Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 6 2017 | Kʋjɔʋ ŋgʋ kpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ?

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kʋjɔʋ ŋgʋ kpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ?

Paa pʋyʋ kɩbanʋ weyi, paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ, pɩtɩŋa pɩlɩɣnɩ mintʋsʋŋ Caa cɔlɔ nɛ pitiki ɖɔ-yɔɔ, mintʋsʋŋ Caa weyi ɛɛlɛɣzɩɣ tɔm wiɖiyi kaaʋ yɔ.”​—Yakubu 1:17.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ, kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ nɛ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ lɛɛŋ payɩ yɔ kɩ-yɔɔ.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

“Kʋjɔŋ weyi pɛtɛmɩ-m labʋ yɔ, ɩ-taa lɛ kʋnɛ kɩkpaɖɩna”

Ŋsɔɔlaa se ŋla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ nɛ palabɩ-ŋ ɖɔɖɔ kʋjɔŋ weyi ɩhaɣ-ŋ taa leleŋ yɔ?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla lalaa kʋjɔŋ weyi ɩkɛdɩɣnɩ-wɛ yɔ?

Pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɖɩla lalaa kʋjɔʋ. Weyi palabɩ-ɩ kʋjɔʋ yɔ, ɛnʋ pɩzɩɣna ɛtɔ se kɩwɛ ɖeu yaa kɩfɛyɩ ɖeu.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Kʋjɔŋ tɩŋa taa lɛ, ŋgʋ kpaɖaa?

Kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ labɩ ɛyaa yɔ ɩ-taa lɛ, kʋɖʋmʋʋ kpaɖɩnɩ lɛɛŋ payɩ.

Ɛzɩma kpem Yesu kaawɛɛ?

Anjaʋwaa nɛ kɩlɛmɩŋ lɩzɩyaa sakɩyɛ lɩzɩ Yesu wondu ndɩ ndɩ yɔɔ. Ɛlɛ suwe Masɩ heyiɣ-ɖʋ pɩlɩɩnɩ ɛyʋ weyi ɖeyi ɖeyi ɛɛkɛnaa yɔ pɩ-yɔɔ?

Ðɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛjandʋ yɔɔ

Piyiɣdiɣ ɖa-tɩŋa, paa pɩnzɩ nzɩ ɖɩtɩɩwɛna yaa paa ɛbɛ ɖɩtɛm labʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛlɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

BIBL​—Ɛbɛ yɔɔ kɩtɔyɩ mbʋ?

Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ Biblwaa wɛ ndɩ ndɩ yɔ.

Pɩpɔzʋʋ se Krɩstʋ ñɩma ɩtɔɔ kisimasɩ kazandʋ na?

Yesu taabalaa tɔkaɣ kisimasɩ kazandʋ na?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Armaagedɔɔ kɛ tɔm piye nɖɩ ɖɩhaɣ sɔɔndʋ, ɛlɛ ɖɩtɔbʋʋ nɩʋ lɛ suwe kpem?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ ɖɔɖɔ ...

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kisimasɩ?

Ɛyaa sakɩyɛ tɔkɩ kisimasɩ kazandʋ, ŋgʋ pasɩm ɖenɖe tɩlɩnaa yɔ. Na mbʋ pʋyɔɔ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɩɩtɔkɩ kazandʋ ndʋ yɔ.