛtɩsɩ koobiya yɔ ɛmʋʋ-wɛ ɛgɔndʋ camɩyɛ yɔ pɩ-yɔɔ. Kpaɣ ɖooo caanaʋ taa paasɩm Yehowa sɛyaa nɛ ɛzɩma pamʋʋ agɔma camɩyɛ yɔ, pʋyɔɔ lɛ ɛzɩma Gayuusi kaawɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yɔ, pɩɩkɛnɩ yʋsaɣ ŋga kawɩlaɣ Yohanɛɛsɩ se Gayuusi kɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔ.—Kiɖe 18:1-8; 1 Tim. 3:2; 3 Yoh. 5.

Yohanɛɛsɩ sam Gayuusi sam mbʋ se ɛmʋʋ agɔma camɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se koobiya kʋyaɣnɩ ɖenɖe Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ yɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɔcɔʋ agbaa taa. Nɛ pɩtʋ fɛyɩ se koobiya mba pɛkɛdaɣ Yohanɛɛsɩ mbʋ pakataɣ agbaa ana a-taa yɔ.

Koobiya mba pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se paasɔɔlaa se ye pɩlakɩ yɔ, koobiya lalaa ɩmʋ-wɛ pɛ-tɛ yaa pasʋʋ pa-taabalaa nabɛyɛ tɛ nɛ pɩkɩlɩ se pasʋʋ agɔma ɖɩsɩ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzaɣtʋ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lakasɩ kaatɔyɩnɩ agɔma ɖɩsɩ taa.

“HƖÐƐ NÐƖ ÐƖ-YƆƆ PAKƲYAA PAÐƲ NƲMƆƲ”

Yohanɛɛsɩ ɖaɣnɩ seɣtuu Gayuusi se ewolo pɩ-yɔɔ mbʋ nɛ ɛmʋʋ agɔma camɩyɛ. Eheyi-i  se ‘ɛcɔnɩ nʋmɔɖɔnaa mba, pa-nʋmɔʋ wobu yɔɔ ɛzɩ pɩmʋnaʋ Ɛsɔ yɔ.’ Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ se ɛcɔnɩ pa-nʋmɔʋ wobu yɔɔ cɩnɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɛcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ ɛha-wɛ mbʋ payɩ pɩpɔzʋʋ se pɔɖɔmnɩ nʋmɔʋ nɛ patalɩ ɖenɖe powoki yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Gayuusi kaatɛm cɔnʋʋ koobiya mba paakɔm ɛgɔndʋ yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ powoba nɛ pɛkɛdɩ Yohanɛɛsɩ sɔɔlɩm nɛ tisuu mbʋ ɛwɛna yɔ pɩ-tɔm.—3 Yoh. 3, 6.

Pɩtɩla agɔma mba paakɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa, ɛyaa mba Yohanɛɛsɩ tiyaɣ yɔ, yaa egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nʋmɔɖɔnaa. Paa ɛyaa mba paakɛwa yɔ, tɔm kɩbandʋ yɔɔ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ. Pʋyɔɔ Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se: “Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pakʋyaa paɖʋ nʋmɔʋ.” (3 Yoh. 7) Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm Yohanɛɛsɩ yɔɔdʋʋ? Tɔm ndʋ ɛyɔɔdɩ kalɩtʋ 6 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yehowa hɩɖɛ tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Ye mbʋ koobiya mba, paakɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ñɩma nɛ pɩɩpɔzaa se pamʋ-wɛ nɛ sɔɔlɩm. Pʋyɔɔ Yohanɛɛsɩ mawa se: “Pɩwɛnɩ-ɖʋ se ɖɩmʋ pɩ-tɛ ɛyaa mba yɔ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩkaa tʋma wena palakɩ tʋtʋyɛ tɔm yɔɔ yɔ.”—3 Yoh. 8.

ƐCƆNƖ TƆM NATƲYƲ ÐEÐE

Pɩtaakɛ samtʋ yɔɔ ɖeke Yohanɛɛsɩ ma Gayuusi takayaɣ. Yohanɛɛsɩ kaasɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛcɔnɩ tɔm natʋyʋ ɖeɖe ɖɔɖɔ. Diyotrefɛɛsɩ kaakizaa se ɛɛmʋʋ ɛgɔndʋ Krɩstʋ ñɩma nʋmɔɖɔnaa nɛ ɛñakɩ pana se ekizini koobiya lalaa nɛ pataamʋ-wɛ ɖɔɖɔ.—3 Yoh. 9, 10.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ siɣsiɣ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ taañɩnɩɣ kaaʋ se ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ Diyotrefɛɛsɩ. Ɛkpazaɣ ɛ-tɩ ɛgbɛyɛ taa nɛ ɛñɩnɩɣ lone kajalaɣ ñɩnɖɛ nɛ ɛtaawɛɛnɩ ñamtʋ Yohanɛɛsɩ yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛyɛlaɣnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Yohanɛɛsɩ nɛ ɛyaa lalaa yɔɔ. Pɩkɛ toovenim se Yohanɛɛsɩ tɩyɔɔdɩ wiɖiyi se ɛkɛ cɛtɩm wɩlɩyʋ, ɛlɛ etaaluzuu ɛ-tɩ waɖɛ nɖɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ wɛnɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ ɖɩ-tɛɛ. Lone kajalaɣ ñɩnɖɛ ñɩnʋʋ nɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɛtʋ ndʋ Diyotrefɛɛsɩ kaawɛna yɔ, tɩwɩlaɣ se ɛfɛyɩ siɣsiɣ. Diyotrefɛɛsɩ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se koobiya mba pɛwɛnɩ tɩ kpazʋʋ lɩmaɣza yɔ, papɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ lalaa yɔɔ nɛ pɔkɔnɩ tayʋʋ ɛgbɛyɛ taa. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩkpaɣ lɔŋ weyi apostoloo Yohanɛɛsɩ kaatasɩ Gayuusi yɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Ɛɛtasɩ-ɩ lɔŋ se: “Taamaɣzɩ kɩdɛkɛdɩm laɖʋ.”—3 Yoh. 11.

LƖMAƔZƖYƐ KƖBANÐƐ NÐƖ ÐƖ-YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖWƐƐNƖ CAMƖYƐ LAKASƖ YƆ

Pɩtasɩnɩ Diyootrɛɛfʋ lɛ, Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩ ɖɔɖɔ Demetriyuusi tɔm. Ɛyɔɔdaa se ɛlɛ kɛ koobu weyi ɛhaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ siŋŋ yɔ. Yohanɛɛsɩ mawa se: ‘Piyele Demetriyuusi yɔ, ɛyaa kpeekpe lɩzɩ ɛ-aseɣɖe. Ða ɖɔɖɔ, ɖɩyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ aseɣɖe tɔm nɛ ŋsɩm mbʋ se ɖa-aseɣɖe tɔm kɛ tʋtʋyɛ.’ (3 Yoh. 12) Pɩtɩla Demetriyuusi ñɩnaɣ se Gayuusi ɛsɩnɩ-ɩ nɛ pʋyɔɔ Yohanɛɛsɩ ma ɛ-takayaɣ naadozo ñɩŋga se ɛlɩzɩnɩ aseɣɖe kɩbanɖɛ Demetriyuusi yɔɔ. Pɩtɩla Demetriyuusi maɣmaɣ wonini takayaɣ ŋga nɛ ɛcɛlɩ Gayuusi. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, Demetriyuusi kaakɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nʋmɔɖɔnʋ yaa ɛyaa mba Yohanɛɛsɩ tiyaɣ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ Gayuusi pakatɩ ɖama yɔ, ɛlɩzɩ-ɩ tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ ma takayaɣ taa yɔ tɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ.

Gayuusi kaatɛm sɔɔlʋʋ agɔma mʋʋ; ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ tasɩ-ɩ seɣtuu se ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛlakɩ mbʋ? Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ maɣzaɣ se pɩwɛɛ se ɛkpazɩ Gayuusi ɖoŋ nɛ pɩtasɩ-ɩ seɣtuu nɛ pɩkpaɖɩ yaa we? Yaa Yohanɛɛsɩ maɣzaɣ se pɩtɩla pitibi Gayuusi yɔɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Diyotrefɛɛsɩ wɛɛ nɛ ɛkpɛŋɛsɩɣ mba pamʋʋ agɔma camɩyɛ yɔ se ɛlɩzɩ-wɛ ɛgbɛyɛ taa yaa we? Paa pɩtɩkɛ suwe yɔ, Yohanɛɛsɩ kpazɩ Gayuusi ɖoŋ nɛ eheyi se: “Weyi ɛlakɩ kɩbandʋ yɔ, ɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ.” (3 Yoh. 11) Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛñaɣ pana paa ɛzɩmtaa nɛ ɛwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ.

Yohanɛɛsɩ takayaɣ pɩzaa keseɣti Gayuusi nɛ ewolo agɔma mʋʋ yɔɔ? Ðicosuu se ɛɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa yeba nɛ takayaɣ ŋga  kɛwɛɛ Bibl takayɩsɩ taa se kapɩzɩ nɛ keseɣti lalaa nɛ pala kɩbandʋ.

LƆŊ WEYI ÐƖKPƐLƖKƖ YOHANƐƐSƖ TAKAYAƔ NAADOZO ÑƖŊGA TAA?

Bibl tɩtasɩ tɔm natʋyʋ yɔɔdʋʋ ɖo-koobu kʋsɔɔlʋ Gayuusi yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛ-yɔɔ tɔm ndʋ kɩyɔɔdɩ pazɩ yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ.

Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ agɔma mʋʋ?

Kajalaɣ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Ɛsɔ sɛyaa nʋmɔɖɔnaa siɣsiɣ tɩnaa mba paasɔɔlaa se posusi toovenim tɔm yɔ, mba yebina nɛ ɖa-taa sakɩyɛ tɩlɩ-tʋ. Pɩkɛ toovenim se sɔnɔ, pɩtɩkɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa koobiya tɩŋa ɖɔŋnɩ nʋmɔŋ nɛ powoki poliŋ tɔm kɩbandʋ yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Gayuusi nɛ ɖɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɔɖɔŋ nʋmɔŋ ɛnɩ yɔ nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ pa-halaa. Ɛyaa nabɛyɛ yebi pa-ɖɩsɩ nɛ pɛɖɛɛ ageeta yaa ajɛɛ lɛɛna taa se paɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ peeɖe. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩha-wɛ nabʋyʋ yaa ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ? Tɛtɛ ɖiiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩmʋʋ agɔma “lɛɛ lɛɛ nɛ sɔɔlɩm.”—Roma 12:13; 1 Tim. 5:9, 10.

Nabʋlɛ lɛ, pɩfɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ caɣ se pakaɖɩnɩ mba pɛwɛnɩ wala naayɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Paakaɖɩnɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ Pɔɔlɩ. (2 Kɔr. 10:7-12; 12:11-13) Nɛ ye ɖa-maɣmaɣ ɖɩkatɩ kaɖɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla? Pɔɔlɩ tasɩ Timootee lɔŋ se: “Pɩtɩmʋnɩ Kɩbaɣlʋ lɩmɖʋyʋ se ɛkɛ yoziyu, ɛlɛ ɛmʋʋ ɛyaa kpeekpe, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩɣzɩ lɔŋ, ɛsɩm ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ cɛzɩm taa.” Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa nabɛyɛ yɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ, ye ɖɩwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ yɔ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ pɛlɛɣzɩ wɛtʋ. Pɩtɩla Yehowa “kaɣ-wɛ haʋ kʋjɔʋ nɛ papɩsɩ pa-laŋa nɛ patɩlɩ tʋtʋyɛ tɔm.”—2 Tim. 2:24, 25.

Nabudozo lɛ, ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma mba lalaa kaɖɩɣnɩ-wɛ ɛlɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam yɔ, pʋmʋnaa se ɖɩsam-wɛ pɩ-yɔɔ. Mbʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ laba; ɛkpazɩ Gayuusi ɖoŋ nɛ eseɣti-i se ɛɖɔkɩ kɩbandʋ ndʋ eeɖiɣni labʋ yɔ kpam. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩmaɣzɩnɩ Yohanɛɛsɩ nɛ pakpazɩ ɖoŋ koobiya nɛ ‘pɩtaanɩɩ-wɛ.’—Iza. 40:31; 1 Tes. 5:11.

Grɛɛkɩ kʋnʋŋ taa lɛ, cɛɛkɛ tɔm pee 219 wɛnɩ Yohanɛɛsɩ takayaɣ naadozo ñɩŋga taa nɛ Bibl takayɩsɩ taa lɛ, ŋga wɛnɩ tobi nɛ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ, kɛwɛnɩ wazaɣ sɔsɔɔ Krɩstʋ ñɩma ɛsɩndaa sɔnɔ.