Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 Tɔm Ndʋ Ða-takayɩsɩ Kalɩyaa Pɔzʋʋ Yɔ  . . .

Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ kisimasɩ kazandʋ na?

Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ kisimasɩ kazandʋ na?

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se kisimasɩ kɛ Yesu Krɩstʋ lʋlʋʋ kazandʋ. Ɛlɛ wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ se kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma tɔkaɣ kisimasɩ yaa we? Pɩtasɩ lɛ, ŋsɩm tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ lʋlʋʋ kazandʋ yɔɔ yɔ? Tɔm tʋnɛ, tɩ-yɔɔ cosuu sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se pɩmʋnaa yaa pɩtɩmʋna se Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ kisimasɩ kazandʋ.

Kajalaɣ lɛ, Bibl tɩyɔɔdɩ Yesu yaa Ɛsɔ sɛyʋ nɔɔyʋ lʋlʋʋ kazandʋ tɔm. Ɛyaa naalɛ tɔm ɖeke pɔyɔɔdɩ Bibl taa se pɔtɔɔ pa-lʋlʋʋ kazandʋ. Pa-naalɛ pataakɛ Yehowa sɛyaa, nɛ pɔtɔkaɣ kazandʋ ndʋ lɛ, asɛyʋʋ nakʋyʋ la. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 40:20; Maarkɩ 6:21) Takayaɣ nakɛyɛ (Encyclopædia Britannica) yɔɔdaa se: “Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma kaɖaɣnɩ sɩɩnaa layaa sɔnzɩ nzɩ sɩkɛ lʋlʋʋ kazandʋ yɔ.”

Kɩyakʋ ŋgʋ palʋlɩ Yesu?

Bibl tɩyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi palʋlɩ Yesu yɔ tɩ-tɔm. Takayaɣ nakɛyɛ (Cyclopedia de McClintock et Strong) tɔm se: “Ðɩɩpɩzɩɣ ɖɩna kɩyakʋ ŋgʋ palʋlɩ Yesu yɔɔ Nɔɔ Haʋ Kɩfam takayaɣ taa, yaa takayaɣ lɛɛka nakɛyɛ taa.” Ye Yesu kaasɔɔlaa se pɔtɔɔ ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ yɔ, eeyeba nɛ patɩlɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɖeyi ɖeyi palʋlɩ-ɩ yɔ.

Nabʋlɛ lɛ, Bibl tɩyɔɔdɩ se Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pɔtɔkaɣ kisimasɩ. Takayaɣ nakɛyɛ (New Catholic Encyclopedia) tɔm se Roma ñɩma pɩnaɣ takayaɣ ŋga payaɣ se Chronograph of Philocalus yɔ, ka-taa pacalɩ yɔɔdʋʋ kisimasɩ tɔm; nɛ pɩnaɣ 336 taa pama-kɛ. Pɩwɩlɩɣ se pɛtɛm Bibl maʋ nɛ pɩla pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɔyɔɔdɩ kisimasɩ tɔm. Pʋyɔɔ McClintock nɛ Strong pɔtɔm se: “Pɩtɩkɛ Ɛsɔ ɖʋnɩ paɣtʋ se pɔtɔɔ Kisimasɩ kazandʋ, nɛ tɩtɩlɩɩnɩ Nɔɔ Haʋ Kɩfam takayaɣ taa.” *

Sɔnzɩ nzɩ Yesu ɖʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paɣtʋ se palakɩ?

Wɩlɩyʋ Sɔsɔ Yesu ɖʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa paɣtʋ Bibl taa pɩlɩɩnɩ mbʋ ɛsɔɔlaa se pala yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛɖʋwaɣ paɣtʋ ndʋ lɛ, ɛtɩyɔɔdɩ Kisimasɩ kazandʋ tɔɔʋ tɔm. Wɩlɩyʋ tɩsɔɔlɩ se e-sukulibiya ɩmaanɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ nɛ pala mbʋ ɛtɩpɔzɩ-wɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yesu tɩsɔɔlɩ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩmaanɩ “ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ.”​—1 Kɔrɛntɩ 4:6.

Sɔnzɩ sɔsɔsɩ nzɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma lakaɣ yɔ, nzɩ lɛ, Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Yesu maɣmaɣ heyini ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩyakʋ ŋgʋ nɛ ɛzɩma pala sɔnzɩ nzɩ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna ndʋ eheyi-wɛ pɩlɩɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se pɔtɔzɩ ɛ-sɩm yɔɔ, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se pala sɔnzɩ nzɩ yɔ Bibl taa.​—Luka 22:19; 1 Kɔrɛntɩ 11:25.

Ɛzɩ ɖɩnaʋ yɔ, kisimasɩ kɛ lʋlʋʋ kazandʋ nɛ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma taatɔkɩ sɩɩnaa layaa kazandʋ ndʋ. Pɩtasɩ lɛ, Bibl tɩyɔɔdɩ se Yesu yaa ɛ-wayɩ tɩŋɩyʋ nɔɔyʋ tɔkaɣ kisimasɩ. Pʋyɔɔ Krɩstʋ ñɩma miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɩɩtɔkɩ kisimasɩ kazandʋ sɔnɔ.

^ tay. 6 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɩlɩɩnɩ Kisimasɩ sɔnzɩ yɔɔ yɔ, kalɩ tɔm ñʋʋ QUESTIONS DES LECTEURS . . . Noël: que faut-il savoir? 1er décembre 2014 tɛ La Tour de Garde taa. Kɛwɛ ɖɔɖɔ www.jw.org yɔɔ.