Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ma nɛ ma-halʋ Tabitha tɔm susuu taa

 BIBL ÑƆƆZƲƲ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mamaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ

Mamaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ
  • PƖNAƔ ŊGA PALƲLƖ-Ɩ YƆ: 1974

  • ƐJAÐƐ NÐƖ ÐƖ-TAA ƐLƖNAA YƆ: REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D’ALLEMAGNE (RDA)

  • ƐYƲ WEYI ƐƐKƐNAA YƆ: ƐTAAWƐƐNƖ TISUU ƐSƆ YƆƆ

ƐYƲ WEYI MAAKƐNAA YƆ

Palʋlɩ-m Republique Democratique d’Allemagne tɛtʋ cikpetu ndʋ payaɣ se Saxony yɔ, tɩ-taa. Sɔɔlɩm kaawɛ ɖɔ-hɔʋ taa nɛ ɖɩnɩɣnɩ ɖama camɩyɛ. Ma-lʋlɩyaa kpɛlɩkɩ-m ɛzɩma mancaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ. RDA kɛ Communiste ɛjaɖɛ, pɩ-tɔbʋʋ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pañɩnaɣ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ yɔ. Ɛsɔ sɛtʋ tɔm taacɛyɩ Saxony mba sakɩyɛ ɛsɩndaa, nɛ ma lɛ mamaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ.Me-wezuu caɣʋ kajalaɣ pɩnzɩ 18 taa lɛ, mbʋ pɩ-yɔɔ maakam ma-lɩmaɣza yɔ lɛ se: Ɛsɔ fɛyɩ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ.

Ɛbɛ yɔɔ maasɔɔlɩ Communisme? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maasɔɔlaa se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ. Halɩ mamaɣzaɣ se pɩɩpɔzaa se patayɩ ñɩm mbʋ payɩ pɩwɛɛ yɔ, kɩmaŋ, nɛ pɩsa nɛ ñɩm tɩnaa nɛ kʋñɔndɩnaa pataatasɩ wɛʋ. Pʋyɔɔ mansʋzɩ man-tɩ piya evelisi Communisme ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa. Maawɛnɩ pɩnzɩ 14 lɛ, mankpakaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ manɖʋʋ nesi ɖʋtʋ ndʋ palaba nɛ pɔtɔzʋʋ takayɩsɩ nzɩ sɩɩwazɩɣ yɔ. Pʋyɔɔ Aue tɛtʋ taa ñʋndɩnaa labɩ-m kʋjɔʋ nakʋyʋ man-pana ñaɣʋ yɔɔ. Paa maakɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, mehiɣ waɖɛ nɛ mantɩlɩ RDA politiki ñʋndɩnaa nabɛyɛ. Mamaɣzaɣ se mɛwɛnɩ kaɖʋsɩ kɩbanzɩ nɛ pɩkaɣ-m ɖenuu cee wayɩ.

Pitileɖi lɛ, me-lidaʋ ɖʋ lɩm. Pɩnaɣ 1989, Pɛrlɛɛ koloŋa tɔlaa nɛ Communisme ñɩma mba paawɛ Erɔɔpɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ, patɩtasɩ wɛnʋʋ ɖoŋ. Pʋwayɩ lɛ, me-lidaʋ tɛzɩ ɖʋʋ lɩm cɩɖɩ cɩɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɔnkɔm menɖiɣzina se mulum kaatɔyɩ RDA ɛjaɖɛ taa. Ɛyaa mba pataaɖʋʋ nesi Communisme yɔ, patɩkpaɣ-wɛ payaa pʋyʋ. Ɛbɛ yɔɔ palakaɣ mbʋ? Pɩtɩkɛ ɖa Communiste waa ɖɔtɔŋna se pɩpɔzʋʋ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ na? Pɩpɩsɩ nɔɔ taa tɔm yem kɛ? Peeɖe manpaɣzɩ nɩɣzʋʋ.

Mɛlɛɣzɩ kaɖʋsɩ nɛ mansʋʋ minziiki nɛ kpatanaa yɔɔ anjaʋwaa lɩzʋʋ tʋmɩyɛ taa. Mañaɣ pana nɛ mowolo minziiki sukuli nakʋyʋ se pɩha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo sukuli sɔsɔʋ taa; maasɔɔlɩ kpem se manpɩsɩ hendu teyu nɛ kpatanaa yɔɔ anjaʋwaa lɩzɩyʋ. Mɔnkɔm meyele caɣʋ wezuu kɩbaŋʋ ŋgʋ ma-lʋlɩyaa kaakpɛlɩkɩ-m alɩwaatʋ ndʋ maakɛ pɩɣa yɔ. Aleɣya tɔm kaakɩlɩnɩ cɛyʋʋ mɛ-ɛsɩndaa. Manɖanɩ pɛlaa sakɩyɛ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa, aleɣya wena maakɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ. Ɛlɛ minziiki, anjaʋwaa lɩzʋʋ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ  tɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ. Halɩ anjaʋwaa mba malɩzaɣ yɔ, pɛwɛ sɔɔndʋ. Ɛbɛ kaɣ labʋ cee wayɩ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩwɛ wezuu?

Alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔm nɛ mehiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu yɔ, pɩɖɩɣzɩ-m kpem. Kɩyakʋ nakʋyʋ ma nɛ sukulibiya nasɩyɩ ɖɩcaɣ sukuli taa nɛ ɖɩkɛdɩɣ cee wayɩ tɔm. Sukulibiya nzɩ sɩ-taa lɛɛka kɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ, payaɣ-kɛ se Mandy  *. Katasɩ-m lɔŋ kɩbaŋ nɩɩyɩ. Keheyi-m se: “Andreas, tɔm ndʋ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ pɩlɩɩnɩ wezuu caɣʋ nɛ cee wayɩ pɔ-yɔɔ yɔ, ye ŋñɩnɩɣ se ŋtɩlɩ tɩ-yɔɔ cosuu yɔ, kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋtazɩ Bibl taa.”

Mantaatisi ɛ-tɔm yɔɔ ɖeyi ɖeyi, paa mbʋ yɔ, mankpaɣ lɩmaɣza se mantazɩɣ Bibl taa nɛ mana. Mandy heyi-m se mankalɩ Danɩyɛɛlɩ ñʋʋ 2, nɛ ndʋ mankalɩ peeɖe yɔ, titukuni-m siŋŋ. Natʋ tɔm ndʋ, tɩyɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi ndɩ ndɩ nzɩ sɩkaɣ tɩŋʋʋ ɖama wayɩ nɛ sɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, sɩ-tɔm. Mandy wɩlɩ-m ɖɔɖɔ Bibl taa natʋ tɔm lɛɛtʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ cee wayɩ tɔm yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, mehiɣ tɔm ndʋ mɔnpɔzaɣ man-tɩ yɔ, tɩ-yɔɔ cosuu. Ɛlɛ ama natʋ tɔm ndʋ? Nɛ apɩzɩɣ ɛyɔɔdɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm ɖeyi ɖeyi mbʋ? Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ wɛɛ?

ƐZƖMA BIBL LƐƔZƖ ME-WEZUU CAƔƲ YƆ

Horst nɛ ɛ-halʋ Angelika pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Mandy kɔnɩ-wɛ se ma nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl. Pasɩnɩ-m nɛ manɩɩ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ. Pitileɖi pʋcɔ nɛ mantɩlɩ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ ɖeke lakɩnɩnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-ɖɩ lalaa. (Keɣa 83:18, nwt; Maatiyee 6:9) Mɛnkpɛlɩkaa se Yehowa Ɛsɔ haɣ ɛyaa waɖɛ se pacaɣ wezuu tam tam paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Keɣa 36:9 yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛñaŋ [Yehowa] yɔ, ɛtɩnɩ tɛtʋ.” Manɩ pɩ-taa se ɛyaa mba payɩ panɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, mba hikiɣni lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ.

Ɛlɛ mañaɣ pana siŋŋ pʋcɔ nɛ manpɩzɩ mɛlɛɣzɩ me-wezuu caɣʋ nɛ kɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ. Ɛzɩma maawɛ niye minziiki nɛ kpatanaa yɔɔ anjaʋwaa lɩzʋʋ hɔɔlɩŋ taa yɔ, piyeba nɛ mankpazɩɣ man-tɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛ se mɛnkpɛlɩkɩ tɩ luzuu. Toovenim taa lɛ, pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se meyele wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ. Mɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yehowa yɔɔ, Ɛsɔ weyi ɛwɛnɩ suuɖu, ɛlakɩ lootiye nɛ ɛsɩɣnɩ mba pañakɩ pana se pɔɖɔ Bibl paɣtʋ yɔɔ yɔ!

Me-wezuu caɣʋ kajalaɣ pɩnzɩ 18 taa lɛ, ɛzɩma mamaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ nɛ pɩpɔzʋʋ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ yɔ, pɩɩwɛnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ siŋŋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Bibl lɛɣzɩ me-wezuu caɣʋ. Ndʋ mɛnkpɛlɩkaa yɔ, tɩhɛzɩ ma-laŋɩyɛ pɩlɩɩnɩ cee wayɩ yɔɔ nɛ pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, me-wezuu caɣʋ wɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ. Pɩnaɣ 1993 taa, pamɩyɩsɩ-m lɩm nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ, nɛ pɩnaɣ 2000 taa lɛ, ma nɛ Tabitha ɖɩɖɔkɩ nesi. Ɛwɛ kpekpeka siŋŋ nɛ ma nɛ ɩ ɖɩkpakɩɣ ɖa-alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩsɩɣnɩ lalaa se patɩlɩ Bibl. Mba ɖɩkatɩɣ yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa maawɛ ɖooo lɛ yɔ: Pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ fɛyɩ nɛ palʋkɩ se ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ kɩmaŋ. Pɩkɛnɩ-m taa leleŋ se mansɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ Yehowa.

WAZASƖ NZƖ MEHIƔAA YƆ

Alɩwaatʋ ndʋ ma nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɩpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔ, ma-lʋlɩyaa taa tɩla leleŋ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, pɔkɔɔ pana se Aseɣɖe Tɩnaa sɩnɩ-m nɛ mɔñɔɔzɩ me-wezuu caɣʋ. Sɔnɔ, man-taa wɛ leleŋ siŋŋ se pakalɩɣ Bibl nɛ powoki Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kediɣzisi.

Ma nɛ Tabitha ɖɩwɛɛ ɖɩnɩɣ leleŋ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩɖɔŋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Bibl haɣ nesi ɖɔkɩyaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɛyʋ ɛñɔɔnɩ ɛ-tɛŋga ɖeke yɔ, piyeba nɛ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ cɛyɩsɩ camɩyɛ.—Ebree 13:4.

Lɛɛlɛɛyɔ, wezuu caɣʋ ɛɛtasɩɣ-m kpaʋ sɔɔndʋ nɛ maatasɩɣ nɩɣzʋʋ cee wayɩ yɔɔ. Mɛwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ hɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ñɩma kpɛndɩ tisuu nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ, kɩ-taa. Ðɔ-hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa, ɖa-tɩŋa ɖɩwɛ kɩmaŋ. Mbʋ mañɩnaɣ me-wezuu caɣʋ taa yɔ, lɛɛlɛɛyɔ mana-pʋ.

^ tay. 12 Pɛlɛɣzɩ hɩɖɛ.