Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye  |  No 5 2017

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐSƆ TIYIYAA​ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PƆ-YƆƆ TOOVENIM TƆM?

Ɛsɔ tiyiyaa​—Pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ?

Ɛsɔ tiyiyaa​—Pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ?

Kujuka ɖanaɣ nakɛyɛ, Kenneth nɛ Filomena mba pɛwɛ Curaçao yɔ, powobi abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ mba pɛkɛ pe-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔ pɛ-tɛ.

Kenneth yɔɔdaa se: “Ðɩtalaa lɛ, ɖɩna se paɖɩɣ ɖɩɣa nɔnɔɔ nɛ pɔ-lɔɔɖɩyɛ fɛyɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ nabʋyʋ tuyi-m se mayaa halʋ nɛ mana.”

Halʋ cosi nɛ ɛtɔ se ɛ-walʋ ɖɛ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ ɛnawa se Kenneth nɛ Filomena pɛwɛ nɔnɔɔ taa lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛtʋlɩ-wɛ se pasʋʋ.

Ɛ-ɛsɩndaa wɩlɩɣ se eewilaa. Kenneth lakaɣ adɩma se papaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ lɛ, halʋ ɛnʋ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ wiluu. Nɛ Kenneth nɛ Filomena pɔpɔzɩ-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa se ɛbɛ lakɩ-ɩ.

Halʋ heyi-wɛ se ɛɖʋwa se ɛkʋʋ ɛ-tɩ ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ Kenneth ya-ɩ kaŋgalaafu yɔɔ yɔ, ɛɛwɛ nɛ ɛmaɣ ɛ-walʋ takayaɣ se eheyi-i mbʋ pʋyɔɔ ɛkʋʋ ɛ-tɩ yɔ. Eheyi-wɛ se pɩnɩ-ɩ nɛ pitibi-i yɔɔɔ, nɛ paba kpaɣ Bibl Masɩ nasɩyɩ nɛ pɛhɛzɩnɩ ɛ-laŋɩyɛ. Masɩ nzɩ sɩyabɩ ɛ-ñʋʋ.

Kenneth yɔɔdaa se: “Ðɩsɛɣ Yehowa se eɖiyi-ɖʋ nɛ ɖiwolo halʋ ɛnʋ ɛ-cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ pitibi-i yɔɔɔ yɔ, nɛ pɩtɩla e-tiyiyu nɔɔyʋ yaa e-fezuu kiɖeɖeu yebina nɛ ɖɩyaa-ɩ kaŋgalaafu yɔɔ.” *

Kenneth nɛ Filomena pɛwɛnɩ toovenim se pamaɣzɩ se Ɛsɔ tɩŋnɩnɩ e-tiyiyu nɔɔyʋ yaa fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ? Yaa pɩtʋʋzɩnɩ kɩtʋʋzɩnʋʋ yem se ɛya halʋ ɛnʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ wɛ kaɖɛ taa yɔ?

Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kpayɩ. Ɛlɛ ɖɩnawa se Ɛsɔ tɩŋɩɣna e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa fezuu taa. Bibl yɔɔdaa se Ɛsɔ tɩŋnɩ e-tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔ nɛ eɖiyi tɔm susuyu Filiipu nɛ ɛlɛ wolo ɛsɩnɩ Etiyoopii wiyaʋ ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ, weyi ɛñɩnaɣ se pasɩnɩ-ɩ fezuu taa yɔ.—Tʋma Labʋ 8:26-31.

Ɛsɔ sɛtʋ agbaa sakɩyɛ wɩlɩɣ se feziŋ nɩɩyɩ wɛɛ, ɩwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm se ɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ ɩkandɩyɩɣ ɖɔɖɔ ɛyaa yɔɔ. Ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ tisuu se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ papɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ pe-wezuu caɣʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ iitisiɣ se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ.

Toovenim se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ? Ye ɛɛɛ, le palɩnaa? Pɔ-yɔɔ tɔm ndʋ kɛ toovenim? Papɩzɩɣ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ? Yele nɛ ɖɩna.

^ tay. 8 Bibl taa lɛ, Ɛsɔ payaɣ se Yehowa yaa Yahve.—Ejipiti Lɩʋ 3:15.