Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | NATƲ NDƲ TƖSƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐƖTƖLƖ FEZUU TAA ÑƖMA CAMƖYƐ YƆ

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ pɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa mba yɔɔ yɔ

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ pɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa mba yɔɔ yɔ

Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ tɔm pɩlɩɩnɩ mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ pɔ-yɔɔ? Ye ɛɛɛ yɔ, tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñe-yeke. Ɛyaa wɛʋ nɛ palakɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ sɔnɔ. Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɛyaa mba pasɩba yɔ, mba wɛnɩ peeɖe nɛ pʋpɔzʋʋ se pɛsɛɛ-wɛ. Lalaa lɩmaɣza taa lɛ, ɛsɔdaa kɛnɩ pɛɛyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa Ɛsɔ tiyiyaa nɛ ɛyaa kɩbama mba pasɩba yɔ pɛwɛɛ yɔ. Ɛlɛ nabɛyɛ ɖɔɖɔ ñamaɣzɩɣ se ɛsɔdaa kɛnɩ ɛsɔnaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ ɖɩɣa.

Nabɛyɛ ɖɔɖɔ ñɔtɔŋ se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɛsɔdaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wiɖiyi nɔɔyʋ tɩlɩɩnɩ peeɖe nɛ ɛkɔɔ eheyi-ɖʋ ɛzɩma peeɖe wɛɛ yɔ. Ɛlɛ pa-lɩmaɣza ana atɩtʋʋzɩ. Pʋcɔ nɛ Yesu kɔŋ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛɛkɛ fezuu nɛ ɛwɛɛ ɛsɔdaa. Eheyi kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kpayɩ se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ mentii se mala mɔn-sɔɔlɩm yɔɔ, ɛlɛ mentiba se mala weyi etiyi-m yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ.” Ye mbʋ Yesu kaasɩm ɛsɔdaa tɔm camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ eheyi e-apostoloowaa se: “Man-Caa ɖɩɣa taa ɖɩjaɣyɛ ɖɔwa.”​—Yohanɛɛsɩ 6:38; 14:2.

Toovenim taa lɛ, Yesu Caa kɛnɩnɩ Ɛsɔ nɛ payaɣ-ɩ se Yehowa. Nɛ ɛ-ɖɩɣa lɛ ɛsɔdaa. (Keɣa 82:18) Pʋyɔɔ lɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛdɩ-ɖʋ ɛsɔdaa tɔm nɛ pɩkpaɖɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ. Patɩŋnɩ natʋ ndʋ pawɩlɩ ɛyaa siɣsiɣ mba nabɛyɛ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma ɛsɔdaa wɛɛ yɔ.

Ñʋŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩtazɩɣ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩwɩlɩɣ mbʋ ɛyaa na natʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩ-taa yɔ. Ŋŋtazɩɣ natʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, tɔzɩ se ɛsɔdaa ŋgʋ kɩ-tɔm pɔyɔɔdʋʋ yɔ, kɩtɩkɛ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩna nɛ ɖɛ-ɛza yaa ɖitukunini ɖe-nesi yɔ. Natʋ ndʋ tɩ-taa, Ɛsɔ tɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ feziŋ ɖeke pɩzɩɣ nɛ ɩtɩlɩ yɔ, ɛlɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ wondu nɛ tɔm pee wena asɩɣnɩ ɛyaa se panɩɩ natʋ ndʋ tɩ-taa camɩyɛ yɔ. Natʋ ndʋ tɩkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋtɩlɩ feziŋ weyi ɩwɛ Ɛsɔ ɖɩɣa taa ɖenɖe “ɖɩjaɣyɛ ɖɔwa” yɔ.