Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | KƲJƆƲ ŊGƲ KPAÐƖ KƲJƆŊ LƐƐŊ?

“Kʋjɔŋ weyi pɛtɛmɩ-m labʋ yɔ, ɩ-taa lɛ kʋnɛ kɩkpaɖɩna”

“Kʋjɔŋ weyi pɛtɛmɩ-m labʋ yɔ, ɩ-taa lɛ kʋnɛ kɩkpaɖɩna”

Tɔm tʋnɛ pɩnzɩ 13 halɩbɩɣa nakɛyɛ yɔɔdaa alɩwaatʋ ndʋ paha-kɛ haɣ nakɛyɛ yɔ. Tadɩyɛ laɖʋ halɩñɩnʋ nɔɔyʋ weyi ɛwɛ niye ɛ-tʋmɩyɛ taa yɔ, ɛtɔm se ordinatɛɛrɩ ŋgʋ ɛ-caa kaaha-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlakaɣ sukuli sɔsɔʋ yɔ, kiyeba nɛ e-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ. Nɛ abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛlabɩ nesi ɖɔkʋʋ pitileɖi yɔ, ɛtɔm se carte ŋgʋ ɛ-halʋ labɩnɩ ɛ-maɣmaɣ e-nesi nɛ ɛha-ɩ alɩwaatʋ ndʋ pe-nesi ɖɔkʋʋ labɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ yɔ, ŋgʋ kpaɖɩnɩ kʋjɔŋ weyi payɩ pɛtɛmɩ-ɩ labʋ yɔ.

Paa pɩnaɣ ŋga, pɩtalɩɣ ŋgee alɩwaatʋ natʋyʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ kpakɩɣ pa-alɩwaatʋ nɛ pañakɩ pana se pehiɣ kʋjɔʋ ŋgʋ “kɩkpaɖaa” yɔ nɛ paha pa-taabalaa yaa pɔ-hɔʋ taa ñɩma. Nɛ sakɩyɛ sɔɔlaa se mba palakɩ kʋjɔŋ ɛnɩ yɔ, pɩkɛdɩnɩ-wɛ ɛzɩ ɛyaa mba pɔ-tɔm ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ. Nɛ ñɛ yɔ? Ŋsɔɔlaa se ŋha lalaa kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ? Yaa palabɩ-ŋ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩlakɩ-ŋ leleŋ yɔ?

Pɩwɛ ɖeu se ɖɩsɔɔlɩ haʋ lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kʋjɔŋ ɛnɩ, ɩhaɣ taa leleŋ weyi palakɩ-ɩ yɔ, nɛ weyi ɛlabɩ-ɩ yɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.” (Tʋma Labʋ 20:35) Toovenim taa lɛ, ye ɖa-kʋjɔʋ ɛkɛdɩnɩ weyi ɖɩlabɩ-kʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ.

Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩha ña nɛ wɛ taa leleŋ yɔ? Nɛ ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ña-kʋjɔʋ kɛdɩnɩ lalaa, ye pɩɩsaŋ se ŋhiɣ kʋjɔʋ ŋgʋ “kɩkpaɖaa” yɔ?