FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Mai 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 3 juillet nɛ piwolo 30 juillet 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Sɩnɩ ‘agɔma’ nɛ pɛsɛɛ Yehowa nɛ taa leleŋ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsusi tɔm hʋyʋʋ ɖʋyaa nɛ pɩlʋlɩ pee kɩbana?

Sɩnɩ ‘agɔma’ piya

Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ ɛgɔm, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ ñe-piya camɩyɛ nɛ sɩtɩlɩ Yehowa? Ɛbɛ lalaa pɩzɩɣ pala?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mɛnkɛ ndam, ɛlɛ pɩtɩɖɩɣ-m nʋmɔʋ se monsusi lalaa tɔm

Walter Markin kɛ ndam, ɛlɛ ehiɣ taa leleŋ nɛ wazasɩ Yehowa Ɛsɔ sɛtʋ taa.

Itaayele nɛ mɩ-sɔɔlɩm hɛɛ

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ lesi kajalaɣ sɔɔlɩm mbʋ paawɛna yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ?

“Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?”

Yesu tasɩ lɔŋ kɩbaŋ Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ mbʋ ɛsɩɩ kajalaɣ lone taa pɩ-yɔɔ? Lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-ɖʋ sɔnɔ?

Gayuusi sɩnɩ e-koobiya

Anɩ Gayuusi kɛnaa nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

Taa leleŋ weyi wezuu kɛlɛʋ caɣʋ kɔŋna yɔ

Ɛbɛ seɣti hɔʋ nakʋyʋ nɛ kɩlɩzɩ se kɩcakɩ wezuu kɛlɛʋ? Ɛzɩma palaba? Taa leleŋ weyi pehiɣaa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Piiseɣti-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm nɛ pɩkɩlɩ”

Pɩnaɣ 1922 Kigbeɣluu ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, ɛzɩma Bibl kpɛlɩkɩyaa labɩ tɔm ndʋ pasazɩ-wɛ se ‘posusi Wiyaʋ nɛ e-Kewiyaɣ’ yɔ tɩ-yɔɔ?