Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kʋjɔʋ ŋgʋ kpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ?

Paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi, paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɩŋa pɩlɩɣnɩ mintʋsʋŋ Caa cɔlɔ nɛ pitiki ɖɔ-yɔɔ, mintʋsʋŋ Caa weyi ɛɛlɛɣzɩɣ tɔm wiɖiyi kaaʋ yɔ.”​—Yakubu 1:17.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ, kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ nɛ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ payɩ yɔ kɩ-yɔɔ.