Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

You wondu kpeekpe ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Laŋhɛzɩyɛ kaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ wiɖiyi?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Yesu Krɩstʋ kewiyitu tɔɔʋ kaɣ yebu nɛ “laŋhɛzɩyɛ wɛɛ fenasɩ nɛ fenasɩ”—pʋ-tɔbʋʋ se tam tam.—Keɣa 71:7.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Pɩkazɩ pazɩ, pakaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛyaa kɩbama “hikiɣ tɛtʋ nɛ pɛwɛɛ tamtam ɖɩhɛzɩyɛ taa.”—Keɣa 36:10, 11.

  • Ɛsɔ kaɣ sɩnzʋʋ yoŋ kpeekpe. —Keɣa 45:9, 10.

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ sɔnɔ?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se . . .

ye kʋñɔmɩŋ nɛ mulum patɩsɩɩ tɩnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Ña yɔ, suwe ñamaɣzɩɣ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Sɔnɔ mba pɔñɔnɩ Ɛsɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pehiɣ “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ.” —Filiipi 4:6, 7.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ labɩ-ɖʋ tamaɣ se ɛkaɣ yebu nɛ kʋñɔmɩŋ nɛ mulum pasɩɩ tɩnaɣ. Ɛyɔɔdaa se “manpɩsɩɣ kedeŋa kɩfalaɣ.”—Natʋ 21:4, 5.

  • Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ ye ɖɩcɔŋnɩ ‘ɖe-fezuu taa kɩcɛyɩm’ ɖeɖe yɔ.—Maatiyee 5:3 nwt.