Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐSƆ TIYIYAA​ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PƆ-YƆƆ TOOVENIM TƆM?

Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kɛ kɩdɛkɛdaa na?

Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kɛ kɩdɛkɛdaa na?

Ɛɛɛ, tiyiyaa nabɛyɛ kɛ kɩdɛkɛdaa. Le palɩnaa? Tɔzɩ se Ɛsɔ lɩzɩ tiyiyaa lɛ, ɛha-wɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Palɩzɩ kajalaɣ abalʋ Aɖam nɛ kajalaɣ halʋ Ɛva nɛ pitileɖi lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩzɩ se ɛkʋyʋʋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɛkɔnɩ kaañamtʋ tɛtʋ yɔɔ. Ɛpɩzaa nɛ etuyi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-7; Natʋ 12:9) Bibl tiheyi-ɖʋ Ɛsɔ tiyiyu ɛnʋ ɛ-hɩɖɛ nɛ lone nɖɩ ɛɛwɛnɩ ɛsɔdaa nɛ pʋcɔ ɛpɩsɩɣ kaañamtʋ tʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛkʋyɩ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Bibl yaa-ɩ se Sataŋ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “koyindu” nɛ Eleeu, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “kɔlɔmɔtʋ tʋ.”—Maatiyee 4:8-11.

Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se ɛ-kaañamtʋ lakasɩ kɔm nɛ sɩɖɛɛ lalaa ɖɔɖɔ. Noowa alɩwaatʋ taa, Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kʋyaa “peyele pa-ɖɩjaɣyɛ maɣmaɣ” ɛsɔdaa. Pɔkɔm tataa pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ nɛ pacaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ; pa-lakasɩ nzɩ sɩtɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wezuu ŋgʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se pacaɣ yɔ.—Yuudi 6; Kiɖe Tɛɛ Tɔm 6:1-4; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:19, 20.

Ɛbɛ kaatalɩ Ɛsɔ tiyiyaa kɩdɛkɛdaa mba? Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kɔnɩ Tɛʋ Sɔsɔʋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ yɔ, peyebi ɛyaa tomnasɩ nzɩ paakpaɣ yɔ, nɛ papɩsɩ ɛsɔdaa. Ɛlɛ Ɛsɔ tɩha nʋmɔʋ tiyiyaa kaañamtʋ tɩnaa mba se papɩsɩ “pa-ɖɩjaɣyɛ maɣmaɣ” taa. Ɛsɩ-wɛ “yomakpasɩ [yaa fezuu] taa cɩkpɛndʋʋ” ŋgʋ payaɣ se Tartare yɔ, kɩ-taa. (Yuudi 6; 2 Pɩyɛɛrɩ 2:4) Aleewaa mba pa-maɣmaɣ peyebina nɛ Sataŋ Eleeu pɩsɩ pa-ñʋʋdʋ, ɛnʋ kɛnɩnɩ “aleewaa wiyaʋ” weyi ɛcɛtɩɣ “se ɛkɛ mintʋsʋʋ tɛ tiyiyu” yɔ.—Maatiyee 12:24; 2 Kɔrɛntɩ 11:14.

Bibl yɔɔdaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzɩ ka-tʋmɩyɛ ɛsɔdaa pɩnaɣ 1914. * Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɔɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ ɛ-aleewa ɛsɔdaa nɛ petii tataa, nɛ kpaɣnɩ mbʋ lɛ, po-ɖoŋ sɩnɩ tɛtʋ yɔɔ na. Pamʋ pana siŋŋ nɛ pañɩnɩɣ se paɖʋzɩ ɛyaa, pʋyɔɔ kɩdɛkɛdɩm nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ lakasɩ wɛɛ nɛ sɩtɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ.—Natʋ 12:9-12.

Ɛlɛ ɛzɩma kɩdɛkɛdɩm nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ lakasɩ wɛɛ nɛ sɩtɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɩkazɩ pazɩ Sataŋ nɛ ɛ-aleewa pe-kewiyitu tɔɔʋ sɩɣ tɩnaɣ. Piileɖiɣ lɛ, feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛnɩ ɩɩtasɩɣ wɛnʋʋ ɖoŋ nɩɩyɩ. Tɛtʋ pɩsɩɣ paradisuu nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyi ɛyaa pɩnzɩ 1000; pʋwayɩ lɛ, pahaɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛnɩ alɩwaatʋ pazɩ se ɩtakɩ ɛyaa kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Pʋbʋ wayɩ lɛ, paɖɩzɩ-wɛ kpaagbaa ɖɩzʋʋ.—Maatiyee 25:41; Natʋ 20:1-3, 7-10.

^ tay. 6 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ, ka-ñʋʋ 8. Kɛwɛ ɖɔɖɔ jw.org yɔɔ.