Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛbɛ Armaagedɔɔ kɛnaa?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se . . .

Pɩkɛnɩ you ŋgʋ kɩ-taa bɔmbɩwaa nabɛyɛ kaɣ ɖɩzʋʋ tɛtʋ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ. Ña yɔ, suwe ñamaɣzɩɣ?

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

Armaagedɔɔ sɩŋnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa “ɛjaɖɛ kpeekpe awiya” kaɣ kpeɣluu “se pala you Ɛsɔ, kedeŋa kpeekpe Tʋ” yɔ. You ŋgʋ kɩ-taa Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kɩdɛkɛdaa kpeekpe.​—Natʋ 16:14, 16.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ ɛɛkaɣ ɖɩzʋʋ tɛtʋ, ɛlɛ ɛkaɣ tɩŋnʋʋ Armaagedɔɔ you yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ mba pɛwɛɛkɩɣ tɛtʋ yɔ.​—Natʋ 11:18.

  • Armaagedɔɔ you kaɣ yebu nɛ yoŋ kpeekpe sɩɩ tɩnaɣ.​—Keɣa 45:9, 10.

Ɛyaa nabɛyɛ kaɣ lɩʋ cɩŋgɩlɩm Armaagedɔɔ you taa?

Ŋmaɣzɩɣ suwe?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

“Samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ” ŋga kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe taa yɔ, kakaɣ lɩʋ cɩŋgɩlɩm “kʋñɔŋ sɔsɔʋ” ŋgʋ kɩtɛŋnɩ Armaagedɔɔ you yɔ, kɩ-taa.​—Natʋ 7:9, 14.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛyaa sakɩyɛ ihiɣ ñʋʋ yabʋ Armaagedɔɔ you taa. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖeke ɛkaɣ ɖɩzʋʋ. ​—Ezekɩyɛɛlɩ 18:32.

  • Bibl heyiɣ-ɖʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ Armaagedɔɔ you taa yɔ.​—Sofoniya 2:3.