Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye  |  No 5 2017

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Suwe Ŋmaɣzɩɣ?

Toovenim Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ? Bibl yɔɔdaa se:

“Ɩsa Kɩbaɣlʋ, mɩ e-tiyiyaa tɩŋa, mɩ, pʋdɩnaa sɔsaa mba mɩ ɩñaŋ-ɩ nɛ ɩɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ.”Keɣa 102:20.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ-ɖʋ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ yɔ, nɛ ɖoŋ weyi pɛwɛnɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ sɔnɔ sɔnɔ yɔ.