Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐSƆ TIYIYAA​ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PƆ-YƆƆ TOOVENIM TƆM?

Ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ŋ?

Ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ŋ?

Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma sɔɔlɩ ɛyaa sɩnʋʋ nɛ palakɩ ɖɔɖɔ Yehowa sɔɔlɩm nɛ kpekpeka. Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa taa la leleŋ siŋŋ nɛ ‘pɛkpɛndɩ nɛ petee hendu, nɛ Ɛsɔ piya kpeekpe mɛyɩ.’ (Yɔɔb 38:4, 7) Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa “liu tɛɛ kɔtʋʋ” nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩyɔɔdʋʋ mbʋ pɩɖaŋ ɛyaa cee wayɩ yɔ pɩ-tɔm.—1 Pɩyɛɛrɩ 1:11, 12.

Bibl wɩlɩɣ se nabʋyʋ taa, Ɛsɔ tiyiyaa kandɩyɩɣ Ɛsɔ sɛyaa toovenim ñɩma yɔɔ se pɩsa nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la. (Keɣa 33:8) Ðɩkpaɣ kɩɖaŋ nɩɩyɩ:

  • Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa ñɩnaɣ ɖezuu ajɛɛ kɩdɛkɛda wena payaɣ se Sodom nɛ Gomɔɔrɩ yɔ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kaasɩnɩnɩ Lɔɔtɩ nɛ ɛ-hɔʋ nɛ palɩɩ ajɛɛ ana a-taa.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 19:1, 15-26.

  • Alɩwaatʋ ndʋ paaɖʋ Ebree piya evelisi naadozo nasɩyɩ miŋ momoɖe naɖɩyɛ taa caanaʋ taa Babilɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, Ɛsɔ tiyi “e-tiyiyu nɛ eholi ɛ-lɩmɖʋyaa mba.”—Danɩyɛɛlɩ 3:19-23; 91(24)-95(28).

  • Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, pɛpɛɖɩ abalʋ siɣsiɣ tʋ Danɩyɛɛlɩ tɔɔyɩŋ weyi ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-ɩ siŋŋ yɔ ɩ-pɔʋ taa, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Ɛsɔ tiyi e-tiyiyu nɛ ɛɖɩɣ [tɔɔyɩŋ] nɔsɩ.”—Danɩyɛɛlɩ 6:17, 23.

Ɛsɔ tiyiyaa kaawɛ ɖooo lɔŋ nɛ pasɩɣnɩ ɛyaa siɣsiɣ ñɩma

ƐSƆ TIYIYAA KAASƖNƖ KAJALAƔ KRƖSTƲ ÑƖMA

Nabʋyʋ taa lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa kaaɖʋ nesi kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma se pɩsa nɛ pala Yehowa tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ðɩkpaɣ kɩɖaŋ nɩɩyɩ:

  • Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kaatʋlɩ salaka nɔnɔsɩ apostoloowaa nɛ eɖiyi-wɛ nɛ powolo pɩ-yɔɔ nɛ posusi tɔm templo taa.—Tʋma Labʋ 5:17-21.

  • Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kaaɖiyi tɔm susuyu Filiipu nɛ ewoni-i kañɩmbusuu habɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩɣnɩ Yeruzalɛm nɛ ɖiwoki Gaazaa yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ esusi tɔm Etiyoopii abalʋ weyi eewobi Yeruzalɛm Ɛsɔ sɛʋ yɔ.—Tʋma Labʋ 8:26-33.

  • Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaaɖʋwa se mba patɩkɛ Yuuda ñɩma yɔ, papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ tɩtalaa lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ Roma sɔdʋʋ sɔsɔ Kɔɔrnɛɛyɩ yɔɔ natʋ natʋyʋ taa nɛ eheyi-i se ɛyaa apostoloo Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛkɔɔ ɛ-ɖɩɣa taa.—Tʋma Labʋ 10:3-5.

  •   Pɔtɔ apostoloo Pɩyɛɛrɩ salaka taa lɛ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩɩ kɩ-taa.—Tʋma Labʋ 12:1-11.

ƐZƖMA ƐSƆ TIYIYAA PƖZƖƔ NƐ PASƖNƖ-Ŋ?

Sɔnɔ nabʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa ɛzɩ pɛkɛdɩɣ Bibl taa yɔ. Paa mbʋ yɔ, Yesu yɔɔdaɣ ɖa-alɩwaatʋ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.” (Maatiyee 24:14) Ŋnawa se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ peɖiyiɣ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala tʋmɩyɛ nɖɩ?

Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋʋ nesi tɛtʋ kpeekpe yɔɔ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu

Natʋ takayaɣ wɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ pasɩɣnɩ ɛyaa tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se patɩlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ tamaɣ ŋga ɛlabɩ ɛyaa yɔɔ yɔ. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Mana tiyiyu nɔɔyʋ, ɛlɩnɩ hayo kiŋ, ɛwɛnɩ tam tam tɔm kɩbandʋ natʋyʋ se esusuu tataa ɛyaa, ɛjaɖɛ tɩŋa, tɔnʋŋ tɩŋa nɛ ɛyaa tɩŋa. Nɛ ɛma kubuka ɖoŋ mbʋ yɔ se: ‘Ɩña Ɛsɔ nɛ ɩsamɩ-ɩ, mbʋ yɔ ɛ-tɔm hʋʋ ñɩɣyʋʋ kɔyɔ; iluŋ Weyi ɛlabɩ ɛsɔ nɛ tɛtʋ nɛ lɩm sɔsɔm nɛ lɩm kajasɩ yɔ, ɛ-tɛɛ.’” (Natʋ 14:6, 7) Ða-alɩwaatʋ taa kɩɖaŋ sakɩyɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa taa lakɩ “leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ” alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ kpiɖiɣ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ lɛ.—Luka 15:10.

Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ tiyiyaa kaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ sɩɣ tɩnaɣ yɔ? “Ɛsɔdaa yoyaa” pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ tiyiyaa kaɣ ɖʋʋ nesi Yesu Krɩstʋ awiya taa Wiyaʋ se pala you “Ɛsɔ, kedeŋa kpeekpe tʋ, Kɩyakʋ sɔsɔʋ wiye,” you ŋgʋ payaɣ se Armaagedɔɔ. (Natʋ 16:14-16; 19:14-16) Ɛsɔ tiyiyaa ɖoŋ ñɩma mba, pakaɣ sɩnʋʋ Kɩbaɣlʋ Yesu nɛ pakpa “kɩmɩyɛ . . . mba paañaŋ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɔm kɩbandʋ yɔ.”—2 Tesalooniiki 1:7, 8.

Ɛsɔ tiyiyaa sɔɔlɩ ñɔ-tɔm ɖɔɖɔ. Pɔsɔɔlɩ siŋŋ se piɖeni mba pañakɩ pana se pɛsɛɛ Ɛsɔ yɔ, nɛ halɩ Yehowa tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ tam sakɩyɛ nɛ ɛkpazɩ ɖoŋ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛkandɩyɩ ɖɔɖɔ pɔ-yɔɔ.—Ebree 1:14.

Ðɩkaɣ welisuu tɔm kɩbandʋ ndʋ peɖiɣni susuu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ nɛ ɖɩɖɔ tɩ-yɔɔ? Paa weyi pɩwɛɛ se ɛsɛtɩ ɛ-tɩ tɔm. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ ño-kooka taa yɔ, pa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ se pasɩnɩ-ŋ nɛ ña-ɖɔɖɔ ŋhiɣ Ɛsɔ ɖoŋ tɩŋa tʋ tiyiyaa sɩnʋʋ.