Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | NATƲ NDƲ TƖSƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐƖTƖLƖ FEZUU TAA ÑƖMA CAMƖYƐ YƆ

Natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ fezuu taa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ

Natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ fezuu taa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ natʋ tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛsɔdaa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ natʋ ndʋ tɩ-yɔɔ tɔm pazɩ. Paa natʋ ndʋ tɩ-hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɩʋ ɛfɛyɩ kɛlɛʋ yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ fezuu taa ñɩma camɩyɛ nɛ ɖɩna ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ yɔ.

YEHOWA KƐNƖNƖ KƖLƖM

“Kpaagbaa mbʋ lɛ mɔntɔlɩ nɛ manaɣ. Pɔbɔ kewiyaɣ kpelaɣ nakɛyɛ ɛsɔdaa nɛ nɔɔyʋ caɣaa. . .Weyi ɛcaɣaa yɔ ɛ-naʋ wɛ ɛzɩ pɩyɛ kɩkpɛɛdɩyɛ amɛmɛya, yaa ñɩɣlɩm pɩyɛ yɔ; tɩŋgaɣyʋʋ nakʋyʋ cɔɔ kpelaɣ ŋga ɛzɩ panaʋ ñɩɣlɩm pʋyʋ yɔ.”​—Natʋ 4:2, 3.

“Ɛzɩ tɩŋgaɣyʋʋ mɩndʋ taa, tɛʋ kɩyakʋ wiye yɔ: Mbʋ ɖɔɖɔ pɩñɩlɩsaɣ pɩ-cɔlɔ kpɛɛɛ. Naʋ mbʋ pɩwɛɛ ɛzɩ [Yehowa] yuŋ yɔ.”​—Ezekɩyɛɛlɩ 1:27, 28.

Mbʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ nayʋ Ezekɩyɛɛlɩ pana natʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ Ɛsɔ Kɩlɩm Yehowa tɛ sɔsɔtʋ. Patɩŋnɩ mbʋ ɛyaa sɩm camɩyɛ yɔ, pɩ-yɔɔ. Patɩŋnɩ ɛzɩ ñɩɣlɩm pɛɛ, tɩŋgaɣyʋʋ nɛ Kewiyitu kpelaɣ yɔɔ mbʋ yɔ nɛ pawɩlɩ-wɛ tʋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa kɛlɛʋ. Pɩwɩlɩɣ se lone nɖɩ ɖɩ-taa Yehowa wɛɛ yɔ, ɖɩkɛ kiɖeɖee nɛ ɖɩwɛɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ.

Ɛzɩma pɛkɛdɩ Yehowa lone tɔm natʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ, pɩlabɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ keɣa maɖʋ nɔɔyʋ tɔm tʋnɛ: “[Yehowa] paɣlaa pɩŋŋ nɛ pɩwɛɛ se pasamɩ-ɩ nɛ pɩkʋyɩ; ɛsɔnaa kpeekpe ñʋʋ yɔɔ lɛ, ɛnʋ ɛwɛna: Ajɛɛ taa ɛsɔnaa, fala pɩkɛnaa! [Yehowa] labɩ ɛsɔdaa; Ɛ-ɛzɩdaa, samtʋ nɛ ɖoŋ pamʋʋ miŋ yem, ɛ-sakaɣ tɛɛ, ɖoŋ kɛlɛ yaa; ɖeu kɛlɛ!”​—Keɣa 95:4-6.

Paa Yehowa ɛkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ yɔ, ɛyaɣ-ɖʋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ weyi ewelisiɣ ɖa-adɩma yɔ. (Keɣa 6:10) Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.”​—1 Yohanɛɛsɩ 4:8.

ƐSƆ NƐ YESU PƐWƐNA

“Fezuu kiɖeɖeu su [Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ Etiyɛɛnɩ taa] ɖo, nɛ ɛpa ɛ-ɛza nɛ Ɛsɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɛna Ɛsɔ ɖoŋ nɛ Yesu, ɛsɩŋ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ. Ɛtɔŋ se: ‘Ɩna, manaɣ ɛsɔdaa tʋlaa nɛ ɛyʋ Pɩyalʋ sɩŋ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ.’”​—Tʋma Labʋ 7:55, 56.

Alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ Etiyɛɛnɩ naɣ natʋ tʋnɛ lɛ, Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba ɛɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋna yɔ, mba paalabɩnɩ nɔɔ Yesu yɔɔ nɛ pakʋ-ɩ. Natʋ ndʋ tɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Yesu nɛ ɛ-ɛza, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pefezi-i nɛ paha-ɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ ɛsɔdaa. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ pɩ-tɔm  lɛ ɛtɔm se: “[Yehowa] fezi [Yesu] sɩɖaa taa nɛ ɛcaɣzɩ-ɩ ɛ-nɩwaŋ yɔɔ ɛsɔdaa Sɔsaa, Ðoŋ tɩnaa, Sɔdɩŋ, Kɩbaɣlaa nɛ paa hɩɖɛ nɖɩ lɛ, pa-ñʋŋ yɔɔ, pɩtɩkɛ wɛɛ ana yɔ a-taa yeke, ɛlɛ cee wayɩ wɛɛ taa ɖɔɖɔ.”​—Efɛɛzɩ 1:20, 21.

Pɩtasɩna se Bibl heyiɣ-ɖʋ lone sɔsɔɖɛ nɖɩ Yesu wɛna yɔ lɛ, kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɛsɔɔlɩ ɛyaa nɛ ɛmaɣzɩɣ pa-kɩcɛyɩm yɔɔ siŋŋ ɛzɩ Yehowa yɔ, pɩ-tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ ɛwa kʋdɔndɩnaa, eyele nɛ kaakalasɩ nɛ yʋlʋmaa sakɩyɛ yɔɔ cɛ nɛ halɩ efezi ɖɔɖɔ sɩɖaa. Ɛzɩma ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛlaa yɔ pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ. (Efɛɛzɩ 2:4, 5) Lɛɛlɛɛyɔ Yesu wɛ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ nɛ pɩsaɣ pazɩ lɛ, ɛkaɣ e-ɖoŋ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛsɩnɩ mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.

ƐSƆ TIYIYAA KƐ ƐSƆ LƖMÐƲYAA

Nayʋ Danɩyɛɛlɩ mawa se: “Maawɛ cɔnʋʋ yɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ petisi Kewiyaɣ kpelisi, nɛ kɩyakɩŋ akpadɩyʋ caɣ. E-toko hʋlʋmaa ɛzɩ ɖɔmbɩyɛ yɔ nɛ ɛ-ñʋʋ taa ñɔsɩ wɛ ɛzɩ kpɛm mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ; e-Kewiyaɣ kpelaɣ kɛ miŋ nzʋlʋma, ke-kpela kɛ miŋ weyi ɛmʋwa yɔ. . . . akpaba akpaba ɖʋwaɣ-ɩ lɩm nɛ akpaba mɩnɩŋ nɛ hiŋ hiŋ kaasɩŋ ɛ-cɔlɔ.”​—Danɩyɛɛlɩ 7:9, 10.

Natʋ tʋnɛ tɩ-taa, pɩtɩkɛ tiyiyu kʋɖʋm Danɩyɛɛlɩ nawa, ɛlɛ tiyiyaa sakɩyɛ. Mbʋ Danɩyɛɛlɩ nawa yɔ, pɩlabɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛsɔ tiyiyaa kɛ fezuu taa ɛyaa mba pɛwɛ ɖoŋ nɛ pɛwɛɛ lɛɣtʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Payaɣ tiyiyaa tindimiye naɖɩyɛ se Serafimwaa nɛ payaa lɛɛɖɛ se Kerebimwaa. Pɔyɔɔdɩ Ɛsɔ tiyiyaa tɔm Bibl taa nɛ pɩcɛzɩ tam 250.

Pɩtɩkɛ ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ nɛ pɔkɔɔ pasɩ yɔ, mba pɩsɩɣnɩ Ɛsɔ tiyiyaa. Ɛsɔ lɩzɩ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pɩla alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ ɛyʋ. Ɛsɔ lɩzaɣ tɛtʋ lɛ, tiyiyaa kaawɛ hɔɔlʋʋ nɛ pɔcɔŋna nɛ panɩɣ leleŋ nɛ pakpalɩɣ.​—Yɔb 38:4-7.

Sɔnɔ Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma ɖiɣni Ɛsɔ lɩm ɖʋʋ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma paɖʋʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ peɖiɣni labʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ. (Maatiyee 24:14) Apostoloo Yohanɛɛsɩ na natʋ natʋyʋ taa ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, nɛ ɛma se: “Mana tiyiyu nɔɔyʋ, ɛlɩnɩ hayo kiŋ, ɛwɛnɩ tamtam tɔm kɩbandʋ natʋyʋ se esusuu  tataa ɛyaa, ɛjaɖɛ tɩŋa, tɔnʋŋ tɩŋa nɛ ɛyaa tɩŋa.” (Natʋ 14:6) Paa Ɛsɔ tiyiyaa ɩɩyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa sɔnɔ ɛzɩ paayɔɔdɩnʋʋ nabɛyɛ caanaʋ taa yɔ, pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi mba posusuu laŋhɛzɩyɛ tɔm laŋa kɩbana tɩnaa yɔ.

SATAŊ WƐƐ EPEƔZIƔ ƐYAA MIILIYƆƆWAA SAKƖYƐ

“You sɔsɔʋ nakʋyʋ lɩɩ ɛsɔdaa: Mikayɛɛlɩ [yaa Yesu Krɩstʋ] nɛ e-tiyiyaa pala you Ðʋmanʋʋ, ɛlɛ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa sɩnɩ Ðʋmanʋʋ lʋbʋ, ɛlɛ pawabɩ-wɛ nɛ pɔɖɔɔnɩ-wɛ ɛsɔdaa. Pɔlɔ Ðʋmanʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ, ɖooo lɔŋ taa ɖʋm, Eleeu, yaa Sataŋ, ɛzɩ payaʋ-ɩ yɔ, ɛjaɖɛ kpeekpe peɣziyu, pɔlɔ ɛ nɛ e-tiyiyaa tataa.”​—Natʋ 12:7-9.

Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ kpeekpe laŋhɛzɩyɛ kaawɛ ɛsɔdaa. Palɩzɩ ɛyʋ nɛ pɩla pazɩ lɛ, tiyiyu nɔɔyʋ ɖʋ ɛ-taa se pɩwɛɛ se ɛyaa ɩsɛɛ-ɩ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛkaɖɩnɩ Ɛsɔ nɛ kpaɣnɩ mbʋ lɛ, papaɣzɩ-ɩ yaʋ se Sataŋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Kaɖɩnɩyʋ.” Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa lalaa suyi ɛ-yɔɔ nɛ pakaɖɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ papɩsɩ aleewaa. Pɛwɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pakaɖɩɣnɩ Yehowa siŋŋ nɛ pepeɣziɣ ɛyaa sakɩyɛ se pacaɣ wezuu ŋgʋ Yehowa tɩsɔɔlɩ yɔ.

Sataŋ nɛ aleewaa pɛwɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Patɩsɔɔlɩ ɛyaa tɔm nɛ mba kɔŋnɩnɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ. Tɔzɩ se Sataŋ kaakʋnɩ Ɛsɔ sɛyʋ siɣsiɣ tʋ weyi payaɣ se Yɔb yɔ, ɛ-kpɩna nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa sakɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, eyele nɛ “helim ɖoŋ mbʋ” nabʋyʋ ma nɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa Yɔb piya hiu kaawɛɛ yɔ, kaɖa sɩ-yɔɔ nɛ sɩ-tɩŋa sɩsɩ. Pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Sataŋ ɖʋ Yɔb “kɩjɩkpɩŋ weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ kaaʋ yɔ, ɖooo ɛ-naataŋ [tɛɛ] nɛ pɩkpa pɩtʋlɩ ɛ-ñʋdaaka taa.”​—Yɔb 1:7-19; 2:7.

Paa mbʋ yɔ, piileɖiɣ lɛ, Sataŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɔlɔ-ɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛsɩm mbʋ se “pakalɩ ɛ-kɩyakɩŋ.” (Natʋ 12:12) Pɩkɛnɩ taa leleŋ tɔm se sɩm ɖaŋnɩ Sataŋ.

MBA PAYABƖ-WƐ NƐ TƐTƲ YƆƆ YƆ

“Ŋyabɩnɩ ña-calɩm Ɛsɔ ɛyaa ndɩ ndɩ, yɔɔdasɩ ndɩ ndɩ, samaɣ ndɩ ndɩ nɛ ajɛɛ ndɩ ndɩ ñʋʋ; ŋpɩsɩ-wɛ ɖɛ-Ɛsɔ Kewiyaɣ cɔjɔnaa mba pɔɖɔŋ Kewiyaɣ tɔɔʋ tataa yɔ.”​—Natʋ 5:9, 10.

Ɛzɩ pefezuu Yesu nɛ paha-ɩ fezuu taa tomnaɣ nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pakaɣ ɛyaa nabɛyɛ fezuu nɛ pakpa ɛsɔdaa. Yesu heyi ɛ-apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma se: “Mɛnɖɛɣ-mɩ nɔɔ nɛ mowolo mɔñɔɔzɩ-mɩ ɖɩjaɣyɛ. . . . Manpɩsɩɣ mɔnkɔɔ mankpaɣ-mɩ mɔn-cɔlɔ, nɛ ɖenɖe mɛwɛɣ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩwɛɛ peeɖe.”​—Yohanɛɛsɩ 14:2, 3.

 Tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ Ɛsɔ haɣ waɖɛ ɛyaa nabɛyɛ se pakpa ɛsɔdaa. Pa nɛ Yesu Krɩstʋ pakaɣ kɛʋ komina ŋgʋ kɩkaɣ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe nɛ kɩkɔnɩ ɛyaa wazasɩ sakɩyɛ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɩlaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa adɩma labʋ yɔ, Kewiyaɣ ŋga eheyi-wɛ se pɔpɔzɩ. Ɛtɔm se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ, ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ, ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.”​—Maatiyee 6:9, 10.

MBA PAKPAƔ ƐSƆDAA YƆ, TƲMƖYƐ NÐƖ POWOKI LABƲ?

Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Nɛ manɩɩ nɔɔ ɖoŋ ŋga, kalɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ cɔlɔ, kɔtɔŋaɣ se: ‘Ɛsɔ ɖɩjaɣyɛ yɔ ɛyaa hɛkʋ taa; . . . Ɛkaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ, mbʋ yɔ ɛjaɖɛ kɩbɩnɖɛ ɖɛwa.’”​—Natʋ 21:3, 4.

Natʋ tɔm tʋnɛ, tɩyɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu nɛ mba payabɩ-wɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ nɛ Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ sɩɩ tɩnaɣ nɛ peyele nɛ tɛtʋ kpeekpe pɩsɩ paradisuu yɔ, tɩ-tɔm. Mbʋ pɩɖʋʋ ɛyaa wɩzasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ yɔ, pɩɩtasɩɣ wɛʋ. Halɩ sɩm maɣmaɣ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.

Nɛ ɛyaa mba paba ñasɩba nɛ patɩkʋsɩ-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ? Pakaɣ paba ɖɔɖɔ fezuu nɛ paha-wɛ waɖɛ se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ tam tam Paradisuu taa.​—Maatiyee 5:4.

Natʋ ndɩ ndɩ ndʋ ɖɩyɔɔdɩ tɩ-tɔm payɩ yɔ, tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma nɛ pɩtasɩnɩ mba payabɩ-wɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pa-tɩŋa payɩ pamaɣzɩɣ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ nɛ pɔsɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ. Pɩsa nɛ ŋtɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pakaɣ labʋ ɖeyi ɖeyi yɔ lɛ, ɖitendi-ŋ se ŋyɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ yaa ŋwolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ nɛ ŋkpaɣ takayaɣ ŋga payaɣ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ.