Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | KƲJƆƲ ŊGƲ KPAÐƖ KƲJƆŊ LƐƐŊ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ?

Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɖɩla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ. Toovenim taa lɛ, weyi palabɩ kʋjɔʋ yɔ, ɛnʋ pɩzɩɣna nɛ ɛtɔ se kɩwɛ ɖeu yaa kɩfɛyɩ ɖeu. Pɩtasɩ lɛ, kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkɛdɩɣnɩ nɔɔyʋ yɔ, kɩpɩzɩɣ kɩɩkɛdɩɣnɩ lɛlʋ.

Pɩɣa evelaɣ pɩzɩɣ nɛ kamaɣzɩ se pɔrtaabɩlɩ kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩlɩwa yɔ, ŋgʋ kɛnɩnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ. Ɛlɛ, pɩkɛdɩɣnɩ ɛyʋ sɔsɔ siŋŋ, ye pakpaɣ wonuu ŋgʋ ɛ-hɔʋ taa ñɩma labɩnɩ tʋmɩyɛ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ nɛ palabɩnɩ-ɩ kʋjɔʋ yɔ. Lona naayɛ taa lɛ, liidiye kɛnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkɛdɩɣnɩ piya evelisi nɛ ɛyaa sɔsaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi paha-ɩ liidiye yɔ, ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛlabɩnɩ-ɖɩ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.

Paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ ñakɩ pana se pala lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ. Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩla lalaa kʋjɔŋ kɩbaŋ, ɛlɛ, nabʋyʋ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ lalaa yɔ. Ye mbʋ, yele nɛ ɖɩtazɩ nʋmɔŋ naanza weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ.

Mbʋ pɩkɛdɩnɩ weyi palakɩ kʋjɔʋ yɔ. Abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛwɛ Belfast, Irɩlandɩ Hayo kiŋ ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛtɔm se cɛɛcɛ ŋgʋ paaha-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 10 yaa 11 yɔ, ŋgʋ kpaɖɩnɩ kʋjɔŋ weyi payɩ palabɩ-ɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mañɩnaɣ kpem se mɛwɛɛnɩ-kʋ.” Abalʋ ɛnɛ, ɛ-tɔm wɩlɩɣ se ye ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ weyi ɖɩcaɣ labʋ kʋjɔʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩmʋʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa yɔ. Ye mbʋ, maɣzɩ nɛ ŋna se weyi ŋcaɣ-ɩ labʋ kʋjɔʋ yɔ, ɛbɛ ɛsɔɔlaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ña-kʋjɔʋ ɛkɛdɩnɩ-ɩ kɔyɔ, kɩmʋʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa. Pɩkɛdɩɣnɩ cɔzɔnaa nɛ nezenaa se pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma pacaɣ nɛ pala faawɩyɛ. Pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ se panaɣ pe-piya nɛ pa-sayɩnaa ɖoŋ ɖoŋ. Pʋyɔɔ lɛ, kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ papɩzɩɣ nɛ palabɩ-wɛ yɔ lɛ se paha-wɛ waɖɛ nɛ pa nɛ pɔ-hɔʋ taa ñɩma lalaa pɔɖɔ nʋmɔʋ nɛ powolo pamʋ helim ɖoli.

Pɩcɛyaa se ŋwelisini lalaa camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ. Bibl seɣtiɣ paa weyi se: “Ekpeetini  welisuu camɩyɛ, nɛ ɛwɛɛ nikaɣ ɖɩyɔɔdɩyɛ” taa. (Yakubu 1:19) Alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ ña-taabalaa nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma ɩlakɩ faawɩyɛ yɔ, welisini-wɛ camɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-wɛ nɛ mbʋ pɩɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋlabɩ-wɛ kʋjɔŋ weyi ɩhaɣ-wɛ taa leleŋ yɔ.

Weyi ŋcaɣ labʋ kʋjɔʋ yɔ ɛ-kɩcɛyɩm. Paa kʋjɔʋ nakʋyʋ ɛwɛ ññɩɩ yɔ, kɩpɩzɩɣ nɛ kɩkɛdɩnɩ weyi palabɩ-kʋ yɔ, ye kɩsɩɣnɩ-ɩ se ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm nabʋyʋ ɖeɖe yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ nɔɔyʋ kɩcɛyɩm?

Ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ-ɩ kɛlɛʋ yem se ɛbɛ kɛnɩ ɛ-kɩcɛyɩm yaa ɛbɛ ɛsɔɔlaa? Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlaa se pala lalaa kʋjɔŋ alɩwaatʋ ndʋ paba tɩɖʋna yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, patɩsɔɔlɩ se pɔpɔzɩ lalaa mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ, pɩcɔ nɛ palabɩ-wɛ kʋjɔʋ. Piiyeki se panɩɩ kʋjɔʋ labʋ leleŋ camɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, paa pɩwɛ ɛyaa sakɩyɛ kɛlɛʋ se pɔyɔɔdɩ mbʋ pɔsɔɔlaa nɛ mbʋ patɩsɔɔlɩ yɔ pɩ-tɔm yɔ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pɔyɔɔdʋʋ pa-kɩcɛyɩm tɔm ɖoŋ ɖoŋ.

Ye mbʋ, tɩlɩ cɔnʋʋ camɩyɛ nɛ ŋmaɣzɩ ɖɔɖɔ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pʋdʋ wɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛkɛ pɩɣa evelaɣ, akpadɩyʋ, ɛɖanɛ, nesi ɖɔkɩyʋ, weyi e-nesi ɖɔkʋʋ cɛba yɔ, lelu, tʋmlaɖʋ yaa weyi ɛmʋ hɛzʋʋ yɔ? Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɩcɛyɩm.

Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ se kʋjɔʋ ŋgʋ ŋcaɣ labʋ yɔ, kɩkaɣ cɔnʋʋ weyi ŋcaɣ-kʋ labʋ yɔ ɛ-kɩcɛyɩm nabʋyʋ ɖeɖe lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ mba paawɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ. Papɩzɩɣ nɛ peheyi-ŋ kɩcɛyɩm mbʋ pɩ-taa paawɛ nɛ ɛyaa sakɩyɛ tɩtɩlɩ yɔ. Pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋla kʋjɔʋ ŋgʋ kɩcɔŋnɩ kɩcɛyɩm mbʋ pɩ-yɔɔ lalaa taamaɣzɩ yɔ, pi-ɖeɖe.

Alɩwaatʋ kɩbandʋ. Bibl yɔɔdaa se: “Tɔm ndʋ tɩkɔm ti-ɖeɖe yɔ, ndʋ tɩkpaɖɩnɩ ɖeu.” (Aduwa 15:23) Mayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se pɩcɛyaa se pɔyɔɔdɩ tɔm alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ lakasɩ hɔɔlʋʋ taa. Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛdɩɣnɩ weyi ewelisiɣ-tʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ kʋjɔʋ ŋgʋ palabɩ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, kɩhaɣ taa leleŋ siŋŋ weyi palabɩ-kʋ yɔ.

Ña-taabalʋ nɔɔyʋ ɖɔkʋʋ nesi. Pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ labɩ santaɖaʋ nɛ kehiɣ. Halʋ nɔɔyʋ nɛ hoɣa nɛ ɛ nɛ ɛ-walʋ paɖaŋ lʋlʋʋ alɩwaatʋ kpam. Alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa lakɩ kʋjɔŋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ lɛ. Ɛyaa nabɛyɛ maɣ pɩnaɣ ŋga kɔkɔŋ yɔ, ka-taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɩwɛɣ ɖeu se pala lalaa kʋjɔŋ yɔ, takayaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ pasɩɩ. Pɩsɩɣnɩ-wɛ se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pala kʋjɔŋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. *

Pɩtɩkɛ ŋgee alɩwaatʋ yɔɔ ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩla lalaa kʋjɔŋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩnɩɩ haʋ leleŋ paa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ. Ye abalʋ nɔɔyʋ ɛlabɩ kʋjɔʋ halʋ nɔɔyʋ nɛ halʋ ɛnʋ ɛtɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖeyi ɖeyi ɛlabɩ-ɩ kʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛmaɣzɩ se abalʋ ɛnʋ ɛcaɣ se ɛɖanɩ-ɩ. Kʋjɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩkɔnɩ tɔm pɛ-hɛkʋ taa, ye abalʋ ɛnʋ ɛtɩlabɩ-ɩ kʋ nɛ lɩmaɣza kɩbana yɔ. Pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩ ɖɔɖɔ mbʋ piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩ lalaa kʋjɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ.

Mbʋ piseɣtiɣ kʋjɔʋ laɖʋ yɔ. Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ, kɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ se weyi ɖɩlakɩ kʋjɔʋ yɔ, ɛɛkaɣ maɣzʋʋ se lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa naayɛ yɔɔ ɖɩlakɩ-ɩ kʋ? Pɩcɛyaa se kʋjɔʋ laɖʋ ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se ɛbɛ seɣtiɣ-i se ɛla kʋjɔʋ. Pɩkɛ toovenim se sɔɔlɩm seɣtiɣni ɛyaa sakɩyɛ nɛ palakɩ lalaa kʋjɔŋ, ɛlɛ nabɛyɛ lakɩ kʋjɔŋ ŋgee alɩwaatʋ natʋyʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩkɛnɩ-wɛ kɩjɛyʋʋ se pala mbʋ. Nabɛyɛ ɖɔɖɔ lakɩ lalaa kʋjɔŋ se paba kaakɔɔ nɛ pasɩnɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣ kɩcɛyɩm taa yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋtɩlɩ se lɩmaɣza wena a-yɔɔ ŋlakɩ kʋjɔʋ yɔ, atʋʋzaa yaa atɩtʋʋzɩ? Bibl yɔɔdaa se: “Pɩtɩŋa payɩ pɩɖɔ sɔɔlɩm taa, mɩ-tɛ.” (1 Kɔrɛntɩ 16:14) Ye sɔɔlɩm eseɣtiɣni-ŋ se ŋla lalaa kʋjɔŋ kɔyɔ, pamʋʋ-ɩ nɛ taa leleŋ nɛ ña ɖɔɖɔ ŋhiɣ taa leleŋ weyi ɛlɩɣnɩ haʋ cɔlɔ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩlakɩ kʋjɔŋ nɛ  sɔɔlɩm kɔyɔ, pɩkɛdɩɣnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ kaasam Krɩstʋ ñɩma mba paawɛ Kɔrɛntɩ tɛtʋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ palabɩ kʋjɔŋ ndɩ ndɩ se pasɩnɩ po-koobiya mba paawɛ Yudee yɔ. Eheyi-wɛ se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣ nɛ laŋɩyɛ leleŋ yɔ.”​—2 Kɔrɛntɩ 9:7.

Nʋmɔŋ weyi ɖɩyɔɔdɩ ɩ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ye ŋmaɣzɩɣ ɩ-yɔɔ nɛ pʋcɔ ŋlakɩ lalaa kʋjɔŋ yɔ, kʋjɔŋ weyi ŋlakɩ yɔ, ɩhaɣ-wɛ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛsɔ kaamaɣzɩ nʋmɔŋ ɛnɩ nɛ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛlakaɣ ɖʋtʋ se ɛla ɛyaa kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ kpeekpe yɔ lɛ. Ðiseɣti-ŋ se ŋkalɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, nɛ ŋtɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkɛnaa yɔ.

^ tay. 13 Ɛyaa sakɩyɛ lakɩ lalaa kʋjɔŋ lʋlʋʋ kazandʋ, kisimasɩ kazandʋ nɛ kazandʋ lɛɛtʋ alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ, paalakɩ kazandʋ ndʋ tɩ-taa sakɩyɛ lɛ, palakɩ lakasɩ nzɩ sɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ yɔ. Kalɩ takayaɣ kanɛ ka-taa ñʋʋ ŋgʋ kɩtɔŋ se: “Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ—Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ kisimasɩ kazandʋ na?