Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐSƆ TIYIYAA​ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PƆ-YƆƆ TOOVENIM TƆM?

Ɛzɩ paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ?

Ɛzɩ paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ?

Bibl ɛɛwɩlɩɣ se paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Pɩkɛ toovenim se Yesu kaayɔɔdaa se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ itaani piya ajamaa [Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa] taa nɔɔyʋ: Meheyiɣ-mɩ se si-tiyiyaa sɩŋ tam ɛsɔdaa, man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛsɩndaa.” (Maatiyee 18:10) Ɛlɛ Yesu tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ; ɛ-tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ tiyiyaa ñɩnʋʋ se piɖeni ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ye mbʋ, Ɛsɔ sɛyaa toovenim ñɩma ɩɩlakɩ kaakendu pe-wezuu caɣʋ taa nɛ pataɣ liu se Ɛsɔ tiyiyaa kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ.

Ɛlɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ tiyiyaa ɩɩsɩɣnɩ ɛyaa yaa we? Aayɩ. (Keɣa 90:11) Nabʋyʋ taa, nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ tɩŋnɩ e-tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩ pɔ-yɔɔ yaa eɖiyi-wɛ. Pa-taa lɛlʋ lɛ, Kenneth weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kajalaɣ tɔm ñʋʋ taa yɔ. Paa ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩyɔɔdɩ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se Ɛsɔ tiyiyaa sɩnɩ-ɩ toovenim yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛwɛɛnɩ toovenim. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa naɣ Ɛsɔ tiyiyaa sɩnʋʋ alɩwaatʋ ndʋ palɩɣ tɔm susuu yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma ɖɩɩnaɣ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ nʋmɔŋ tɩŋa weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa yɔ. Paa mbʋ yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ Caabiyuu, sɩnʋʋ mbʋ payɩ ɛhaɣ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ.—Koloosi 3:15; Yakubu 1:17, 18.