Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 WEZUU CAƔƲ TƆM

Mɛnfɛyɩnɩ nesi, ɛlɛ manpɩzaa mantɩlɩ toovenim nɛ mɔnɖɔkɩ-pʋ kpam

Mɛnfɛyɩnɩ nesi, ɛlɛ manpɩzaa mantɩlɩ toovenim nɛ mɔnɖɔkɩ-pʋ kpam

Ye ɛyʋ ɛcaɣ tɔlʋʋ yɔ, ɩñɩnɩɣ nabʋyʋ se ɛɖɔkɩ nɛ ɛtaatɔlɩ. Ɛlɛ ma lɛ, maapɩzɩɣ nɛ mala mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɛnfɛyɩnɩ nesi. Maawɛnɩ pɩnzɩ lʋbɛ lɛ, kaɖɛ naɖɩyɛ talɩ-m nɛ pɩpɔzɩ se pɛsɛtɩ me-nesi nɛ paya ma-ñʋʋ.

Mon-ɖoo kaawɛnɩ pɩnzɩ 17 lɛ, ɛlʋlɩ-m pɩnaɣ 1960 taa. Man-caa ɖɛwa eyele mon-ɖoo pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ-m. Ma nɛ mon-ɖoo ɖiwolo nɛ ɖɩcaɣ ɛ-lʋlɩyaa cɔlɔ tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Burg yɔ tɩ-taa, Caama Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ Ɛjaɖɛ taa. Ɛyaa sakɩyɛ taatisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ nɛ lɩmaɣza ana mɔ-hɔʋ taa ñɩma kaawɛna ɖɔɖɔ. Ða-paa fɛyɩnɩ Ɛsɔ.

Ɛzɩma mɔ-cɔzɔ cɔŋnaɣ mɔ-yɔɔ yɔ, pɩkɛdaɣnɩ-m siŋŋ. Ma nɛ ɩ ɖɩlakaɣ tʋma ndɩ ndɩ nɛ nabʋyʋ taa etiyaɣ-m nɛ mankpaɣ mɛnsɛtɩɣ tɩŋ pilinzi. Maakɛ pɩɣa lɛ, tʋma ana a-labʋ kɛdaɣnɩ-m pɩdɩɩfɛyɩ. Pɔcɔŋnaɣ mɔ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩhaɣ-m taa leleŋ.

KƐGBƐDƖSAƔ NAKAYƐ LƐƔZƖ ME-WEZUU CAƔƲ

Kɛgbɛdɩsaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ talɩ-m alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ pɩnzɩ lʋbɛ yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, manpaɣzɩ sukuli wobu pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ naalɛ mbʋ yɔ. Malɩnɩ sukuli nɛ menkpeŋ lɛ, mankpa laatriki ɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ. Mankpawa nɛ mantalɩ ɛzɩ mɛtanaa lutozo mbʋ yɔ lɛ, laatriki miŋ mabɩ-m nɛ mɔntɔlɩ menfiɣni. Menfem ɖɔkɔtɔ tɛ lɛ, manaɣ se me-nesi fɛyɩ. Miŋ kaañaɣ-sɩ kpem nɛ pɩɩwɛɛ se pɛsɛtɩ-sɩ nɛ pɩya me-wezuu. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩcɛyɩ mon-ɖoo nɛ ɛ-lʋlɩyaa siŋŋ. Ɛzɩma maakɛ pɩɣa yɔ, mantaanɩɩ pɩ-taa camɩyɛ se pɛsɛtʋʋ me-nesi yɔ, pɩkaɣ lɛɣzʋʋ me-wezuu caɣʋ siŋŋ nɛ pɩlabɩ-m kaɖɛ.

Pɛcɛbɩ-m nɛ ɖɔkɔtɔ tɛ nɛ manpɩsɩ ɖɩɣa lɛ, manpaɣzɩ sukuli wobu. Piya caɣ-m tɔm, potuzuu-m nɛ pɔlɔʋ-m wondu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se mɛnfɛyɩnɩ nesi. Manɩɣaɣ siziŋ siŋŋ pa-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Pɛtɛzɩ-m kpaɣʋ nɛ powoni-m pɩlabɩmwaa sukuli ŋgʋ payaɣ se Birkenwerder yɔ, kɩ-taa. Sukuli ŋgʋ ɛzɩma kiiposini-ɖʋ siŋŋ yɔ, piyeba nɛ nʋmɔʋ haʋ alɩwaatʋ taa ɖeke manaɣ mon-ɖoo nɛ ɛ-lʋlɩyaa. Pɩnzɩ hiu ŋgʋ kɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ, mon-ɖoo nɛ ɛ-lʋlɩyaa pataawɛɛ mɔn-cɔlɔ.

MAAWƐƐ MANPAƔLƖƔ NƐ MALAKƖ TƲMA NDƖ NDƖ PAA MƐNFƐYƖNƖ NESI YƆ

Mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma malabɩnɩ ma-nɩŋgbanzɩ nɛ tʋma ndɩ ndɩ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ lɔɔyaɣ ñe-nimbe hɛkɩŋ taa nɛ ŋtɔɔnɩ tɔɔnaɣ na? Pɩwɛ kaɖɛ ɛlɛ mɛncɛyɩ man-tɩ nɛ pɩkɔɔ pɩmalɩnɩ-m. Mañaɣ pana ɖɔɖɔ nɛ mɛnkpɛlɩkɩ ɛzɩma malabɩnɩ ma-nɩŋgbanzɩ tʋmɩyɛ nɛ mentiɣ men-kela yɔɔ yaa menseɣti mɔ-ñɔsɩ yɔ. Halɩ nabʋyʋ taa menciɣdiɣ ma-nɩŋgbanzɩ ɛzɩ nesi yɔ, alɩwaatʋ ndʋ  maayɔɔdʋʋnɩ ɛyaa lɛ. Toovenim taa lɛ, ma-nɩŋgbanzɩ kɔma nɛ sɩlɛɣzɩ me-nesi ɖeɖe.

Alɩwaatʋ ndʋ maakɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, maasɔɔlɩ kalʋʋ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa pesidi ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ tɔm kulubutu yɔ. Pʋyɔɔ lɛ nabʋyʋ taa, pɩlakɩ-m ɛzɩ mɛwɛnɩ nesi kulubusi nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩsɩnɩ-m nɛ mala pɩtɩŋa payɩ ɛzɩ lalaa yɔ. Manpaɣzɩ ñɔʋ sɩgaa alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ pɩnzɩ 14 yɔ. Mɔñɔʋ-kʋ se mawɩlɩ se ma ɖɔɖɔ, mɛwɛ ɛzɩ lalaa yɔ. Pɩɩwɛɛ ɛzɩ mɛwɛɛ nɛ meheyiɣ lalaa se: ‘Ma ɖɔɖɔ manpɩzɩɣ nɛ mala mbʋ ɖɔɖɔ. Paa ɛyʋ ɛwɛnɩ nesi yaa ɛfɛyɩna yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔ sɩgaa’.

Mantaacakɩ yem ɛlɛ malakaɣ tʋma ndɩ ndɩ wena awazɩɣ lalaa yɔ. Pʋyɔɔ mɔnkɔma nɛ mansʋʋ evebiya nɛ pɛlaa ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Organisation pour la jeunesse communiste yɔ ɖɩ-taa nɛ halɩ maakɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩɩwɛ ɖe-egeetiye taa yɔ, ɖɩ-takayaɣ taa mayʋ. Maasʋ ɖɔɖɔ hendu teyaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa nɛ mamaɣ keɣsi nɛ malakɩ pɩlabɩmwaa aleɣya ndɩ ndɩ. Falɩsʋʋ mbʋ mamʋwa yɔ, piyeba nɛ ɖɛ-tɛtʋ taa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ mʋ-m nɛ malakɩ ɖɩ-taa tʋmɩyɛ. Mañɩnaɣ se mɛwɛɛ ɛzɩ lalaa yɔ, pʋyɔɔ maasɔɔlɩ ɖʋʋ nesi nzɩ paalubi-m yɔ.

MANPƖZAA MANTƖLƖ BIBL TAA TOOVENIM NƐ MƆNÐƆKƖ-PƲ KPAM

Kɩyakʋ nakʋyʋ manɖaŋ suluku se mowolo tʋmɩyɛ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-m. Ɛpɔzɩ-m se mamaɣzɩɣ se Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛla nɛ manɖaɣnɩ nesi naalɛ wɛnʋʋ na? Pɩɖɩɣzɩ-m siŋŋ. Toovenim taa, maasɔɔlaa se manɖaɣnɩ wɛnʋʋ me-nesi nzɩ sɩ-naalɛ, ɛlɛ mamaɣzaɣ se pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ kpa. Mantaatisiɣ se Ɛsɔ wɛɛ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, menseɣ abalʋ ɛnʋ kiseu.

Pɩlabɩ alɩwaatʋ cabɩ pʋwayɩ lɛ, man-tʋmɩyɛ taa tʋ nɔɔyʋ ya-m se mɔnkɔɔ nɛ ma nɛ ɩ ɖiwolo ɛ-hɔʋ taa mba cɔlɔ. Ðɩñɔwaɣ kɔfɩ lɛ, ɛ-lʋlɩyaa paɣzɩ yɔɔdʋʋ ‘Yehowa’ Ɛsɔ tɔm. Kajalaɣ lɛ manɩʋ se Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ yɔ. (Keɣa 83:18, nwt) Paa mbʋ, man-laŋɩyɛ taa lɛ mɔyɔɔdaɣ se: ‘Paa patɩɩyaɣ Ɛsɔ suwe yɔ, ma manawa se Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛyɩ. Manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ-wɛ se pɛfɛyɩnɩ toovenim’ Mañɩnaɣ se mawɩlɩ-wɛ se pɛfɛyɩnɩ toovenim. Pʋyɔɔ mentisaa se ma nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl. Ɛlɛ pɩɖɩɣzɩ-m se mantɩpɩzɩ nɛ mawɩlɩ-wɛ se toovenim Ɛsɔ fɛyɩ.

Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩtazɩɣ Bibl taa natʋ tɔm taa lɛ, ma-lɩmaɣza paɣzɩ lɛɣzʋʋ pazɩ pazɩ nɛ manpaɣzɩ tisuu se Ɛsɔ wɛɛ. Natʋ tɔm sakɩyɛ kɔm pɩ-taa, paa paama-tʋ pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛ halɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ tɩlakɩ yɔ. Ðɩkpɛlɩkaɣ Bibl evemiye naɖɩyɛ lɛ, ɖɩkpaɣ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee ñʋʋ 24, Luka ñʋʋ 21 nɛ 2 Timootee ñʋʋ 3 taa yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ. Ɛzɩ kʋdɔndʋ yɔɔ yʋsasɩ ndɩ ndɩ sɩɣnʋʋ ɖɔkɔtɔ se ɛtɩlɩ ɛ-kʋdɔŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩkpaɣ Bibl taa natʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩsɩnɩ-m nɛ mana se ɖɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ Bibl yaɣ se “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” yɔ, tɩ-taa. * Pɩkɛ piti tɔm kpem. Natʋ tɔm ndʋ, ma-maɣmaɣ menɖiɣni naʋ ɛzɩma tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ sɔnɔ yɔ.

Mantaapɩtɩɣ kaaʋ se tɔm ndʋ mɛnkpɛlɩkaɣ yɔ, tɩkɛ toovenim. Manpaɣzɩ tɩmnʋʋ Ɛsɔ. Nɛ paa maañɔ sɩgaa pɩcɛzɩ pɩnzɩ hiu yɔ, mɔnkɔma nɛ meyele kɩ-ñɔʋ.  Mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mɛnkpɛlɩkɩ Bibl ɛzɩ pɩnaɣ mbʋ yɔ. Pamɩyɩsɩ-m lɩm mɛsaɣ tɛɛ ñanaɣ sɔsɔɔ ŋga ka-taa pɔsɔʋ lɩm yɔ, Ðomaɣ fenaɣ kɩyakʋ 27 ñɩŋgʋ wiye pɩnaɣ 1986 taa, nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, paasɩnzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ Caama Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ taa.

KƲJƆƲ ŊGƲ MALAKAƔ LALAA YƆ

Ɛzɩma paasɩnzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ yɔ, koobiya ɖɩsɩ taa ɖikpeɣlaɣ cabɩ cabɩ. Wɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, koobiya mba maasɩma yɔ, patɩɖɔɔ. Ðɛ-ɛjaɖɛ kaaha-m waɖɛ se mowolo Caama Wɩsɩ Ðɩɖʋyɛ ɛjaɖɛ taa ɖenɖe pataasɩnzɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ yɔ, nɛ mantaamaɣzɩ se papɩzɩɣ nɛ paha-m waɖɛ nɖɩ. Peeɖe mancalɩ wobu kigbeɣliŋ nɛ manpɩzɩ nɛ mankatɩ koobiya kudokiŋ sakɩyɛ. Maakaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ sɔʋ kaaʋ!

Pɔkɔma nɛ pɔyɔkɩ Pɛrlɛɛ koloŋa lɛ, paha Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nʋmɔʋ ɖɛ-ɛjaɖɛ taa se pala pa-tʋmɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɖɩɩtasɩɣ Yehowa sɛʋ mɛsaɣ tɛɛ. Maasɔɔlaa se monsuyi mɔn-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Paa mbʋ yɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m se mɔñɔtɩnɩ mba maasɩŋ-wɛ yɔ. Men-pitu taa maacaɣ pɩlabɩmwaa ɖɩɣa taa alɩwaatʋ sakɩyɛ, pʋyɔɔ pɩlakaɣ-m mbʋ. Pɩnaɣ 1992 taa maañaɣ pana se monsusi tɔm ñɩɣtʋ 60 fenaɣ nakɛyɛ taa. Mɔnkɔɔ mantalɩ ma-kaɖʋwa ŋga nɛ mehiɣ taa leleŋ siŋŋ. Nɛ mala lɩmaɣza se malakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paa fenaɣ ŋga. Nɛ mala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛzɩ pɩnzɩ naadozo mbʋ yɔ.

Mɔntɔzʋʋ Bibl taa tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ paa ɛzɩmtaa: “Akɛ ɛjam nɛ mantɩkɛ ɛjam?” (2 Kɔrɛntɩ 11:29) Paa mɛnkɛ ɛjam yɔ, manpɩzɩɣ mala lɩmaɣza nɛ mɔyɔɔdɩ. Pʋyɔɔ lɛ, mañakɩ pana nɛ mansɩɣnɩ lalaa. Ɛzɩma mɛnfɛyɩnɩ nesi yɔ pʋyɔɔ lɛ, manɩɣaɣ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩlabɩmwaa wɛɛ yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Mansɩm ɛzɩma pɩlakɩ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛla nabʋyʋ nɛ ɛɛpɩzɩɣ yɔ. Nɛ mɛncɛyaɣ man-tɩ se mansɩnɩ mba pɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Lalaa sɩnʋʋ mbʋ, pɩkɛnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩ-wɛ yɔ, nɛ kɩ-labʋ haɣ-m taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ.

Ɛsɔtɔm wɩlʋʋ lalaa haɣ-m taa leleŋ

YEHOWA SƖƔNƖ-M PAA EVEMIYE NÐƖ

Toovenim lɛ, manawa se pɩhaɣaɣ-m ɛzɩñɩŋɩyɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Me-liu kaawɛɛ se mɛwɛɛ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ. Manpɩzɩɣ mala tʋma ndɩ ndɩ ɛlɛ pɩkpakɩɣ-m alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pana ñaɣʋ siŋŋ. Tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ-m ɖoŋ paa evemiye nɖɩ: “Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.” (Filiipu 4:13) Paa ɖooye Yehowa haɣ-m ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ-m yɔ. Yehowa tiyebi-m sɩnʋʋ wiɖiyi. Pʋyɔɔ mɔnsɔɔlaa se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mɛnsɛɛ-ɩ tam.

Yehowa wazɩ-m nɛ ɛha-m hɔʋ; mbʋ mantaawɛɛnɩ men-pitu taa yɔ. Mehiɣ halʋ kɩbanʋ, payaɣ-ɩ se Elke nɛ ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ sɔɔlɩm nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ mbʋ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ pɩsɩ mon-koobiya. Mɛwɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ hɔʋ kɩbaŋʋ taa!

Ma nɛ ma-halʋ kʋsɔɔlʋ Elke

Lidaʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ se ɛkaɣ kɔnʋʋ Paradisuu nɛ ɛpɩsɩ “kedeŋa kɩfalaɣ” yɔ, kɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, mankaɣ ɖaɣnʋʋ wɛnʋʋ nesi. (Natʋ 21:5) Alɩwaatʋ ndʋ mamaɣzɩɣ piti lakasɩ nzɩ Yesu kaalaba yɔ, sɩ-yɔɔ lɛ, manɩɣ lidaʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ. Ɛkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ yem nɛ ɛwaa abalʋ weyi e-nesi sɩba yɔ, nɛ halɩ ɛwaa ɖɔɖɔ abalʋ weyi paasɛtɩ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ yɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ-kʋ ki-ɖeɖe. (Maatiyee 12:13; Luka 22:50, 51) Tamaɣ ŋga Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ nɛ Yesu piti lakasɩ wɩlɩɣ-m se piileɖiɣ lɛ, mɛwɛɣnɩ nesi ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ.

Ɛlɛ wazaɣ sɔsɔɔ ŋga mehiɣaa yɔ lɛ se manpɩzaa nɛ mantɩlɩ Yehowa Ɛsɔ. Ɛpɩsɩ man-caa, man-taabalʋ, weyi ɛhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ yɔ. Ma-lɩmaɣza labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Daviid ñɩna. Ɛyɔɔdaa se: “[Yehowa] kɛ mon-ɖoŋ . . . Ɛsɩnɩ-m nɛ pɩlabɩ-m leleŋ.” (Keɣa 27:7) Toovenim tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, mɔnsɔɔlaa se mɔñɔɔnɩ-tʋ me-wezuu caɣʋ kpeekpe taa. Mɔnɖɔkʋʋ-tʋ kpam paa mɛnfɛyɩnɩ nesi yɔ.

^ tay. 17 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtazɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yʋsasɩ taa yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? ñʋʋ 9: “Ɛzɩ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa?” Kɛwɛ ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ.