Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐSƆ TIYIYAA​ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA SE ÐƖTƖLƖ PƆ-YƆƆ TOOVENIM TƆM?

Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ toovenim tɔm

Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ toovenim tɔm

Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ toovenim tɔm, ɛzɩ mba pɛkɛnaa? Le palɩnaa? Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ? Ɛsɔtɔm takayaɣ Bibl taa ɖeke ɖɩpɩzɩɣ ɖihiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu. (2 Timootee 3:16) Suwe Bibl heyiɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ tiyiyaa kɛ feziŋ ɛzɩ Ɛsɔ maɣmaɣ yɔ, pɛfɛyɩnɩ “tomnaɣ nɛ mɔɔ” nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-wɛ. Ɛsɔ tiyiyaa siɣsiɣ ñɩma wɛ ɛsɔdaa nɛ pɛwɛnɩ waɖɛ se powolo Ɛsɔ ɛsɩndaa.—Luka 24:40; Maatiyee 18:10; Yohanɛɛsɩ 4:24.

  • Ɛsɔ kaatiyi e-tiyiyaa nabɛyɛ ɛ-sɛyaa nabɛyɛ cɔlɔ tataa nɛ pakpaɣ ɛyaa tomnasɩ se pɩsa nɛ pana-wɛ, ɛlɛ pɛtɛm pa-tʋmɩyɛ lɛ, paɖaɣnɩ pɩsʋʋ feziŋ.—Tɔm Hʋyaa 6:11-23; 13:15-20.

  • Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Bibl yɔɔdʋʋ Ɛsɔ tiyiyaa tɔm ɛzɩ pɛkɛ abalaa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ pa-tɩ nɛ pawɩlɩ ɛyaa yɔ, abalaa tomnasɩ pakpaɣ; paa mbʋ yɔ pa-taa nabɛyɛ tɩkɛ abalaa nɛ lalaa ñɛkɛ halaa. Paaɖɔkʋʋ nesi nɛ paalʋlʋʋ piya ɖɔɖɔ. Ɛsɔ tiyiyaa fɛyɩ ɛzɩ ɛyaa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se paalʋlʋʋ-wɛ se papaɣlɩ pazɩ pazɩ nɛ pɔkɔɔ papɩsɩ ɛyaa sɔsaa. Yehowa lɩzɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa, pʋyɔɔ Bibl yaɣ-wɛ se “Ɛsɔ pɩyalaa.”—Yɔɔb 1:6; Keɣa 148:2, 5.

  • Bibl yɔɔdʋʋ “ɛyaa nɛ tiyiyaa yɔɔdasɩ” tɔm, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔdʋʋ. Halɩ Yehowa kaatɩŋnɩ tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ ɛyaa, paa mbʋ yɔ pɩtɩha nʋmɔʋ se ɖɩsɛɛ-wɛ yaa ɖɩtɩmnɩ-wɛ.—1 Kɔrɛntɩ 13:1; Natʋ 22:8, 9.

  • Ɛsɔ tiyiyaa akpaba akpaba wɛnɩ ɛsɔdaa nɛ pɩtɩla yɔ, patalɩɣ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ mbʋ yɔ. *Danɩyɛɛlɩ 7:10; Natʋ 5:11.

  • Paya Ɛsɔ tiyiyaa Bibl taa se “pʋdɩnaa sɔsaa,” pɩwɩlɩɣ se pɛwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩkpaɖɩ ɛyaa. Pɩtasɩ lɛ, pɛwɛnɩ lɔŋ weyi yɔ, ɩcɛzɩ ɛyaa ñɩŋ. Papɩzɩɣ pakpaɣ alɩwaatʋ pazɩ yem nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩɖaɣlɩ siŋŋ yɔ.—Keɣa 102:20; Danɩyɛɛlɩ 9:20-23.

  • Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ tiyiyaa lɔŋsɩnɖɛ nɛ po-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ, pɩtɩkɛ pɩtɩŋa pasɩma.—Maatiyee 24:36; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:12.

  • Paa Ɛsɔ tiyiyu weyi lɛ, ɛwɛnɩ ɛ-wɛtʋ, pɛwɛnɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Ye mbʋ, ɛzɩ ɛyaa yɔ, pɛwɛnɩ waɖɛ se palɩzɩ se palakɩ kɩbam yaa kɩdɛkɛdɩm. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se pa-taa nabɛyɛ lɩzaa se palakɩ kɩdɛkɛdɩm.—Yuudi 6.

^ tay. 8 Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ Kabɩyɛ taa se akpaba yɔ, pɛɖɛzɩ-ɖɩ nɛ Fransɩɩ taa se myriades. Myriade kʋɖʋmʋʋ kɛnɩ 10000. Ye mbʋ myriade myriade kɛnɩ 10000 tam 10000, pʋ-tɔbʋʋ se miiliyɔɔwaa 100. Ŋgʋ Natʋ takayaɣ taa lɛ, “myriades myriades” yaa “akpaba akpaba” tɔm pɔyɔɔdaa. Pɩwɩlɩɣ se pɩtɩla Ɛsɔ tiyiyaa talɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ.