Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ pɩyalʋ kɩlaʋ ŋgʋ kɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ, ŋgʋ kɛnɩnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ payɩ yɔ

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | KƲJƆƲ ŊGƲ KPAÐƖ KƲJƆŊ LƐƐŊ?

Kʋjɔŋ tɩŋa taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa?

Kʋjɔŋ tɩŋa taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa?

“Paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi, paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɩŋa pɩlɩɣnɩ mintʋsʋŋ Caa cɔlɔ nɛ pitiki ɖɔ-yɔɔ.” (Yakubu 1:17) Mayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ se Yehowa ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛkɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ tʋ. Ɛlɛ kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔ ɩ-taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa? Ɛyaa sakɩyɛ sɩm Yesu tɔm ndʋ tɩwɛ Yohanɛɛsɩ 3:16 taa yɔ; ndʋ yɔ: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.”

Toovenim, Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ kɛnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩlɩɩ kɩdɛkɛdɩm, akpadɩyɩtʋ nɛ sɩm po-yomiye taa. (Keɣa 50:7; Yohanɛɛsɩ 8:34) Ða-maɣmaɣ ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɖɩlɩɩ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛha-ɖʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩlɩzɩ-ɖʋ ɖɩ-taa yɔ. Pɩtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Yesu Krɩstʋ kɩlaʋ yɔɔ lɛ, Yehowa haɣ waɖɛ ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ yɔ se pacaɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ ɛbɛ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa kɛnaa? Ɛbɛ yɔɔ kɩcɛyaa? Nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ kɩwazɩ-ɖʋ?

Kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa kɛnɩ liidiye nɖɩ pɛhɛyɩɣ se paɖaɣnɩ yabʋ mbʋ pileba yɔ, yaa se palɩzɩ nɔɔyʋ yomiye taa yɔ. Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ lɩzɩ kajalaɣ ɛyaa Aɖam nɛ Ɛva lɛ, pataawɛnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Paawɛnɩ waɖɛ se pa nɛ pe-piya nzɩ pakaɣ lʋlʋʋ yɔ, pacaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26-28) Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pɔsɔ kɩbam mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ, nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ papɩsɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Bibl cosaa se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) Aɖam tɩpɩzɩ nɛ ɛɖɛzɩ wezuu pilim e-piya, ɛlɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm ɛɖɛzɩ-sɩ.

Pʋcɔ nɛ payaa kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ se kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se kɩmʋnɩ mbʋ pileba yɔ ɖeyi ɖeyi. Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam ɖʋ ɛ-taa faɖaɖa nɛ ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ, elesi wezuu pilim ŋgʋ ɛɛwɛna yɔ. Piyeba nɛ Aɖam piya pɩsɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm po-yomaa. Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ, ɛlaa e-wezuu kɩlaʋ nɛ pʋcɔ papɩzɩ palɩɩ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa. (Roma 5:19; Efɛɛzɩ 1:7) Sɔɔlɩm mbʋ Ɛsɔ wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ, pituyi-i nɛ ɛhɛyɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ ɖɩwɛɛnɩ waɖɛ se ɖihiɣ wezuu ŋgʋ Aɖam nɛ Ɛva paalesaa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se wezuu maatɛŋ paradisuu taa.​—Natʋ 21:3-5.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ kɩlaʋ ŋgʋ kɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ, ŋgʋ kɛnɩnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ payɩ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩna se kɩlaʋ ŋgʋ kɩkɛ “kʋjɔʋ kɩbaŋʋ” siŋŋ lɛ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma kɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ nʋmɔŋ weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɩ-tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ.

Kɩhaɣ-ɖʋ mbʋ ɖe-liu wɛɛ yɔ. Paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛsɔɔlaa se ɛcaɣ wezuu tam. (Eklesɩyastɩ 3:11; nwt) Paa ɖe-liu ɛwɛɛ se ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩha-kʋ ɖa-tɩ. Yesu kɩlaʋ haɣnɩ-ɖʋ waɖɛ  se ɖihiɣ wezuu ŋgʋ. Bibl yɔɔdaa se: “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm; piyele nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.”​—Roma 6:23.

Kɩcɔŋnɩ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛhɛyɩ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa. Bibl lɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩkpaɖɩ mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ yabʋ yɔ, sɔnɔ nɛ cee ɛɛpɩzɩɣ.” (Keɣa 48:8) Pʋyɔɔ lɛ, pɩɩpɔzɩ kpem se Ɛsɔ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlɩɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm po-yomiye taa. Ɛlɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ “Yesu Krɩstʋ” kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ.​—Roma 3:23, 24.

Alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Ðɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa lɛ, Krɩstʋ sɩ ɖɔ-yɔɔ sɩm.” (Roma 5:8) Ɛzɩma Ɛsɔ yeba nɛ Yesu sɩ ɖɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ “ɖɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa” yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ, paa ɖɩwɛnɩ kɩwɛɛkɩm yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yesu kɩlaʋ haɣ-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ, paa pɩwɛɛ se ɖɩla kʋñɔŋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ sɔnɔ yɔ.

Kɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ. Bibl yɔɔdɩ mbʋ pituyi Ɛsɔ nɛ ɛlaa ɛ-Pɩyalʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩ-tɔm se: “Ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ. Ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se: Pɩtɩkɛ ɖɔsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛnʋ sɔɔlɩnɩ-ɖʋ.”​—1 Yohanɛɛsɩ 4:9,  10.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ Ɛsɔ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ kɩ-yɔɔ? Tɔzɩ se Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 3:16 taa se “weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ” yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ. Bibl taa lɛ, “tisuu kɛlɛ lidaʋ ŋgʋ pɛwɛɣnɩ ñɩm, mbʋ paanaɣ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ.” (Ebree 11:1) Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ ŋgʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ. Pʋyɔɔ ɖiseɣti-ŋ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ, “kʋjɔŋ kɩbaŋ” laɖʋ; nɛ ŋtɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ŋla nɛ ŋhiɣ wezuu maatɛŋ ŋgʋ Yesu kɩlaʋ haɣ-ŋ waɖɛ se ŋwɛɛna yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ Bibl intɛrnɛɛtɩ lone www. jw.org yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ tɔm ndʋ. Pɩkɛdɩɣnɩ ɖɔɖɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa se pasɩnɩ-ŋ. Ðɩɩpɩtɩɣ se ŋŋkpɛlɩkɩɣ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ kɩ-yɔɔ tɔm, nɛ ŋnaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma kɩwazɩɣ-ŋ yɔ lɛ, ŋkaɣ sam Ɛsɔ nɛ ŋtɔ se: “Pasa Ɛsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa!”​—Roma 7:25.