FEŊUU TILIMIYE No 6 2016 | Natʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ fezuu taa ñɩma camɩyɛ yɔ

Tɩŋnɩ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩnɩ fezuu taa ñɩma yɔɔ yɔ nɛ ŋtɩlɩ-wɛ camɩyɛ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ pɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa mba yɔɔ yɔ

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ pɩlɩɩnɩ ɛsɔdaa ñɩma yɔɔ yɔ, tɩ-taa camɩyɛ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ fezuu taa ñɩma yɔɔ tɔm yɔ

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ Yehowa, Yesu nɛ Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma yɔɔ?

Ðɩkpɛlɩkɩ lɔŋ ɛsɔdaa sumasɩ cɔlɔ

Kpɩna wena Yehowa lɩzaa yɔ, pɩtasɩna se pawɩlɩɣ se Yehowa wɛ niye wondu lɩzʋʋ taa lɛ, aseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ.

Lefèvre d’Étaples​—ɛɛsɔɔlaa se paa anɩ ɛpɩzɩ ɛtɩlɩ Ɛsɔtɔm

Ɛzɩma ɛñaɣ pana se ɛtalɩ kaɖʋwa ŋga paa paakaɖɩnɩ-ɩ yɔ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Mɛnfɛyɩnɩ nesi, ɛlɛ manpɩzaa mantɩlɩ toovenim nɛ mɔnɖɔkɩ-pʋ kpam

Pɩɣa evelaɣ ŋga kɛgbɛdɩsaɣ talɩ-kɛ nɛ kapɩsɩ ɛjam yɔ, nɛ pʋwayɩ kɔkɔɔ kɛwɛɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ.

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ ña-adɩma nɛ ecosuu a-yɔɔ?